งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพตำบล จีรวรรณดนัยตั้ง ตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพตำบล จีรวรรณดนัยตั้ง ตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพตำบล จีรวรรณดนัยตั้ง ตระกูล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน กายภาพบำบัด ที่มีคุณภาพ

3

4 บทบาท สนับสนุนระบบบริการ พัฒนาองค์ความรู้ ประสานเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อ การนิเทศน์

5 ลักษณะงานบริการที่ สนับสนุน คลินิกกายภาพบำบัด  กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยกลุ่มโรค ปวดเรื้อรัง การออกเยี่ยมบ้าน  กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ผู้สูงอายุ

6 ลักษณะงานบริการที่สนับสนุน ( ต่อ ) การส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยจากการ ทำงาน ประชาชนทั่วไป อื่นๆ ตามสภาพพื้นที

7 การพัฒนาองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ใน รพสต. อสม ญาติ / ผู้ดูแล

8 องค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด การคัดกรองผู้พิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ทางกาย การออกกำลังกายชนิดต่างๆ การหัดเดินและการใช้ เครื่องช่วยเดิน การป้องกันการหกล้ม การลดปวดเบื้องต้น อื่นๆ เช่นการออกกำลังกายที่ ถูกต้อง การตรวจเท้าเบาหวาน ฯลฯ

9 การประสานเครือข่าย ภายในโรงพยาบาล  โภชนากร  นักจิตวิทยาสหสาขาวิชาชีพ  ฯลฯ ภายนอกโรงพยาบาล  ชุมชน ! ! !  นักกายภาพบำบัดใน โรงพยาบาลอื่นๆ

10 การพัฒนาระบบส่งต่อ Stroke และอื่นๆ  ใน cup นักกายภาพบำบัด ตามไปเยี่ยมบ้าน  นอก cup email แจ้งนัก กายภาพบำบัดใน รพช.

11 การนิเทศน์ เพื่อทราบความต้องการการสนับสนุนของ รพสต ทราบปัญหาในพื้นที่ ให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการและปัญหาในพื้นที่

12 ทำงานอย่างไร ทีมกายภาพบำบัดชุมชน การส่งต่อข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม รพสต.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt กายภาพบำบัด ใน โรงพยาบาลสร้างเสริม สุขภาพตำบล จีรวรรณดนัยตั้ง ตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google