งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ข้อมูล การให้ บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ข้อมูล การให้ บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 ด้านคุณภาพ ข้อมูล ด้านการบริหารจัดการ : ระบบส่งข้อมูล ด้านการส่งเสริมพัฒนาและ ปรับปรุง : ระบบการให้บริการ 1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.5 1.11.2 OPPP - มีเลข 13 หลัก - ส่งข้อมูลครบถ้วน - ผ่านการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ ส่ง ทันเวลา ส่ง สม่ำเสมอ ตามตัวชี้วัด โรคเรื้อรัง ตามข้อมูล ด้านการเงิน ของการให้บริการ - ODX (12) - DIAG (18) - CHT,CHA (12) - Service (18) 213 5 ช่วง 2 ช่วง แนวทางการจัดสรร

2

3 กรณีผู้ป่วยนอก รายบุคคล 1. ผู้รับบริการสิทธิ UC และมี เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2. จัดส่งข้อมูลครบถ้วนตาม ชุดมาตรฐาน 3. ผ่านการตรวจสอบตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

4 กรณีให้บริการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค รายบุคคล 1. ผู้รับบริการทุกสิทธิ และมี เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2. จัดส่งข้อมูลครบถ้วนตาม ชุดมาตรฐาน 3. ผ่านการตรวจสอบตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

5

6 เงื่อนไขด้านทันเวลา (5 ช่วง ) ของ สปสช ช่วงที่ 1 ข้อมูลเดือน ต. ค. 50 - 31 พ. ค. 51 ส่งภายใน 30 มิ. ย. 51 ช่วงที่ 2 - 5 ส่งภายในสิ้น เดือนของเดือนถัดไป 12 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายใน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป 18 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

7 เงื่อนไขด้านการส่งข้อมูล สม่ำเสมอ (2 ช่วง ) ของ สปสช ช่วงที่ 1 ข้อมูลเดือน ต. ค. 50 - 31 พ. ค. 51 ส่งภายใน 30 มิ. ย. 51 ช่วงที่ 2 ส่งภายในสิ้น เดือนของเดือนถัดไป 12 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายใน วันที่ 20 ของเดือนถัดไป 18 แฟ้ม ช่วงที่ 2-5 ส่งภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

8

9 1. ตามตัวชี้วัดโรค เรื้อรัง 12 แฟ้ม ODX 18 แฟ้ม DIAG 2. ตามข้อมูลด้าน การเงิน 12 แฟ้ม CHT และ CHA 18 แฟ้ม SERVICE

10 ข้อมูลที่ไม่ให้ อุทธรณ์ ข้อมูลที่ขาดทั้ง 3 ฟิลด์ - เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก - เลขรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก - วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

11 ข้อมูลตั้งแต่ ต. ค.50 – พ. ค. 51 ข้อมูลอุทธรณ์ ( ของ สปสช ) ส่งไม่ทันกำหนด 30 มิ. ย.51 หรือแก้ไข ส่งตั้งแต่ 1 ก. ค.51 -31 ธ. ค.51

12 ข้อมูลตั้งแต่ มิ. ย. 51 – ก. ย. 51 ส่งไม่ทันกำหนด 31 ต. ค.51 หรือแก้ไข ส่งตั้งแต่ 1 พ. ย.51 -31 ธ. ค.51 ข้อมูลอุทธรณ์ ( ของ สปสช )

13 ข้อมูลล่าช้าของ สปสช ส่งไม่ทันกำหนด หรือแก้ไข ส่งภายใน 31 ต. ค.51 ข้อมูลตั้งแต่ มิ. ย. 51 – ก. ย. 51

14

15 ประเภท แฟ้ม หน่วย งาน ที่ จัดส่ง ส่งข้อมูลไปที่ 18 แฟ้ม PCU สอ. ส่งข้อมูล ไปที่ สสอ. ตาม ระยะเวลาที่ สสอแต่ละ แห่งกำหนด สสอ ส่ง ข้อมูลที่ สสจ ภายใน 15 ของ เดือน 12 แฟ้ม และ 8 แฟ้ม ( ถ้าไม่มีส่ง 18 แฟ้ม ) รพ. สปสช (12 แฟ้ม ส่ง สสจ ด้วย ) การจัดส่งข้อมูลของสถานบริการ จ. เพชรบุรี

16 ตัวแปรที่ สำคัญ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีที่มารับบริการ รหัสสถานบริการ ตารางที่ สำคัญ PAT = รหัสหน่วยบริการ + HN + รหัส ปชช (12 แฟ้ม ) PERSON = รหัสหน่วยบริการ +PID + รหัส ปชช (18 แฟ้ม )

17 แฟ้ม OPD สิทธิ UC แฟ้ม ANC เพศ หญิง แฟ้ม PP รหัสเด็ก รหัสมารดา วันที่ดูแลลูก ครั้ง ที่ 1,2,3 แฟ้ม WOMAN เพศ หญิง 12 แฟ้ม + PP

18 NUTRI เด็กอายุ 0-5 ปี น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับโภชนาการ EPI เด็กอายุ 0-5 ปี SURVEIL +DIAG รหัสวินิจฉัยโรค ถูกต้อง

19 MCH เพศหญิง วันที่ดูแลแม่ครั้ง ที่ 1,2,3 FP เพศหญิง

20 SERVICE+ DIAG รหัสวินิจฉัยโรค 18 แฟ้ม แฟ้ม ANC เพศ หญิง แฟ้ม PP รหัสเด็ก รหัสมารดา วันที่ดูแลลูก ครั้ง ที่ 1,2,3

21 แฟ้ม WOMAN อายุ 15-45 ปี เพศหญิง NUTRI เด็กอายุ 0-5 ปี น้ำหนัก ส่วนสูง ระดับโภชนาการ EPI เด็กอายุ 0-5 ปี

22 รหัสวินิจฉัยโรค ถูกต้อง SURVEIL +DIAG MCH เพศหญิง วันที่ดูแลแม่ครั้ง ที่ 1,2,3 FP เพศหญิง


ดาวน์โหลด ppt 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ข้อมูล การให้ บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google