งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน มากกว่า 70.0 มี 10 จังหวัด 50.1 –70.0 มี 44 จังหวัด 30.0 –50.0 มี 22 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน มากกว่า 70.0 มี 10 จังหวัด 50.1 –70.0 มี 44 จังหวัด 30.0 –50.0 มี 22 จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน มากกว่า 70.0 มี 10 จังหวัด 50.1 –70.0 มี 44 จังหวัด 30.0 –50.0 มี 22 จังหวัด

3 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ( ไม่เกิน ๕๐ ต่อ ปชก. หญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี พันคน ) จากกราฟ : สถานการณ์การ คลอดในวัยรุ่น ของจังหวัดศรีสะ เกษ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง รวดเร็ว แต่ยังไม่เกินเกณฑ์ที่ กำหนด ต่ำกว่าระดับเขต 10 และระดับประเทศ การดำเนินงาน ปี 2557 ● สร้างเครือข่ายและพัฒนา วิทยากรแกนนำ จำนวน 25 คน ● ประเมินมาตรฐานคลินิกที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ● จัดทำแผนงาน / โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย การ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่นระดับจังหวัดและระดับโซน

4 ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ( ไม่เกิน ๕๐ ต่อ ปชก. หญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี พันคน ) ( ต่อ ) จากกราฟ : พบว่า ปีงบประมาณ 2557 อัตราการคลอดในมารดาวัยรุ่น ของจังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวม 9.80 อำเภอขุนหาญมีวัยรุ่นคลอดสูงสุด 21.62 รองลงมาคือน้ำเกลี้ยง 16.49 และ ศรีรัตนะ 14.97 ต่อ ปชก. หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน จากการวิเคราะห์สาเหตุการ ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจาก การขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิด อย่างถูกวิธี และไม่สามารถเข้าถึง บริการการคุมกำเนิดอย่างมี ประสิทธิภาพ การดำเนินงานในระดับอำเภอ ● ให้ความรู้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ในโรงเรียน ชุมชน ผ่านหลักสูตร เพศ วิถีศึกษา และทักษะชีวิต ● จัดตั้งคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นใน โรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้วัยรุ่น เข้าถึงบริการ ● พัฒนาก้าวสู่อำเภออนามัยการเจริญ พันธุ์

5 แนวคิดการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการ เรียนเพศศึกษาอย่าง รอบด้าน - โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร จัดการเรียนเพศศึกษา - จัดมุมเพื่อนใจวัยรุ่น หน่วยบริการ สาธารณสุข - โรงพยาบาลจัดตั้ง คลินิคบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่น - โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้บริการสุขภาพวัยรุ่น และเยาวชน ครอบครัว / ชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัด / อปท. - สร้างครอบครัวอบอุ่นอนามัยการเจริญพันธุ์ - พัฒนาแกนนำวัยรุ่น / สภาเด็กฯ - พัฒนาคู่มือสำหรับ อสม./ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / แกนนำวัยรุ่นและเยาวชน / สื่อมวลชน

6 1. มีทักษะชีวิตเรื่องเพศ 2. รู้คุณค่าในตนเอง / ให้เกียรติ สตรี 3. ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม 4. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี เพศสัมพันธ์ 5. ใช้บริการการให้คำปรึกษา 6. ใช้บริการวางแผนครอบครัว เป้าหมายพฤติกรรม ที่พึงประสงค์

7 การชะลอการมี เพศสัมพันธ์ (Delay Sex) การมีเพศสัมพันธ์ที่ ปลอดภัย ( Safe Sex) การวางแผนการตั้งครรภ์ (Plan Pregnancy)

8 การให้บริการคลินิกให้การปรึกษา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในหญิงอายุต่ำ กว่า 20 ปี พ. ศ. 2555-2557 บริการ ทางเลือก พ. ศ. 2555 ( คน ) พ. ศ. 2556 ( คน ) พ. ศ. 2557 ( คน ) (5 ด ) รวม ( คน ) ยุติการตั้งครรภ์ 596125145 ฝากครรภ์ 21201051 ติดตามไม่ได้ 64616 รวม 866141188 ที่มา : จากคลินิกให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรงพยาบาลศรีสะเกษ หมายเหตุ ● ปี 2555 ยอดผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ จำนวน 133 คน ● ปี 2556 ยอดผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ จำนวน 151 คน ● ปี 2557 ยอดผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ จำนวน 72 คน

9 สรุปการประเมินมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาล การประเมินคลินิก ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น การประเมินอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ 2556 255725562557 ศรีสะเกษไม่ผ่าน รอรับประเมิน - - บึงบูรพ์ไม่ผ่าน รอรับประเมิน - - ราษีไศล - รอรับประเมิน - - ยางชุมน้อยไม่ผ่าน รอรับประเมิน - - อุทุมพรพิสัยผ่าน - - รอรับประเมิน ขุขันธ์ผ่าน - - รอรับประเมิน ขุนหาญผ่าน - - รอรับประเมิน กันทรารมย์ผ่าน - - รอรับประเมิน หมายเหตุ : โรงพยาบาลทั้งหมด 22 แห่ง ผ่านการประเมินการ จัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 และยัง ไม่มีอำเภอที่ผ่านการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

10 ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt อัตราต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน มากกว่า 70.0 มี 10 จังหวัด 50.1 –70.0 มี 44 จังหวัด 30.0 –50.0 มี 22 จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google