งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
07/16/96 การบริหารงาน OP PP Individual Records ปีงบประมาณ การตรวจสอบข้อมูล Audit & Pending OP/PP indiv. สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ *

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เพื่อป้องกันและยับยั้งการบันทึกข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์(ไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือให้บริการจริง)

3 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit)
สปสช.ส่วนกลาง สปสช.เขต ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล Utilization rate ข้อมูล OP/PP/Survey การให้รหัส Software ที่ใช้ สปสช.เขต Pending ผิดปกติ ตรวจสอบข้อมูล ปกติ งดการจัดสรร Statement - ออกรายงาน

4 กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
1 2 OP Verify & Processing Auditing & Pending MCH Raw Data PP NCD OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record OP/PP indiv Record LABFU SURVEIL - Condition - Detect - Inform - Structure - Code PERSON ……

5 ผังการดำเนินงานการตรวจสอบข้อมูล Auditing & Pending
สปสช. เขต ออกพื้นที่ตรวจสอบ และ แจ้งผลการตรวจสอบมาที่ สปสช. ส่วนกลาง จัดทำข้อมูล Audit ส่งข้อมูลที่มีความผิดปกติ ให้แต่ละ สปสช เขต พิจารณา สปสช. (สจช.) สปสช. เขต หน่วยบริการ แจ้งผลการตรวจสอบมาที่ สปสช. ส่วนกลาง ขออุทธรณ์ แจ้งผลการตรวจสอบ รายงาน สรุปผล สสจ. กำกับดูแล ส่งเอกสาร และ ประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ถูก Pending ให้ สปสช. เขต , สสจ

6 เงื่อนไขการ Monitoring & Warning
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) เพิ่มเติม ในกรณีตรวจพบ หน่วยบริการมีอัตราการใช้บริการ (Utilization Rate) ที่ผิดปกติไปจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกินจริง หรือมีความไม่สอดคล้องกัข้อเท็จจริงของการให้บริการ หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการ แพทย์ และการสาธารณสุข

7 เงื่อนไขการชะลอการจ่าย Pending ตามคู่มือฯ
แฟ้ม เงื่อนไขการชะลอการจ่าย Pending PERSON -จำนวนคนในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง EPI - วัคซีนไม่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรค - ฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม/คน/วัน - อายุและช่วงเวลาที่ฉีดวัคซีนไม่เหมาะสม FP - วิธีการคุมกำเนิดและระยะเวลาที่รับบริการไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ANC -วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน MCH วันที่ให้บริการกับกิจกรรมการให้บริการไม่สัมพันธ์กัน PP อายุเด็กไม่สัมพันธ์กับวันที่ให้บริการ CHRONIC จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบมากผิดปกติเกินความเป็นจริง SURVEIL จำนวนรายงานโรคมากผิดปกติ ช่วงระยะเวลาของการรายงานโรคไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง NUTRI น้ำหนัก ส่วนสูง ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับอายุ จำนวนผลงาน และ เป้าหมายไม่สัมพันธ์กัน NCDSCREEN ข้อมูลการคัดกรองไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ข้อมูลการคัดกรองไม่เหมาะสม เช่น เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่มีตัวตนจริง CHRONICFU จำนวนครั้งและความถี่ของบริการตรวจมากผิดปกติ LABFU

8 เงื่อนไขการตรวจสอบ OP Visit
1 อัตราการใช้บริการ (Utilization Rate) เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย มากกว่า 3 SD 2 OP visit ที่เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ณ ก่อนวันที่รับบริการ 3 จำนวนการมารับบริการอย่างต่อเนื่องที่มากผิดปกติ/คน 4 กิจกรรมการให้บริการนวดไทยสูงผิดปกติ ทุกสิทธิ์ 5 กิจกรรมการให้บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดสูงผิดปกติหรือไม่เหมาะสม ทุกสิทธิ์ 6 ความถี่ของการใช้ยาสมุนไพรสูงมากผิดปกติ

9 การเกณฑ์การ Pending รพ.สต. ขนาดเล็ก
> กว่า 3 SD Mean = 2.98 3SD= 7.44 SD = 1.48

10 การเกณฑ์การ Pending รพ.สต. ขนาดกลาง
> กว่า 3 SD Avg = 2.27 3SD= 5.66 SD = 1.12

11 การเกณฑ์การ Pending รพ.สต. ขนาดใหญ่
> กว่า 3 SD Avg = 1.66 3SD= 4.78 SD = 1.03

12 OP Visit เสียชีวิตมารับบริการ

13 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม MCH
1 PPCARE2 > date_send (บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม) 2 PPCARE3 > date_send (บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม) 3 ช่วงเวลาระหว่าง PPCARE1,PPCARE2,PPCARE3 ไม่เหมาะสม 4 จำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ

14 บันทึกวันที่ให้บริการโดยไม่ได้ทำกิจกรรม
วันที่ส่งข้อมูล กิจกรรมที่บันทึก date_send ppcare1,ppcare2,ppcare3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15 สัดส่วนระยะการดูแลแม่ครั้งที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 3 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 43 วันหลังคลอด กรณีที่มีการมารับบริการมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละช่วงเวลา (ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3) ให้จัดส่งข้อมูลการให้บริการครั้งสุดท้ายในแต่ละช่วงเวลา

16 เกณฑ์ตามตัวชี้วัดสำคัญปี 2556

17 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 1 ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ การดูแลแม่ตั้งแต่ 1 - 15 วันหลังคลอด
หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด

18 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 2 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 16 วัน
หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด

19 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 2 ระยะห่างจาก BDATE มากกว่า 42 วัน
หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด

20 ความถี่ของการบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน
หมายเหตุ การดูแลแม่หลังคลอดเน้นการดูแลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย การดูแลแม่ครั้งที่ 1 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 2 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ วันหลังคลอด การดูแลแม่ครั้งที่ 3 หมายถึง การดูแลแม่ตั้งแต่ 43 วันหลังคลอด

21 ข้อมูลหน่วยบริการ 5 อันดับแรกบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน (3 วัน) รหัส ชื่อหน่วยบริการ ทั้งหมด 10675 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 741 10667 รพ.บุรีรัมย์ 357 10737 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 217 10687 รพ.ปทุมธานี 148 10664 รพ.พระปกเกล้า 16

22 ข้อมูลหน่วยบริการ 5 อันดับแรกบันทึกระยะการดูแลแม่ครั้งที่ 3 ระยะห่างจาก BDATE น้อยกว่า 42 วัน (28 วัน) รหัส ชื่อหน่วยบริการ Recordทั้งหมด 10679 รพ.นครปฐม 1138 10748 รพ.ปัตตานี 603 03225 รพ.สต.ขอนแตก หมู่ที่ 03 ตำบลขอนแตก 53 11015 รพ.กุมภวาปี 14 01709 รพ.สต.โคกแย้ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกแย้ 10

23 จำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ
HCODE CID DOB_NHSO AGE BDATE PPCARE1 PPCARE2 PPCARE3 DEATH_DATE DATE_SEND 09960 1.9407E+12 29/1/1987 26 4/3/2013 4/10/2013 24/4/2013 16/5/2013 24/6/2013 7/1/2013 08955 5.8105E+12 17/2/1978 34 14/9/2012 17/9/2012 17/10/2012 15/5/2013 30/7/2013 10736 1.7699E+12 29/7/1993 19 6/6/2013 6/7/2013 17/9/2013 29/7/2013 15226 3.9599E+12 21/5/1981 32 28/5/2013 6/3/2013 21/6/2013 22/6/2013 24/7/2013 10742 3.8404E+12 10/9/1983 29 5/7/2013 5/9/2013 20/6/2013 19/7/2013 10672 1.5016E+12 21/6/1989 24 25/6/2013 26/6/2013 31/7/2013

24 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม Surveil
1 จำนวนครั้งของการรายงานโรค/คน/โรค ไม่เหมาะสม 2 จำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ

25 การรายงานโรคซ้ำซ้อน การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวังโรค
ให้รายงานตั้งแต่ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) โดยไม่ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบการระบาดโดยมีผู้ป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยาควรรายงานทันทีทางโทรศัพท์โทรสารหรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักระบาดวิทยา ตามลำดับทำการสอบสวนและควบคุมโรคภายใน24ชั่วโมงหลังพบผู้ป่วย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ป่วยรายเดียวกันในระยะหนึ่งสัปดาห์ถือว่าซ้ำซ้อน แนวทางการรายงานโรคที่มีความสำคัญสูง 2555 ประเทศไทย กรมควบคุมโรค

26 ตัวอย่างข้อมูลสำคัญ นิยาม แนวทางการสอบสวนโรคเบื้องต้น
อหิวาตกโรค (Cholera) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ● การรายงานผู้ป่วยรายเดียวกันในระยะ 10 วันถือว่าซ้ำซ้อน ● ต้องตรวจสอบ (verify) ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับรายงาน

27 ตัวอย่างการรายงานโรคซ้ำซ้อนที่ตรวจพบ
HCODE CID ILLDATE DATE_SERV DIAGCODE DATE_SEND 01482 09/01/2013 J159 09/04/ :09:10 09/03/2013 09/05/2013 09/07/ :09:50 09/06/2013 09/09/2013 09/11/ :09:05 09/11/2013 09/12/2013 09/16/ :09:22 09/13/2013 09/16/2013 09/18/ :09:12 09/17/2013 09/18/2013 09/20/ :09:01 09/19/2013 09/23/2013 09/26/ :09:21 09/24/2013 09/25/2013 A090 09/28/ :09:44 09/26/2013 09/27/2013 09/28/2013 H109 09/30/ :09:32 วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

28 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม EPI
1 บันทึกการให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 2 บันทึกการจำนวนผู้ป่วยที่พบว่าเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ 3 บันทึกการให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 4 บันทึกการให้วัคซีน DTP1,DTP2,DTP3,DTP4,DTP5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 5 บันทึกการให้วัคซีน HBV1,HBV2,HBV3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 6 บันทึกการให้วัคซีน OPV1,OPV2,OPV3,OPV4,OPV5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

29 แนวโน้มจำนวนข้อมูลกรณี ให้บริการผู้ที่เสียชีวิตในแฟ้ม EPI

30 การบันทึกข้อมูลแฟ้ม EPI ผู้ที่ให้บริการเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ
วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

31 ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลแฟ้ม EPI ผู้ที่ให้บริการเสียชีวิต ก่อนวันเข้ารับบริการ แสดงระยะห่างระหว่างวัน HCODE CID VCCTYPE DEATH_DATE ตายไปแล้ว(ปี) DATE_SERV DATE_SEND 06282 XXXX 815 09/05/2001 12 08/01/2013 09/20/ :09:07 35303XXXX9728 09/27/2002 11 35XXXX 11/20/2002 35303XXXX5591 05/11/2003 10 07/31/2013 3530XXXX09591 06/30/2003 3650XXXX04248 07/11/2003 XXXX87 09/27/2003 353XXXX396074 10/15/2003 XXXX8 04/29/2004 9 353XXXX391421 05/29/2004 3530XXXX95337 06/04/2005 8 09/10/2005 12/29/2005 01/25/2006 06/02/2006 7 04/25/2007 6 12/10/2007 06/17/2008 5 12/19/2008 01/05/2009 04/08/2009 4 04/16/2009 12/21/2009 01/02/2010 วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

32 ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
The Expanded Programme on Immunization in Thailand : นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

33 กำหนดการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก แรกเกิด BCG ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล HB ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชม.แรกหลังคลอด 2 เดือน DTP,HB1 OPV1 4 เดือน DTP-HB2 OPV2 6 เดือน DTP-HB3 OPV3 9 เดือน MMR1 หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือนให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด 1 ปีครีง DTP4,OPV4 JE1,JE2 ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ 2 ปีครีง JE3 4 ปี DTP5,OPV5 7 ปี MMR2 ตามแผนปฏิบัติงานของ ส.ธ. ให้ฉีดเก็ก ป.1 1.ให้กรณีไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีรอยแผลเป็น 2.ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อ HIV ที่มีอาการเอดส์ dT,OPV เฉพาะผู้ที่ได้รับ DTP,OPV ไม่ครบ 5 ครั้ง 12 ปี dT ตามแผนปฏิบัติงานของ ส.ธ. ให้ฉีดเก็ก ป.6

34 อายุเมื่อเริ่มให้วัคซีน และระยะห่างระหว่างโดสขั้นต่ำ

35 ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้
วัคซีน JE ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 อย่างน้อย 7 วัน อย่างน้อย 6 เดือน ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ อายุ 6 เดือนขึ้นไป

36 ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้
วัคซีน dT ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 อย่างน้อย 1 เดือน อย่างน้อย 6 เดือน กระตุ้นทุก 10 ปี ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้ เมื่อแรกพบ

37 ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้
วัคซีน DTP อย่างน้อย 1 เดือน อย่างน้อย 1 เดือน อย่างน้อย 6 เดือน อย่างน้อย 1 ปี 2 3 4 5 1 อายุ 42 วันขึ้นไป ระยะห่างระหว่างครั้งที่ให้

38 บันทึกการให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีวันเดียวกัน

39 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน dTs1,dTs2,dTs3,dTs4 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีวันเดียวกัน

40 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีบันทึกวันเดียวกัน
เขต Provid hcode หน่วยบริการ ทั้งหมด 09 3100 13836 รพ.สต.บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 02 ตำบลสะแกซำ 26 3600 04019 รพ.สต.บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเพชรพัฒนา 19 08 4100 04592 รพ.สต.บ้านโพนสูงเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลโพนสูง 13 4800 05600 รพ.สต.บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง 12 10 3400 03630 รพ.สต.บ้านโสกแสง หมู่ที่ 09 ตำบลโสกแสง 7 11 8600 09399 รพ.สต.บ้านควน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านควน 6 03701 รพ.สต.นาดี หมู่ที่ 02 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 5 01 5000 11131 รพ.หางดง 4 05 7400 11305 รพ.บ้านแพ้ว 06 2000 01832 รพ.สต.บ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไผ่แก้ว 3 04 1900 01714 รพ.สต.ห้วยทราย หมู่ที่ 01 ตำบลห้วยทราย 04024 รพ.สต.ตะลอมไผ่ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกสะอาด 02983 รพ.สต.บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 01 ตำบลบึงเจริญ 2 11119 รพ.จอมทอง 9300 14209 รพ.สต.บ้านศาลาตำเสา หมู่ที่ 03 ตำบลชะมวง 7100 08047 รพ.สต.บ้านลำอีซู หมู่ที่ 07 ตำบลหนองรี 3000 02766 รพ.สต.ตูมใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลโนนตูม 3200 03225 รพ.สต.ขอนแตก หมู่ที่ 03 ตำบลขอนแตก 8000 11326 รพ.พิปูน วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

41 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม กรณีบันทึกวันเดียวกัน
hcode cid JE1 ระยะห่างจากครั้งแรก JE2 00972 XXX 01099 XXX 01208 XXX 01230 XXX 01241 XXX 01329 XXX 01463 XXX 01482 XXX 01501 XXX 01713 XXX 01714 XXX XXX XXX 01786 XXX ระยะห่างระหว่างเข็ม JE1 และ JE2 กรณีแรกเกิดหรือขวบปีแรก ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ กรณีช่วงอายุ 1 -6 ปี ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 4 สัปดาห์ กรณีช่วงอายุ 7 ปี ขึ้นไป ระยะห่าง ให้ 2 ครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

42 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม
เขต Provid hcode หน่วยบริการ ทั้งหมด 09 3100 13836 รพ.สต.บ้านสะแกซำ หมู่ที่ 02 ตำบลสะแกซำ 25 3600 04019 รพ.สต.บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01 ตำบลโคกเพชรพัฒนา 16 08 4100 04592 รพ.สต.บ้านโพนสูงเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลโพนสูง 5 06 2000 01832 รพ.สต.บ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 05 ตำบลหนองไผ่แก้ว 3 01 5000 11131 รพ.หางดง 2 11119 รพ.จอมทอง 10 3400 10954 รพ.วารินชำราบ 04026 รพ.สต.โสกปลาดุก หมู่ที่ 02 ตำบลโสกปลาดุก 04022 รพ.สต.ท่าโป่ง หมู่ที่ 04 ตำบลวังตะเฆ่ 1 12 9100 09636 รพ.สต.บ้านในเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลละงู 5400 06393 รพ.สต.บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 06 ตำบลหัวฝาย 04057 รพ.สต.หนองคู หมู่ที่ 01 ตำบลหนองคู วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

43 ตัวอย่าง การบันทึกให้วัคซีน JE1,JE2,JE3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม
hcode cid JE1 ระยะห่างจาก ครั้งที่ 1 JE2 ระยะห่างจาก ครั้งที่ 2 jE3 age_year 04022 XXX 04026 33608XXX77626 10954 111XXX 11131 XXX XXX 04592 141XXX 1 04019 13XXX 2 XXX 141XXX XXX441 17XXX 09636 XXX63 134XXX วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

44 บันทึกการให้วัคซีน DTP1,DTP2,DTP3,DTP4,DTP5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

45 บันทึกการให้วัคซีน HBV1,HBV2,HBV3 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

46 บันทึกการให้วัคซีน OPV1,OPV2,OPV3,OPV4,OPV5 ช่วงเวลาไม่เหมาะสม

47 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NCDSCREEN
1 จำนวนการคัดกรอง > ปชก.เป้าหมาย 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิต (มีการคัดกรองคนที่เสียชีวิตแล้ว) 3 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม บันทึก น้ำหนัก ส่วนสูง บันทึกค่า ไม่เหมาะสม

48 แนวโน้มจำนวนข้อมูลกรณีการบันทึกให้บริการผู้ที่เสียชีวิตในแฟ้ม NCDSCREEN

49 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิต แฟ้ม NCDSCREEN (มีการคัดกรองคนที่เสียชีวิตแล้ว)
วันคัดกรอง date_exam ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

50 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม
บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม วันคัดกรอง date_exam ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

51 บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม
บันทึก ความดันโลหิต ครั้งที่ 1,2 บันทึกค่า ไม่เหมาะสม วันคัดกรอง date_serv ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน 2556

52 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม PERSON
1 จำนวนคนที่อยู่อาศัยจริงในเขตตามสถานะบุคคล (typearea = 1+3) มากกว่าความเป็นจริงอย่างผิดปกติ 2 จำนวนคนตายที่ไม่จำหน่าย person

53 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม NUTRI
1 การบันทึกน้ำหนัก และส่วนสูง ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับอายุ เพศ 2 การบันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

54 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม CHRONIC
1 บันทึกจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตมากผิดปกติ 2 บันทึกผู้เสียชีวิตแล้ว เมื่อตรวจสอบจากฐานข้อมูล สปสช.

55 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตมากผิดปกติ

56 บันทึกผู้เสียชีวิตแล้ว เมื่อตรวจสอบจาก ฐานข้อมูล สปสช.

57 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม LABFU
1 บันทึกจำนวนครั้งและความถี่ของผลการตรวจ คน/เดือน 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

58 เงื่อนไขการตรวจสอบแฟ้ม CHRONICFU
1 บันทึกจำนวนครั้งและความถี่ของผลการตรวจ คน/เดือน 2 บันทึกจำนวนผู้ที่พบว่าเสียชีวิตก่อนวันที่ให้บริการ

59 ปัญหาและอุปสรรค ความล่าช้าในการจัดทำข้อมูลเนื่องจากระบบประมวลใช้เวลาในการตรวจสอบและประมวลผลนานไม่เป็นตามกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ข้อมูลบุคคลที่ผิดพลาดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ทำให้ข้อมูลที่ตรวจสอบผิดพลาด เหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดแล้ว เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยหน่วยบริการยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ แนะนำให้ความรู้อย่างถูกต้อง เกิดจากโปรแกรม HIS ที่มีกระบวนการบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ และยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt * สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google