งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าของ การพัฒนา DATABASE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าของ การพัฒนา DATABASE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าของ การพัฒนา DATABASE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

2 การพัฒนาด้วยทีม Admin  ทีมศึกษารายละเอียดโครงสร้าง 21 แฟ้ม และ 43 แฟ้ม เพื่อการนำมาใช้ประมวลผลตัวชี้วัดและรายงาน พร้อมติดตั้ง HDC ( กรกฎาคม )  ทบทวนรายงาน KPI Template สำหรับปี 2557  เวทีกลุ่มงานในระดับ สสจ. ( กรกฎาคม 2556)  เวทีผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สสอ. รพช และ รพท. ( สิงหาคม 2556)  ประกาศใช้ KPI Template ( กันยายน 2556) ( ต้องรื้อระบบใหม่ทบทวนจากปัญหาที่ผ่านมา )

3 จังหวัด 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม รพท./ รพช. รพ. สต. ส่วนกลาง Provis HDC การส่งข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม

4 การพัฒนาด้วยทีม Admin  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2556 เพื่อพัฒนา  เขียนโปรแกรมภาษา SQL เพื่อการประมวลผลตัวชี้วัด กระทรวง 66 ตัวชี้วัด  ทีมสามารถพัฒนาคำสั่งประมวลผล ได้ 25 ตัวชี้วัด

5 ฐานข้อมูลหน่วยบริการ  Cleansing Database ในฐานข้อมูลที่สำคัญ ( อยู่ ระหว่างการติดตามและประเมินรายหน่วยบริการ ใช้ วิธีการ Feedback กลับไปยังหน่วยงานโดยตรง )  ข้อมูลประชากร (PERSON)  ข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONIC)  ข้อมูลตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน (NCDSCREEN)

6 Database Develop Plan  การส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้ม คาดว่าจะเริ่มจัดส่ง แบบเต็มรูปแบบทุกหน่วยบริการ ก่อน กันยายน 2556  กรกฎาคม ติดตั้งและทดสอบเครื่องแม่ข่าย (SERVER)  สิงหาคมนำเข้าฐานข้อมูลตั้งต้น และ 43 แฟ้ม ทดสอบ  กันยายนทุกหน่วยบริการส่ง 43 แฟ้ม สู่ Data Center


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าของ การพัฒนา DATABASE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google