งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์และการ ดำเนินงานโรคคอตีบ จังหวัดยโสธร 12 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา ลากวงษ์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม โรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์และการ ดำเนินงานโรคคอตีบ จังหวัดยโสธร 12 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา ลากวงษ์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม โรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์และการ ดำเนินงานโรคคอตีบ จังหวัดยโสธร 12 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา ลากวงษ์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม โรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2 ระดับประเทศ (1 ม. ค. - 26 ต. ค. 2555)  พบผู้ป่วย 82 ราย จาก 8 จังหวัด เสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วย 0.13 ต่อ ปชก. แสนคน อัตราตาย 0.01 ต่อ ปชก. แสนคน  พบในกลุ่มอายุ 10 -14 ปี มากที่สุด (25.61%) รองลงมา 35 -44 ปี (14.63%) และ 7-9 ปี (12.20%)  อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เลย เพชรบูรณ์ ปัตตานี ยะลา และ หนองบัวลำภู ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

3 ระดับภาค (1 ม. ค. -26 ต. ค. 2555) ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

4 สถานการณ์การระบาดราย จังหวัด ปี 2555 พบผู้ป่วยรายแรก 24 มิถุนายน 255 ( มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2555)  เลย ผู้ป่วย 52 ราย (passive case 39, active case 13) พาหะ 34 ราย พบผู้ป่วยรายสุดท้ายล่าสุด 8 ต. ค. (passive)  หนองบัวลำภู ผู้ป่วย (confirmed) 4 ราย ผู้ป่วย ( รอผล ) 3 ราย พาหะ 3 ราย พบผู้ป่วยรายล่าสุด 5 ต. ค. พาหะ 9 ต. ค.  เพชรบูรณ์ ผู้ป่วย 10 ราย (passive 4 active 6)  สุราษฎร์ธานี ผู้ป่วย 2 ราย ตาย 1 ราย  อุดรธานี ผู้ป่วย 3 ราย กลุ่มอายุ พบเปลี่ยนจาก วัยทำงาน เป็น ผู้ใหญ่ เด็ก ( พบได้ทุกกลุ่มอายุ ) ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

5 แนวทางการ ดำเนินงานควบคุม โรคคอตีบในจังหวัด ยโสธร

6 พื้นที่เป้าหมาย  พื้นที่ระบาด คือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และ อุดรธานี  พื้นที่สงสัย คือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยสงสัย หรือ ผู้ป่วยน่าจะเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สกลนคร ชัยภูมิ ลพบุรี และพิษณุโลก  พื้นที่เสี่ยง คือ พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เกิดโรค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ หนองคาย พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา นราธิวาส และสงขลา  พื้นที่อื่น ๆ คือ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง เร่งรัดปรับปรุงความครอบคลุม ( ยโสธร ) ที่มา : สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์ที่ 44 (1 ม. ค. - 3 พ. ย. 2555) สคร.7 อุบลราชธานี

7 มาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว (ระยะเตรียมการ)  ทำหนังสือสั่งการแจ้งเตือนเตรียม ความพร้อม (ตุลาคม)  ประชุมเตรียมความพร้อมทีม SRRT จังหวัดยโสธร  อยู่เวรเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา วันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์  สำรวจ/ตรวจสอบ ความครอบคลุม วัคซีนและเตรียม กลุ่มเป้าหมาย (Mop up & catch up)  ติดตามสถานการณ์การระบาดใน จังหวัดที่ยังพบผู้ป่วย  แจ้งแนวทางการเฝ้าระวังทางเวปไซต์ ( http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php) http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php

8 มาตรการที่ดำเนินการไปแล้ว (ระยะเตรียมการ)  แจ้งข่าวสถานการณ์/ข้อสั่งการทาง ข้อความสั้น (SMS)  ประสานเตรียมการเปิดห้องปฏิบัติการ เพาะเชื้อ ( รพท. ยส.)  เตรียมวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง วัคซีน ยารักษา หากพบผู้ป่วยสามารถใช้ได้ทันที


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์และการ ดำเนินงานโรคคอตีบ จังหวัดยโสธร 12 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา ลากวงษ์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม โรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google