งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน OP PP Individual Records ปีงบประมาณ 2557 การตรวจสอบข้อมูล Audit & Pending OP/PP indiv. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน OP PP Individual Records ปีงบประมาณ 2557 การตรวจสอบข้อมูล Audit & Pending OP/PP indiv. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน OP PP Individual Records ปีงบประมาณ 2557 การตรวจสอบข้อมูล Audit & Pending OP/PP indiv. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อป้องกันและยับยั้งการบันทึกข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ( ไม่ได้ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือให้บริการจริง )

3 Statement - ออกรายงาน สปสช. ส่วนกลางสปสช. เขต ผิดปกติ ปกติ สปสช. เขต ตรวจสอบ ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล Utilization rate ข้อมูล OP/PP/Survey การให้รหัส Software ที่ใช้ งดการจัดสรรPending

4 OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record Verify & Processing Auditing & Pending OP - Structure - Code MCH PP NCD LABFU SURVEIL PERSON Raw Data 12 กระบวนการตรวจสอบข้อมูล - Condition - Detect - Inform ……

5 สปสช. (สจช.) สปสช. เขต สสจ. หน่วยบริการ จัดทำข้อมูล Audit รายงาน สรุปผล ส่งข้อมูลที่มีความผิดปกติ ให้แต่ละ สปสช เขต พิจารณา ส่งเอกสาร และ ประกาศรายชื่อหน่วยบริการ ที่ถูก Pending ให้ สปสช. เขต, สสจ ขออุทธรณ์ ผังการดำเนินงานการตรวจสอบข้อมูล Auditing & Pending ประกาศสรุปผลการ Pending ผ่าน เว็บไซต์ สปสช. ส่วนกลาง แจ้งผลการตรวจสอบมาที่ สปสช. ส่วนกลาง แจ้งผลการตรวจสอบ สปสช. เขต ออกพื้นที่ ตรวจสอบ และ แจ้งผลการ ตรวจสอบมาที่ สปสช. ส่วนกลาง กำกับดูแล

6 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) เพิ่มเติม ในกรณีตรวจ พบ หน่วยบริการมีอัตราการใช้บริการ (Utilization Rate) ที่ผิดปกติ ไปจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกินจริง หรือมีความไม่สอดคล้องกัข้อเท็จ จริงของการให้บริการ หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการ แพทย์ และการสาธารณสุข เงื่อนไขการ Monitoring & Warning

7 เงื่อนไขการชะลอการจ่าย Pending ตามคู่มือฯ แฟ้มเงื่อนไขการชะลอการจ่าย Pending PERSON-จำนวนคนในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง EPI- วัคซีนไม่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรค - ฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม/คน/วัน - อายุและช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนไม่เหมาะสม FP- วิธีการคุมกำเนิดและระยะเวลาที่รับบริการไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ANC-วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน MCH-วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน PP-วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน -อายุเด็กไม่สัมพันธ์กับวันที่ให้บริการ CHRONIC-จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง SURVEIL-จำนวนรายงานโรคมากผิดปกติ -ช่วงระยะเวลาของการรายงานโรคไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง NUTRI-น้ำหนัก ส่วนสูง ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับอายุ -จำนวนผลงาน และ เป้าหมายไม่สัมพันธ์กัน NCDSCREEN-ข้อมูลการคัดกรองไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย -ข้อมูลการคัดกรองไม่เหมาะสม เช่น เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่มีตัวตนจริง CHRONICFU-จำนวนครั้งและความถี่ของบริการตรวจมากผิดปกติ LABFU-จำนวนครั้งและความถี่ของบริการตรวจมากผิดปกติ

8 เงื่อนไขการตรวจสอบ OP Visit 1อัตราการใช้บริการ (Utilization Rate) เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย มากกว่า 3 SD 2OP visit ที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ณ ก่อนวันที่รับบริการ 3จำนวนการมารับบริการอย่างต่อเนื่องที่มากผิดปกติ/คน 4กิจกรรมการให้บริการนวดไทยสูงผิดปกติ ทุกสิทธิ์ 5กิจกรรมการให้บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดสูงผิดปกติหรือไม่เหมาะสม ทุกสิทธิ์ 6ความถี่ของการใช้ยาสมุนไพรสูงมากผิดปกติ

9 การเกณฑ์การ Pending รพ. สต. ขนาดเล็ก > กว่า 3 SD Mean = 2.983SD=7.44 SD =1.48

10 การเกณฑ์การ Pending รพ. สต. ขนาดกลาง > กว่า 3 SD Avg = 2.273SD=5.66 SD =1.12

11 การเกณฑ์การ Pending รพ. สต. ขนาดใหญ่ > กว่า 3 SD Avg = 1.663SD= 4.78 SD = 1.03

12 OP Visit เสียชีวิตมารับบริการ

13 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม MCH 1PPCARE2 > date_send (บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม) 2PPCARE3 > date_send (บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม) 3ช่วงเวลาระหว่าง PPCARE1,PPCARE2,PPCARE3 ไม่เหมาะสม 4จำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ

14 บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ppcare1,ppcare2,ppcare3date_send วันที่ส่งข้อมูลกิจกรรมที่บันทึก

15 สัดส่วนระยะการดูแลแม่ครั้งที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 16 - 42 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 3 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 43 วันหลังคลอด กรณีที่มีการมารับบริการมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละช่วงเวลา (ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3) ให้จัดส่งข้อมูล การให้บริการครั้งสุดท้ายในแต่ละช่วงเวลา

16 เกณฑ์ตามตัวชี้วัดสำคัญปี 2556

17 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 1 ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 16 - 42 วันหลังคลอด

18 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 2 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 16 วัน หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 16 - 42 วันหลังคลอด

19 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 2 ระยะห่างจาก BDATE มากกว่า 42 วัน หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 16 - 42 วันหลังคลอด

20 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 16 - 42 วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 3 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 43 วันหลังคลอด

21 ข้อมูลหน่วยบริการ 5 อันดับแรกบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน (3 วัน) รหัสชื่อหน่วยบริการทั้งหมด 10675รพ.สวรรค์ประชารักษ์741 10667รพ.บุรีรัมย์357 10737รพ.ประจวบคีรีขันธ์217 10687รพ.ปทุมธานี148 10664รพ.พระปกเกล้า16

22 ข้อมูลหน่วยบริการ 5 อันดับแรกบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน (28 วัน) รหัสชื่อหน่วยบริการ Record ทั้งหมด 10679รพ.นครปฐม1138 10748รพ.ปัตตานี603 03225รพ.สต.ขอนแตก หมู่ที่ 03 ตำบลขอนแตก53 11015รพ.กุมภวาปี14 01709รพ.สต.โคกแย้ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกแย้10

23 จำนวนผู้ป่วยที่พบว่า เสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ HCOD E CIDDOB_NHSOAGEBDATEPPCARE1PPCARE2PPCARE3DEATH_DATEDATE_SEND 09960 1.9407 E+1229/1/1987264/3/20134/10/201324/4/201316/5/201324/6/20137/1/2013 08955 5.8105 E+1217/2/19783414/9/201217/9/201217/10/201215/5/201330/7/2013 10736 1.7699 E+1229/7/1993196/6/20136/7/201317/9/201329/7/2013 15226 3.9599 E+1221/5/19813228/5/20136/3/201321/6/201322/6/201324/7/2013 10742 3.8404 E+1210/9/1983295/7/20135/9/201320/6/201319/7/2013 10672 1.5016 E+1221/6/19892424/6/201325/6/201326/6/201331/7/2013

24 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม Surveil 1จำนวนครั้งของการรายงานโรค/คน/โรค ไม่เหมาะสม 2จำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ

25 การรายงานโรคซ้ำซ้อน การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวังโรค ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspectedcase)โดยไม่ต้อง รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหากพบการระบาดโดยมี ผู้ป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา ควรรายงานทันทีทางโทรศัพท์โทรสารหรือจดหมาย อิเลคทรอนิกส์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสำนัก ระบาดวิทยาตามลำดับทำการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน24 ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ป่วยรายเดียวกันในระยะหนึ่งสัปดาห์ถือว่าซ้ำซ้อน แนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง 2555 ประเทศไทย กรมควบคุมโรค

26 ตัวอย่างข้อมูลสำคัญ นิยาม แนวทางการ สอบสวนโรคเบื้องต้น อหิวาตกโรค (Cholera) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ● การรายงานผู้ป่วยรายเดียวกันในระยะ 10 วันถือว่าซ้ำซ้อน ● ต้องตรวจสอบ (verify) ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ รายงาน

27 ตัวอย่างการรายงานโรคซ้ำซ้อนที่ตรวจพบ HCODECIDILLDATEDATE_SERVDIAGCODEDATE_SEND 01482316040044145809/01/2013 J15909/04/2013 09:09:10 01482316040044145809/03/2013 J15909/04/2013 09:09:10 01482316040044145809/05/2013 J15909/07/2013 12:09:50 01482316040044145809/06/2013 J15909/07/2013 12:09:50 01482316040044145809/09/2013 J15909/11/2013 08:09:05 01482316040044145809/11/2013 J15909/11/2013 08:09:05 01482316040044145809/12/2013 J15909/16/2013 08:09:22 01482316040044145809/13/2013 J15909/16/2013 08:09:22 01482316040044145809/16/2013 J15909/18/2013 09:09:12 01482316040044145809/17/2013 J15909/18/2013 09:09:12 01482316040044145809/18/2013 J15909/20/2013 10:09:01 01482316040044145809/19/2013 J15909/20/2013 10:09:01 01482316040044145809/23/2013 J15909/26/2013 02:09:21 01482316040044145809/24/2013 J15909/26/2013 02:09:21 01482316040044145809/25/2013 J15909/26/2013 02:09:21 01482516040108044709/25/2013 A09009/28/2013 09:09:44 01482316040044145809/26/2013 J15909/28/2013 09:09:44 01482316040044145809/27/2013 J15909/28/2013 09:09:44 01482316080000860309/28/2013 H10909/30/2013 07:09:32 วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

28 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม EPI 1 บันทึกการให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 2 บันทึกการจำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ 3 บันทึกการให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 4 บันทึกการให้วัคซีน DTP1,DTP2,DTP3,DTP4,DTP5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 5 บันทึกการให้วัคซีน HBV1,HBV2,HBV3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 6 บันทึกการให้วัคซีน OPV1,OPV2,OPV3,OPV4,OPV5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

29 แนวโน้มจำนวนข้อมูลกรณี ให้บริการผู้ที่เสียชีวิตในแฟ้ม EPI

30 การบันทึกข้อมูลแฟ้ม EPI ผู้ที่ให้บริการเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

31 ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลแฟ้ม EPI ผู้ที่ให้บริการเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ แสดงระยะห่างระหว่างวัน HCODECIDVCCTYPEDEATH_DATE ตายไปแล้ว (ปี) DATE_SERVDATE_SEND 06282353030046XXXX81509/05/20011208/01/201309/20/2013 07:09:07 0628235303XXXX972881509/27/20021108/01/201309/20/2013 07:09:07 0628235XXXX040722081511/20/20021108/01/201309/20/2013 07:09:07 0628235303XXXX559181505/11/20031007/31/201309/20/2013 07:09:07 062823530XXXX0959181506/30/20031008/01/201309/20/2013 07:09:07 062823650XXXX0424881507/11/20031008/01/201309/20/2013 07:09:07 062823530300XXXX8781509/27/20031007/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353XXXX39607481510/15/20031007/31/201309/20/2013 07:09:07 0628235303003XXXX881504/29/2004907/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353XXXX39142181505/29/2004908/01/201309/20/2013 07:09:07 062823530XXXX9533781506/04/2005807/31/201309/20/2013 07:09:07 0628235303060381509/10/2005808/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353030040102781512/29/2005807/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030041067181501/25/2006808/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353010037961381506/02/2006708/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353030035637481504/25/2007608/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353030040343781512/10/2007607/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030040608881506/17/2008507/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030025821681512/19/2008507/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030039512481501/05/2009507/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030035996981504/08/2009408/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353030040519781504/16/2009407/31/201309/20/2013 07:09:07 06282353030029262781512/21/2009408/01/201309/20/2013 07:09:07 06282353030041119781501/02/2010408/01/201309/20/2013 07:09:07 วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

32 ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย The Expanded Programme on Immunization in Thailand : นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

33 กำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก แรกเกิด BCG ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล HB ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชม.แรกหลังคลอด 2 เดือน DTP,HB1 OPV1 4 เดือน DTP-HB2 OPV2 6 เดือน DTP-HB3 OPV3 9 เดือน MMR1 หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือนให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด 1 ปีครีง DTP4,OPV4 JE1,JE2 ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 ปีครีง JE3 4 ปี DTP5,OPV5 7 ปี MMR2 ตามแผนปฏิบัติงานของ ส.ธ. ให้ฉีดเก็ก ป.1 BCG 1.ให้กรณีไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีรอยแผลเป็น 2.ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อ HIV ที่มีอาการเอดส์ dT,OPV เฉพาะผู้ที่ได้รับ DTP,OPV ไม่ครบ 5 ครั้ง 12 ปี dT ตามแผนปฏิบัติงานของ ส.ธ. ให้ฉีดเก็ก ป.6

34 อายุเมื่อเริ่มให้วัคซีน และระยะห่างระหว่างโดสขั้นต่ำ

35 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 อายุ 6 เดือน ขึ้นไป ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ อย่างน้อย 7 วัน อย่างน้อย 6 เดือน วัคซีน JE

36 ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3 เมื่อแรกพบ ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ อย่างน้อย 1 เดือน กระตุ้นทุก 10 ปี อย่างน้อย 6 เดือน วัคซีน dT

37 อายุ 42 วันขึ้นไป ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ อย่างน้อย 1 เดือน อย่างน้อย 6 เดือน อย่างน้อย 1 ปี 1 2 3 4 5 อย่างน้อย 1 เดือน วัคซีน DTP

38 บันทึกการให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีวันเดียวกัน

39 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีวันเดียวกัน

40 เขตProvidhcodeหน่วยบริการทั้งหมด 09310013836รพ.สต.บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 02 ตำบลสะแกซำ26 09360004019รพ.สต.บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเพชรพัฒนา19 08410004592รพ.สต.บ้านโพนสูงเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลโพนสูง13 08480005600รพ.สต.บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง12 10340003630รพ.สต.บ้านโสกแสง หมู่ที่ 09 ตำบลโสกแสง7 11860009399รพ.สต.บ้านควน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านควน6 10340003701รพ.สต.นาดี หมู่ที่ 02 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม5 01500011131รพ.หางดง4 05740011305รพ.บ้านแพ้ว4 06200001832รพ.สต.บ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไผ่แก้ว3 04190001714รพ.สต.ห้วยทราย หมู่ที่ 01 ตำบลห้วยทราย3 09360004024รพ.สต.ตะลอมไผ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกสะอาด3 09310002983รพ.สต.บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเจริญ2 01500011119รพ.จอมทอง2 12930014209รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา หมู่ที่ 03 ตำบลชะมวง2 05710008047รพ.สต.บ้านลำอีซู หมู่ที่ 07 ตำบลหนองรี2 09300002766รพ.สต.ตูมใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลโนนตูม2 09320003225รพ.สต.ขอนแตก หมู่ที่ 03 ตำบลขอนแตก2 11800011326รพ.พิปูน2 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีบันทึกวันเดียวกัน วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

41 hcodecidJE1 ระยะห่างจากครั้ง แรก JE2 009721100202087XXX201307100 010991608200041XXX201308140 012081149901193XXX201307100 012301147200036XXX201308070 012411149901218XXX201308140 013291149901182XXX201308190 014631168300169XXX201307110 014821779400061XXX201309100 015011168300174XXX201309120 017131199700180XXX201307100 017141199901376XXX201308140 017141199901377XXX201308140 017141669200040XXX201308140 017861309801621XXX201307170 ระยะห่างระหว่างเข็ม JE1 และ JE2 1.กรณีแรกเกิดหรือขวบปีแรก ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ 2.กรณีช่วงอายุ 1 -6 ปี ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ 3.กรณีช่วงอายุ 7 ปี ขึ้นไป ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีบันทึกวันเดียวกัน

42 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม เขตProvidhcodeหน่วยบริการทั้งหมด 09310013836รพ.สต.บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 02 ตำบลสะแกซำ25 09360004019รพ.สต.บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเพชรพัฒนา16 08410004592รพ.สต.บ้านโพนสูงเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลโพนสูง5 06200001832รพ.สต.บ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไผ่แก้ว3 01500011131รพ.หางดง2 01500011119รพ.จอมทอง2 10340010954รพ.วารินชำราบ2 09360004026รพ.สต.โสกปลาดุก หมู่ที่ 02 ตำบลโสกปลาดุก2 09360004022รพ.สต.ท่าโป่ง หมู่ที่ 04 ตำบลวังตะเฆ่1 12910009636รพ.สต.บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลละงู1 01540006393รพ.สต.บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 06 ตำบลหัวฝาย1 09360004057รพ.สต.หนองคู หมู่ที่ 01 ตำบลหนองคู1 วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

43 hcodecidJE1 ระยะห่าง จาก ครั้งที่ 1 JE2 ระยะห่าง จาก ครั้งที่ 2 jE3age_year 040221369901034XXX201307160 0 0 0402633608XXX77626201307160 0 0 10954111XXX1111119201308230 0 0 111310050871029XXX201307090 0 0 111317500700002XXX201307020 0 0 04592141XXX0126721201309210 0 1 0401913XXX00061033201307230 0 2 040191368900061XXX201307230 0 2 04592141XXX0113506201308230 0 2 045921749901XXX441201307230 0 2 0459217XXX00406298201307250 0 2 0963619199005XXX63201307090 0 2 10954134XXX1528403201308230 0 2 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

44 บันทึกการให้วัคซีน DTP1,DTP2,DTP3,DTP4,DTP5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

45 บันทึกการให้วัคซีน HBV1,HBV2,HBV3 ช่วงเวลาไม่ เหมาะสม

46 บันทึกการให้วัคซีน OPV1,OPV2,OPV3,OPV4,OPV5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

47 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NCDSCREEN 1 จำนวนการคัดกรอง > ปชก.เป้าหมาย 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิต (มีการคัดกรองคนที่เสียชีวิตแล้ว) 3 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม 3 บันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง บันทึกค่า ไม่เหมาะสม

48 แนวโน้มจำนวนข้อมูลกรณีการบันทึกให้บริการผู้ที่ เสียชีวิตในแฟ้ม NCDSCREEN

49 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิต แฟ้ม NCDSCREEN (มีการคัดกรองคนที่เสียชีวิตแล้ว) วันคัดกรอง date_exam ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

50 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม วันคัดกรอง date_exam ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

51 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

52 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม PERSON 1 จำนวนคนที่อยู่อาศัยจริงในเขตตามสถานะบุคคล (typearea = 1+3) มากกว่าความเป็นจริงอย่างผิดปกติ 2จำนวนคนตายที่ไม่จำหน่าย person

53 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NUTRI 1 การบันทึกน้ำหนัก และส่วนสูง ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับอายุ เพศ 2 การบันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

54 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม CHRONIC 1บันทึกจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตมากผิดปกติ 2บันทึกผู้เสียชีวิตแล้ว เมื่อตรวจสอบจากฐานข้อมูล สปสช.

55 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตมากผิดปกติ

56 บันทึกผู้เสียชีวิตแล้ว เมื่อตรวจสอบจาก ฐานข้อมูล สปสช.

57 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม LABFU 1 บันทึกจำนวนครั้งและความถี่ของผลการตรวจ คน/เดือน 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

58 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม CHRONICFU 1 บันทึกจำนวนครั้งและความถี่ของผลการตรวจ คน/เดือน 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

59 ปัญหาและอุปสรรค ความล่าช้าในการจัดทำข้อมูลเนื่องจากระบบประมวลใช้เวลาใน การตรวจสอบและประมวลผลนานไม่เป็นตามกำหนดระยะเวลาที่ แน่นอน ข้อมูลบุคคลที่ผิดพลาดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทำให้ ข้อมูลที่ตรวจสอบผิดพลาด เหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดแล้ว เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยหน่วย บริการยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ แนะนำให้ความรู้อย่างถูกต้อง เกิดจากโปรแกรม HIS ที่มีกระบวนการบันทึกข้อมูลไม่เป็นไป ตามหลักวิชาการ และยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน OP PP Individual Records ปีงบประมาณ 2557 การตรวจสอบข้อมูล Audit & Pending OP/PP indiv. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google