งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด
สำหรับรพ.สต. หรือสอ.

2 ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดที่ รพ.สต. (1)
วันเดือนปีที่รับแจ้ง ผู้แจ้ง/ แหล่งข่าว โรค/อาการ/ เหตุการณ์ วันเดือนปีที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ จำนวนผู้ป่วย จำนวนตาย (ดูตารางหน้า 41)

3 ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด ที่ รพ.สต. (2)
ผู้รับแจ้ง/ เวลา ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม การดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ (ดูตารางหน้า 41)

4

5

6

7

8 แนวทางตรวจสอบข่าวการระบาด
สำหรับรพ.สต. หรือสอ. (หน้า 39)

9 ได้รับข้อมูลจากไหน เช่น ได้รับแจ้งมาจากครูโรงเรียน โรงงาน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) เพื่อดูว่ามาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น รู้จากชาวบ้านพูดต่อๆกันมา หรือรู้จากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

10 ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย (1)
ส่วนใหญ่มีอาการอะไร ได้รับการวินิจฉัยว่าอย่างไร วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรกและรายสุดท้าย มีผู้ป่วยทั้งหมดกี่ราย และมีผู้เสียชีวิตหรือไม่ กี่ราย เพื่อดูว่าเป็นการระบาดหรือไม่ รวมทั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย

11 ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย (2)
เป็นเพศชาย เพศหญิงกี่ราย (อาจเป็นจำนวนโดยประมาณ) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุไหน เกิดการระบาดที่ไหน มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ (เช่น อยู่บ้านเดียวกัน ไปกินในงานเลี้ยงเดียวกัน) ยังมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ เพื่อดูว่าเป็นการระบาดหรือไม่ รวมทั้งหาข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย

12 การสอบสวนโรคเบื้องต้น (ถ้ามี)
สิ่งที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง(ในกรณีที่มีข้อมูล) เช่น ไปกินงานเลี้ยงเดียวกัน หรือโดนหมาบ้ากัด เป็นต้น การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบจำนวนเท่าไหร่ เป็นใครบ้าง ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้ที่ทำงานด้วยกัน หรือถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่เล่นใกล้ชิดกัน เพื่อนบ้าน

13 การควบคุมโรคเบื้องต้นที่ทำไปแล้ว
ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยหน่วยงานไหน ผลเป็นยังไง

14 การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
ประเมินว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เช่น ประเมินจากความน่าเชื่อถือของผู้แจ้งข่าว ตรวจสอบจากแหล่งข่าวอื่นๆมากกว่าหนึ่งแหล่ง เหตุการณ์ร้ายแรงหรือไม่ (เช่น มีโอกาสแพร่กระจายในวงกว้าง มีผู้มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ไม่เคยพบมาก่อนในพื้นที่) ต้องรีบดำเนินการหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยแยกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องดำเนินการ เหตุการณ์ที่แก้ไขเองได้ และเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ เช่นแจ้งเทศบาล สาธารณสุขอำเภอ

15 กระบวนการแจ้งและตรวจสอบข่าวการระบาด (ดูที่หน้า 36)
อสม./ เครือข่าย รับแจ้งโรค / เหตุการณ์ผิดปกติ ดู “แนวทางการแจ้งเหตุผิดปกติฯ” อสม./เครือข่าย แจ้งข่าว เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ควรต้องแจ้งข่าว หรือไม่ ไม่ใช่ เสร็จสิ้น ใช่ เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ร้ายแรง หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทันที แจ้งเจ้าหน้าที่รพ.สต.ภายใน 1 วัน

16 ตำบล ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึกรายละเอียดผู้ป่วยลงใน ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดฯ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตาม “แนวทางตรวจสอบข่าวการระบาด” ประเมินเบื้องต้น เช่น มีโรคเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้เร็ว เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ต้องสอบสวน หรือไม่

17 เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ต้องสอบสวน หรือไม่ ไม่ใช่ เสร็จสิ้น
รพ.สต. รายงานให้สสอ.รับทราบ เพื่อพิจารณาสอบสวนโรคต่อไป อำเภอ สอบสวน รพ.สต. และเครือข่ายในพื้นที่ ประสานขอสนับสนุนทรัพยากรเพื่อป้องกันควบคุมโรค ติดตามผลการควบคุมโรคในพื้นที่จนกว่าโรคจะสงบ

18 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google