งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม war room ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 6 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม war room ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 6 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม war room ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 6 มกราคม 2554

2 วาระการประชุม 1. ประธานแจ้งให้ทราบ 2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 3. เรื่องแจ้งให้ทราบ 4. เรื่องอื่นๆ

3 วาระพิเศษ มอบของที่ระลึก การส่ง รายงาน 506  อำเภอส่งรายงาน 506 ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ประจำ อำเภอปราสาท อำเภอบัวเชด อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี  อำเภอที่มีความพยายาม แก้ไขปัญหา และมีการ ส่งสม่ำเสมอ อำเภอลำดวน อำเภอจอมพระ

4 ประธานแจ้งให้ทราบ  เร่งรัดโครงการ พัฒนาทีมเฝ้า ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับตำบลปี 2554

5 รับรองรายงานการประชุมครั้ง ที่ 1/2554

6  ไข้เลือดออก  เลปโตสไปโรซีส  ไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์โรคติดต่อ

7 ไข้เลือดออก  ประเทศไทย ณ 28 ธค 2553 ผู้ป่วย 115,434 คน อัตรา 181.71 ต่อแสนปชก เสียชีวิต 141 ราย ร้อยละ 0.12  จังหวัดสุรินทร์ ณ 31 ธค 2553 รง 506 ( ยังไม่ Final) 4,505 ราย อัตรา 326.96 ต่อ แสนปชก เสียชีวิต 3 ราย ร้อยละ 0.07

8 ไข้เลือดออก ( ต่อ )  จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มอายุที่พบ 10-14 ปี (1,541 ราย ) มากที่สุด และ 5-9 ปี (1,236 ราย ) เดือน สิงหาคม 1,168 ราย กรกฎาคม 867 ราย อำเภอลำดวน อัตรา 560.59 (172 ราย ) อำเภอเมือง อัตรา 548.39 (1,417 ราย ) น้อยที่สุด อำเภอชุมพลบุรี อัตรา 84.48 (60 ราย )

9 แสดงจำนวนป่วยรายเดือน ปี 2553 เปรียบเทียบค่า Median และ ปี 2552

10 ไข้เลือดออก ( ต่อ ) แนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงตั้งแต่เดือน กย. แต่จำนวนผู้ป่วยยังสูงกว่าปี 2550-2552 เดือน ธันวาคม จำนวนผู้ป่วย 29 ราย ( ยังไม่ Final)

11  สิ่งที่ควรตรวจสอบการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อ มีผู้ป่วย ความพร้อมของทีมควบคุมโรค ระดับอำเภอ / ตำบล ความทันเวลาในการควบคุมแหล่ง แพร่โรค ความครอบคลุมในการควบคุม แหล่งแพร่โรค ระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (506) ไข้เลือดออก ( ต่อ )

12 โรคเลปโตสไปโรซีส  ประเทศไทย 23 ธค 2554 ผู้ป่วย 4,714 ราย อัตรา 7.42 ต่อ แสนปชก. เสียชีวิต 41 ราย ร้อยละ 0.06  จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 2 อัตรา 34.98 ต่อแสนปชก

13 โรคเลปโตสไปโรซีส ( ต่อ )  จังหวัดสุรินทร์ จาก รง 506 ผู้ป่วย 503 ราย ตาย 4 ราย อาชีพ เกษตรกร 347 ราย สิงหาคม 82 ราย

14 แสดงจำนวนป่วยเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ของจังหวัดสุรินทร์

15 โรคเลปโตสไปโรซีส ( ต่อ )  แนวโน้ม พบผู้ป่วยลด แต่ จำนวนผู้ป่วยใน เดือน ธค ยังสูงกว่า 3 ปีย้อนหลัง และ พบว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิต 3 ราย เสียชีวิต ช่วง เดือน ตค – ธค  สิ่งที่ควรดำเนินการ ใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประสานหน่วย ที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขศึกษาและ การรักษา การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันตนเองและเข้า รักษาเร็วเมื่อมีอาการลดการสูญเสียชีวิต

16 ไข้หวัดใหญ่  ประเทศไทย ณ 15 ธค 53 ผู้ป่วยยืนยัน 16,367 ราย สุรินทร์ 25 ราย

17 ไข้หวัดใหญ่  จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังกลุ่ม อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) สัปดาห์ที่ 51 สัดส่วนเฉลี่ย 5.94 แนวโน้ม ประมาณ 5-8 ตั้งแต่ เดือน ตค.- ธค ยังคงต้องเฝ้า ระวังอย่างต่อเนื่อง ( เกิน 5%)

18 แสดงค่าสัดส่วนเฉลี่ยรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยนอก ของจังหวัดสุรินทร์

19 ไข้หวัดใหญ่ ( ต่อ )  มาตรการ มากว่าร้อยละ 5 ให้เพิ่มการเฝ้าระวัง มากขึ้น มากกว่าร้อยละ 10 พิจารณา มาตรการพิเศษที่เตรียมไว้ของแต่ละ โรงพยาบาล

20 ไข้หวัดใหญ่ ( ต่อ )  มาตรการเฝ้าระวัง พบผู้ป่วยแจ้งพท. ทันที 24 ชั่วโมงและ แจ้งจังหวัดให้ทราบ พิจารณาการควบคุมป้องกัน เช่น ใน บ้าน โรงเรียน โรงงาน ชุมชน สถานที่ ราชการ ให้เหมาะสม ให้สุขศึกษา การป้องกัน และวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ลง รง.506 และลงยืนยันพบเชื้อ

21 ไข้หวัดใหญ่ ( ต่อ )  การเตรียมความพร้อม เรื่อง ยา วัคซีน วัสดุ ป้องกันตัวเอง  ให้ทุกแห่งคีย์ข้อมูลของ VMI, ระบบเฝ้า ระวัง (ILI) online

22 ขอความร่วมมือ  พบเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ ให้ โทร แจ้ง จนท งานระบาดวิทยา ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ หมู่ โรคระบาด

23 สรุปรายงานทางระบาดวิทยา ( เสนอความคิดเห็น )  รง. 506 ส่งรายงาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วัน........................  ลงข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ทุกวัน จันทร์ http://164.115.5.58/ili/ http://164.115.5.58/ili/  รง. E1 ส่งรายงานทุกวัน ไข้เลือดออก  แจ้งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทันที ที่พบ

24 รง. 506  ตัดยอดรายงาน วันที่ 1/1/2554 ของ ปี 2553  จังหวัดจะโทรประสานกรณีที่มีข้อมูลต้องแก้ไข และขอให้ดำเนินการเพื่อจะให้เสร็จสิ้นภายใน เดือน มกราคม 2554 นี้  สัปดาห์ระบาด ปี 2554 ตามเอกสารนำเข้า  ตั้ง พ. ศ. ในเครื่องเป็น ปี 2554  กำหนดสัปดาห์ ว่าถูกต้องหรือเปล่า  ตรวจสอบรหัสว่าตรงกับมหาดไทยหรือเปล่า


ดาวน์โหลด ppt ประชุม war room ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 6 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google