งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดอุดรธานี

2 นา ยูง น้ำโสม บ้านผือ สร้าง คอม ทุ่งฝน กุดจับ หนองแสง หนองหาน โนนสะอาด ศรี ธาตุ กู่แก้ว 2 หนอง คาย สกลนคร ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู N สถานการณ์โรคเรื้อนจังหวัดอุดรธานี ปี พ. ศ. 2555 ( ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555 ) สถานการณ์โรคเรื้อนจังหวัดอุดรธานี ปี พ. ศ. 2555 ( ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555 ) หนองวัวซอ กุมภวาปี 4 ประจั กษ์ พื้นที่ไม่มีผู้ป่วย 15 อำเภอ เมือ ง 4 เพ็ญ ไชยวาน วัง สาม หม อ 2 บ้านดุง 2 พิบูล ย์รักษ์ กาฬสินธุ์ พื้นที่ที่มีผู้ป่วย 5 อำเภอ 1 ม. ค. 55 – 30 มิ. ย. 55 จำนวนผู้ป่วยในทะเบียน รักษา 14 ราย - MB 14 ราย - PB 0 ราย

3 สถานการณ์โรคเรื้อน จังหวัด อุดรธานี ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ. 2544 – 2554 ) สถานการณ์โรคเรื้อน จังหวัด อุดรธานี ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ. 2544 – 2554 ) อัตราชุกโรคเรื้อน ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ.2544-2554 )

4 อัตราการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ.2544-2554 )

5 อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยใหม่และสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ MB ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ.2544 - 2554 )

6 เปรียบเทียบผู้ป่วยใหม่พิการระดับ 2 กับเกณฑ์ ย้อนหลัง 11 ปี ( พ. ศ.2544-2554 )

7 ตัวชี้วัดในการดำเนินงานโรคเรื้อน จังหวัดอุดรธานี 1. ลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วย รายใหม่ต่อประชากร 100,000 คน ให้ได้ 50 % ในปี 2558 เมื่อเทียบ กับปี 2553

8 จุดเน้นการดำเนินงานโรคเรื้อน จ.อุดรธานี ปี 2556 1การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทาง ระบาดวิทยาและในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 2การสำรวจความพิการเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

9 จุดเน้นที่ 1: การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) 1. พบผู้ป่วยใหม่ทุกปีติดต่อกัน 2. พบผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็กปีใดปีหนึ่ง 3. พบผู้ป่วยใหม่ปีใดปีหนึ่ง โดยผู้ป่วยที่พบมียอดรวมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ( เมือง, หนองวัวซอ, กุมภวาปี, โนนสะอาด, วังสามหมอ ) กิจกรรม - เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาด - รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ - สอบสวนโรคเมื่อพบผู้ป่วยใหม่ ( ตามแบบฟอร์ม )

10 จุดเน้นที่ 1: การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน หมู่บ้านที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา 1.หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 5 ปี ( หนองวัวซอ, โนนสะอาด, วังสามหมอ, กุมภวาปี ) กิจกรรม สำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว 2.หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 5 ปี กิจกรรม สำรวจหมู่บ้านเพื่อคัดกรองผู้สัมผัสโรคเรื้อน โดยแกนนำหมู่บ้าน

11 จุดเน้นที่ 1: การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านทุกคน ของผู้ป่วยโรคเรื้อน รายใหม่ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ผู้ป่วยที่รับประทานยาครบ ( ระยะเฝ้าระวัง ) - ผู้ป่วย PB ตรวจร่างกายปีละ 1-2 ครั้ง เป็นเวลา 3 ปี - ผู้ป่วย MB ตรวจร่างกายปีละ 1-2 ครั้ง เป็น เวลา 5 ปี

12 จุดเน้นที่ 2: การสำรวจความพิการเพื่อการ ฟื้นฟูสภาพ -ตรวจหาความพิการ ( ตา, มือ, เท้า ) คลำเส้นประสาท โต / เจ็บ ตรวจกำลังกล้ามเนื้อ ดี / อ่อน / เสีย ทดสอบความรู้สึก ชา หรือ ไม่ชา

13 ไม่มีความพิการเกิดขึ้นใหม่ ความพิการที่มีอยู่แล้ว คงที่ ไม่เลวลง ระดับความพิการลดลง เป้าหมายของการดำเนินงานสำรวจความพิการ

14 พื้นที่ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน หมายถึง พื้นที่ที่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนกำลัง รักษาหรือมีผู้ป่วยอยู่ในระยะเฝ้าระวัง กิจกรรม -มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อน ( สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ) -ตรวจร่างกายผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน -ตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังรายใหม่ที่มารับบริการ

15 NODE…..คืออะไร สถานบริการควบคุมโรคเรื้อนในสภาวะ ความชุกโรคต่ำ

16 ทำไมจึงต้องมี NODE -ความชุกโรคต่ำ -ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคลดลง -จำนวนผู้ทำงานโรคเรื้อนลดลง

17 NODE…รพ.อุดรธานีกับความเป็นไปได้ ? -ขนาดปัญหาโรคเรื้อนในพื้นที่และพื้นที่ ใกล้เคียง ( หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย, สกลนคร ) -การสนับสนุนจากผู้บริหาร -ทีมบุคลากรมีประสบการณ์ / เชี่ยวชาญโรค เรื้อน /การบริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google