งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมwar room ครั้งที่ 3/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมwar room ครั้งที่ 3/2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมwar room ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 6 มกราคม 2554

2 วาระการประชุม ประธานแจ้งให้ทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554
เรื่องแจ้งให้ทราบ เรื่องอื่นๆ

3 วาระพิเศษ มอบของที่ระลึก การส่งรายงาน 506
วาระพิเศษ มอบของที่ระลึก การส่งรายงาน 506 อำเภอส่งรายงาน 506 ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ประจำ อำเภอปราสาท อำเภอบัวเชด อำเภอกาบเชิง อำเภอรัตนบุรี อำเภอที่มีความพยายาม แก้ไขปัญหา และมีการส่งสม่ำเสมอ อำเภอลำดวน อำเภอจอมพระ

4 ประธานแจ้งให้ทราบ เร่งรัดโครงการ พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ระดับตำบลปี 2554

5 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554

6 สถานการณ์โรคติดต่อ ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีส ไข้หวัดใหญ่

7 ไข้เลือดออก ประเทศไทย ณ 28 ธค 2553
ประเทศไทย ณ 28 ธค 2553 ผู้ป่วย 115,434 คน อัตรา ต่อแสนปชก เสียชีวิต 141 ราย ร้อยละ 0.12 จังหวัดสุรินทร์ ณ 31 ธค 2553 รง (ยังไม่Final) 4,505 ราย อัตรา ต่อแสนปชก เสียชีวิต 3 ราย ร้อยละ 0.07

8 ไข้เลือดออก (ต่อ) จังหวัดสุรินทร์
ไข้เลือดออก (ต่อ) จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มอายุที่พบ ปี (1,541ราย)มากที่สุด และ 5-9 ปี (1,236ราย) เดือน สิงหาคม 1,168 ราย กรกฎาคม 867 ราย อำเภอลำดวน อัตรา (172 ราย) อำเภอเมือง อัตรา (1,417 ราย) น้อยที่สุด อำเภอชุมพลบุรี อัตรา (60 ราย)

9 แสดงจำนวนป่วยรายเดือน ปี 2553 เปรียบเทียบค่า Median และ ปี 2552

10 ไข้เลือดออก (ต่อ) แนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงตั้งแต่เดือน กย.แต่จำนวนผู้ป่วยยังสูงกว่าปี เดือน ธันวาคม จำนวนผู้ป่วย 29 ราย (ยังไม่Final)

11 ไข้เลือดออก (ต่อ) สิ่งที่ควรตรวจสอบการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
ไข้เลือดออก (ต่อ) สิ่งที่ควรตรวจสอบการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วย ความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับอำเภอ/ตำบล ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (506)

12 โรคเลปโตสไปโรซีส ประเทศไทย 23 ธค 2554 จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 2
ผู้ป่วย 4,714 ราย อัตรา 7.42 ต่อแสนปชก. เสียชีวิต 41 ราย ร้อยละ 0.06 จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 2 อัตรา ต่อแสนปชก

13 โรคเลปโตสไปโรซีส (ต่อ)
โรคเลปโตสไปโรซีส (ต่อ) จังหวัดสุรินทร์ จาก รง 506 ผู้ป่วย 503 ราย ตาย 4 ราย อาชีพ เกษตรกร 347 ราย สิงหาคม 82 ราย

14 แสดงจำนวนป่วยเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ของจังหวัดสุรินทร์

15 โรคเลปโตสไปโรซีส (ต่อ)
โรคเลปโตสไปโรซีส (ต่อ) แนวโน้ม พบผู้ป่วยลด แต่ จำนวนผู้ป่วยในเดือน ธค ยังสูงกว่า 3 ปีย้อนหลัง และพบว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิต 3 ราย เสียชีวิตช่วง เดือน ตค –ธค สิ่งที่ควรดำเนินการ ใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประสานหน่วย ที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขศึกษาและ การรักษา การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันตนเองและเข้ารักษาเร็วเมื่อมีอาการลดการสูญเสียชีวิต

16 ไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ณ 15 ธค 53 ผู้ป่วยยืนยัน 16,367 ราย
สุรินทร์ 25ราย

17 ไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI)
สัปดาห์ที่ 51 สัดส่วนเฉลี่ย 5.94 แนวโน้ม ประมาณ 5-8 ตั้งแต่ เดือน ตค.-ธค ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (เกิน 5%)

18 แสดงค่าสัดส่วนเฉลี่ยรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับผู้ป่วยนอก ของจังหวัดสุรินทร์

19 ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) มาตรการ มากว่าร้อยละ 5 ให้เพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้น
ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) มาตรการ มากว่าร้อยละ 5 ให้เพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้น มากกว่าร้อยละ 10 พิจารณามาตรการพิเศษที่เตรียมไว้ของแต่ละโรงพยาบาล

20 ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) มาตรการเฝ้าระวัง
ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) มาตรการเฝ้าระวัง พบผู้ป่วยแจ้งพท.ทันที 24 ชั่วโมงและแจ้งจังหวัดให้ทราบ พิจารณาการควบคุมป้องกัน เช่น ในบ้าน โรงเรียน โรงงาน ชุมชน สถานที่ราชการ ให้เหมาะสม ให้สุขศึกษา การป้องกัน และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ลง รง.506 และลงยืนยันพบเชื้อ

21 ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) การเตรียมความพร้อม เรื่อง ยา วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ (ต่อ) การเตรียมความพร้อม เรื่อง ยา วัคซีน วัสดุ ป้องกันตัวเอง ให้ทุกแห่งคีย์ข้อมูลของ VMI , ระบบเฝ้าระวัง (ILI) online

22 ขอความร่วมมือ พบเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ ให้ โทรแจ้ง จนท งานระบาดวิทยา ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ หมู่ โรคระบาด

23 สรุปรายงานทางระบาดวิทยา (เสนอความคิดเห็น)
รง ส่งรายงาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วัน ลงข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ทุกวันจันทร์ รง. E1 ส่งรายงานทุกวัน ไข้เลือดออก แจ้งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ทันที ที่พบ

24 รง. 506 ตัดยอดรายงาน วันที่ 1/1/2554 ของ ปี2553
จังหวัดจะโทรประสานกรณีที่มีข้อมูลต้องแก้ไข และขอให้ดำเนินการเพื่อจะให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มกราคม 2554 นี้ สัปดาห์ระบาด ปี 2554 ตามเอกสารนำเข้า ตั้ง พ.ศ. ในเครื่องเป็น ปี 2554 กำหนดสัปดาห์ ว่าถูกต้องหรือเปล่า ตรวจสอบรหัสว่าตรงกับมหาดไทยหรือเปล่า


ดาวน์โหลด ppt ประชุมwar room ครั้งที่ 3/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google