งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพพื้นที่ : จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพพื้นที่ : จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพพื้นที่ : จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

2 ความเป็นมา ปัจจุบันข้อมูลโรคที่สำคัญและมีการเก็บอยู่ แล้วโดยหน่วยงานต่างๆมีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ข้อมูลทั่วไป : อายุ ที่อยู่ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานะสุขภาพทั่วไป : การตาย ความพิการ ภาระ โรค สุขภาพเฉพาะประเด็น : เบาหวาน หัวใจและ หลอดเลือด มะเร็ง สุขภาพจิต สุขภาพในช่อง ปาก ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

3 ความเป็นมา ปัญหาของข้อมูลที่มีอยู่ มีผู้เก็บซ้ำกันหลายหน่วยงาน ข้อมูลที่เก็บยังอยู่กับผู้เก็บเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ได้นำมาประมวลผลรวมกัน หรือมีการ ประมวลผลรวมกันเฉพาะบางประเด็น ซึ่งอาจไม่ ตรงความต้องการหรือตรงเวลา เข้าถึงยาก ข้อมูลบางประเด็นอาจยังไม่ถูกต้องหรือไม่ ทันสมัย

4 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบและวิเคราะห์ระบบข้อมูลสุขภาพที่ มีอยู่ในปัจจุบัน จัดทำข้อเสนอและแนวทางเพื่อปรับปรุงระบบ และหมวดหมู่ข้อมูลที่มีอยู่ ให้ลดความ ซ้ำซ้อน และครอบคลุมมากขึ้น จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพและโรคระดับพื้นที่

5 แนวทางการทำงาน วิเคราะห์สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพที่มี อยู่ มีการจัดเก็บหรือไม่ ใครเป็นผู้จัดเก็บ อยู่ในฐานข้อมูลใด คุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างไร ข้อมูลใดที่ควรจัดเก็บเพิ่ม เสนอแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพที่ สมบูรณ์

6 PCU ดำเนินการโดย อสม. นำเข้าข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลการมารับบริการ ณ PCU ข้อมูลที่ได้รับการแจ้งกลับจากโรงพยาบาลในเครือข่าย สสอ - การส่งเสริมป้องกัน สสจ CUP - การให้บริการ - โรคที่เฝ้าระวัง สรุป

7 ระบบการส่งต่อข้อมูล เอกสาร รายงานสรุปแบบ electronics ฐานข้อมูลที่แท้จริงยังอยู่ในรูปแบบ hard copy ที่ PCU หรือ รพช. แล้วแต่กรณี

8 ข้อมูลของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1

9 วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลประชากร จากรายงานประชากรกลางปี สำนัก ทะเบียนกลาง มีวิธีการเก็บข้อมูล โดยเชื่อมข้อมูลจากสำนักทะเบียน กลาง ข้อมูลที่มาจากการสำรวจ จะมี วิธีการเก็บข้อมูลโดยเชื่อมข้อมูลจาก ฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Web Application ในการเชื่อมต่อข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง

10 วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลสถิติชีพ สูติบัตร มรณบัตร รายงานการปฏิบัติงานควบคุม กามโรค ( แบบ ก.1) รายงานสถานการณ์กามโรค ( แบบ ก.2 )

11 วิธีการเก็บข้อมูล สูติบัตร มรณบัตร สำนักทะเบียน กลาง จะมีวิธีการเก็บข้อมูลโดย การเชื่อมข้อมูลจากสำนักทะเบียน กลาง รายงานการปฏิบัติงานควบคุม กามโรค ( แบบ ก.1) รายงาน สถานการณ์กามโรค ( แบบ ก.2 ) จะมีวิธีการเก็บข้อมูลใน สรุปการปฏิบัติงานควบคุมกามโรค และสรุปงานสถานการณ์กามโรค Web สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ จะมีวิธีการเก็บ ข้อมูลตาม ข้อมูลการตายก่อนวัย อันควร ( YLL) และตามข้อมูล การสูญเสียด้านสุขภาพ ( DALY )

12 วิธีการเก็บข้อมูล รายงาน 12 แฟ้ม จะมีวิธีการเก็บ ข้อมูลจากข้อมูลผู้ป่วยใน 12 แฟ้ม จากโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทั่ว ระบบบัตรรายงาน ( รง.506 ) จะมีวิธีการเก็บข้อมูลจาการ รวบรวมรายงานระบาดวิทยา โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะใช้ โปรแกรม Web Application เป็นวิธีการเก็บข้อมูล ใน ระยะเวลาการรายงาน 1 ปี

13 วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลโรค ข้อมูลโรคต่างๆ จะมีแหล่งที่มา ของข้อมูลมาจากงานระบาด วิทยา ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โดยจะ จัดทำขึ้นในรูปแบบรายงาน โดย แบ่งเป็น 2 ประเภท

14 วิธีการเก็บข้อมูล 1. โรคที่ต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ( 12 โรค ) จะรายงานตามแบบฟอร์ม รายงานโรคเร่งด่วนของแต่ละ โรคโดยมีระยะเวลาการรายงาน จังหวัด ( ภายใน 24 ชั่วโมง ) เขต ( 1 สัปดาห์ )

15 วิธีการเก็บข้อมูล 2. โรคที่ต้องรายงานภายใน 1 สัปดาห์ ( 9 โรค + 1 โรค คือ Strepsusis) จะรายงานตามแบบฟอร์ม รายงานโรค (E1) สำหรับโรค ไข้เลือดออก สำหรับโรคอื่น รายงานตามจำนวนผู้ป่วย / ตาย โดยมีระยะเวลาการรายงาน จังหวัด ( 1 สัปดาห์ ) เขต ( 2 สัปดาห์ )

16 คุณภาพของข้อมูล ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แต่ยัง ไม่มีการแยกกลุ่มผู้สูงอายุออกมาโดยเฉพาะ ผู้จัดเก็บในพื้นที่ วิธีการจัดเก็บ การคัดลอกสำเนาทะเบียนบ้าน ความละเอียดของข้อมูล ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ ไม่สามารถพัฒนาวิธีการเก็บได้อย่างต่อเนื่อง

17 การปรับปรุงระบบข้อมูล มีความพยายามในการปรับปรุงระบบข้อมูล อย่างต่อเนื่อง ความริรเริ่มของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

18

19

20

21

22

23 ข้อมูลผู้จัดเก็บความถี่คุณภาพ ชื่ออสม เชื่อมโยง ทะเบียนราษฎร์ ปีละ 1 ครั้ง ปานกลาง ดี การเป็น สมาชิก ชมรม ผู้สูงอายุ อสมปีละ 1 ครั้ง ดี การเป็นโรค ความดัน โลหิต อสมปีละ 1 ครั้ง ปานกลาง ความดัน โลหิตที่วัด 3 ครั้งสุดท้าย เจ้าหน้าที่ สอตามที่นัด ผู้ป่วย ดี

24 สรุป : กลุ่มที่ 1 สภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพพื้นที่ : จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google