งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับรพ.สต. หรือสอ.. ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดที่ รพ.สต. (1) วัน เดือ นปีที่ รับ แจ้ง ผู้แจ้ง / แหล่ง ข่าว โรค / อาการ / เหตุการ ณ์ วัน เดือนปี ที่เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับรพ.สต. หรือสอ.. ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดที่ รพ.สต. (1) วัน เดือ นปีที่ รับ แจ้ง ผู้แจ้ง / แหล่ง ข่าว โรค / อาการ / เหตุการ ณ์ วัน เดือนปี ที่เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับรพ.สต. หรือสอ.

2 ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดที่ รพ.สต. (1) วัน เดือ นปีที่ รับ แจ้ง ผู้แจ้ง / แหล่ง ข่าว โรค / อาการ / เหตุการ ณ์ วัน เดือนปี ที่เกิด เหตุ สถา นที่ เกิด เหตุ จำนว น ผู้ป่วย จำนว นตาย (ดูตารางหน้า 41)

3 ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาด ที่ รพ.สต. (2) ผู้รับแจ้ง / เวลา ตรวจสอบ รายละเอีย ดเพิ่มเติม การ ดำเนิน การ ผู้ ปฏิบัติ (ดูตารางหน้า 41)

4

5

6

7

8 สำหรับรพ.สต. หรือสอ. (หน้า 39)

9 ได้รับข้อมูลจากไหน เช่น ได้รับแจ้งมาจากครูโรงเรียน โรงงาน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) เพื่อดูว่ามาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น รู้จากชาวบ้านพูดต่อๆกันมา หรือรู้จาก เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

10 ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย (1) ส่วนใหญ่มีอาการอะไร ได้รับการวินิจฉัยว่าอย่างไร วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรกและรายสุดท้าย มีผู้ป่วยทั้งหมดกี่ราย และมีผู้เสียชีวิตหรือไม่ กี่ราย

11 ข้อมูลเกี่ยวกับการป่วย (2) เป็นเพศชาย เพศหญิงกี่ราย (อาจเป็นจำนวน โดยประมาณ) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุไหน เกิดการระบาดที่ไหน มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ (เช่น อยู่บ้านเดียวกัน ไป กินในงานเลี้ยงเดียวกัน) ยังมีแนวโน้มจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

12 การสอบสวนโรคเบื้องต้น (ถ้ามี) สิ่งที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง(ในกรณีที่มีข้อมูล) เช่น ไป กินงานเลี้ยงเดียวกัน หรือโดนหมาบ้ากัด เป็นต้น การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบจำนวนเท่าไหร่ เป็น ใครบ้าง – ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน – ผู้ที่ทำงานด้วยกัน หรือถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นเด็กที่อยู่ ในกลุ่มที่เล่นใกล้ชิดกัน – เพื่อนบ้าน

13 การควบคุมโรคเบื้องต้นที่ทำไปแล้ว ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยหน่วยงานไหน ผลเป็นยังไง ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยหน่วยงานไหน ผลเป็นยังไง

14 การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ประเมินว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เช่น ประเมิน จากความน่าเชื่อถือของผู้แจ้งข่าว ตรวจสอบจาก แหล่งข่าวอื่นๆมากกว่าหนึ่งแหล่ง เหตุการณ์ร้ายแรงหรือไม่ (เช่น มีโอกาสแพร่กระจายใน วงกว้าง มีผู้มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ไม่เคยพบมาก่อน ในพื้นที่) ต้องรีบดำเนินการหรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยแยกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องดำเนินการ เหตุการณ์ที่ แก้ไขเองได้ และเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ เช่นแจ้งเทศบาล สาธารณสุขอำเภอ

15 อสม./ เครือข่าย รับแจ้งโรค / เหตุการณ์ผิดปกติ ดู “แนวทางการแจ้งเหตุผิดปกติฯ” อสม./ เครือข่าย รับแจ้งโรค / เหตุการณ์ผิดปกติ ดู “แนวทางการแจ้งเหตุผิดปกติฯ” เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ควรต้องแจ้งข่าว หรือไม่ เสร็จสิ้น อสม./เครือข่าย แจ้งข่าว อสม./เครือข่าย แจ้งข่าว เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ร้ายแรง หรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ใช่ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทันที แจ้งเจ้าหน้าที่รพ.สต. ภายใน 1 วัน กระบวนการแจ้งและตรวจสอบข่าวการระบาด ( ดูที่หน้า 36)

16 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บันทึก รายละเอียดผู้ป่วยลงใน ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดฯ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตาม “แนวทางตรวจสอบ ข่าวการระบาด” ตำบล ตรวจสอบ ตำบล ตรวจสอบ ประเมินเบื้องต้น เช่น มีโรคเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้เร็ว ประเมินเบื้องต้น เช่น มีโรคเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้เร็ว เป็นโรค/เหตุการณ์ ที่ต้องสอบสวน หรือไม่

17 เสร็จสิ้น ไม่ใช่ ใช่ รพ.สต. รายงานให้ สสอ.รับทราบ เพื่อ พิจารณาสอบสวน โรคต่อไป อำเภอ สอบสวน อำเภอ สอบสวน รพ.สต. และเครือข่ายในพื้นที่ ประสานขอสนับสนุนทรัพยากร เพื่อป้องกันควบคุมโรค รพ.สต. และเครือข่ายในพื้นที่ ประสานขอสนับสนุนทรัพยากร เพื่อป้องกันควบคุมโรค ติดตามผลการ ควบคุมโรคในพื้นที่ จนกว่าโรคจะสงบ

18 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับรพ.สต. หรือสอ.. ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดที่ รพ.สต. (1) วัน เดือ นปีที่ รับ แจ้ง ผู้แจ้ง / แหล่ง ข่าว โรค / อาการ / เหตุการ ณ์ วัน เดือนปี ที่เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google