งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Exp. 6 Crystal Structure Pre-Lab P. Vanalabhpatana 13 July 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Exp. 6 Crystal Structure Pre-Lab P. Vanalabhpatana 13 July 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Exp. 6 Crystal Structure Pre-Lab P. Vanalabhpatana 13 July 2010

2  แลตทิซผลึก (crystal lattice) ◦ ผลึกที่ประกอบขึ้นจากการจัดเรียงตัวของ อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล ที่แทนด้วยจุด แลตทิซ (lattice point) อย่างเป็นระเบียบซ้ำๆ กันเป็นโครงข่าย 3 มิติ ◦ แบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ ได้เรียกว่า ยูนิตเซลล์ (unit cell)  ยูนิตเซลล์ (unit cell) ◦ เป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดซี่งมีรูปร่างลักษณะและ แบบแผนการจัดเรียงเชิงเรขาคณิตของอนุภาค เหมือนกับโครงสร้างของแลตทิซผลึก (crystal lattice) ◦ เป็นตัวแทนของโครงสร้างผลึก P. Vanalabhpatana 2010

3 รูปที่ 1 ยูนิตเซลล์ในโคงสร้างสามมิติของแลตทิซผลึก

4 P. Vanalabhpatana 2010 ( ก ) simple cubic มีหน่วยเฉพาะที่มุม ลูกบาศก์ ( ข ) body-centred cubic มีหน่วยที่มุมและ กลางลูกบาศก์ ( ค ) face-centred cubic มีหน่วยที่มุมและ หน้าทุกหน้า รูปที่ 2 ยูนิตเซลล์แบบลูกบาศก์ชนิดต่างๆ

5 VDOs of bcc and fcc unit cells P. Vanalabhpatana 2010

6  มีการจัดอะตอมแบบชิดกันมากที่สุด (closet packing)  โครงสร้างแบบ closet packing จัดได้ 2 แบบ ◦ Hexagonal closet packing (hcp) [ABABABAB…] ◦ Cubic closet packing (ccp) หรือ face-centerd cubic packing (fcc) [ABCABCABCABC…] P. Vanalabhpatana 2010

7

8 VDOs of hcp and fcc packing P. Vanalabhpatana 2010

9 รูปที่ 4 รูปขยายของการจัดเรียงอะตอมในโครงสร้างผลึก ( ก ) แบบ hcp และ ( ข ) แบบ fcc ทรงกลมที่แรเงาคืออะตอมกลาง  เลขโคออร์ดิเนชันของอะตอมใดๆ คือจำนวนอะตอมที่ ล้อมรอบอะตอมนั้นๆ  เลขโคออร์ดิเนชัน = 12

10  ช่องเททระฮีดรัล (tetrahedral hole) เป็น ช่องว่างระหว่างอะตอมหรือทรงกลม 4 ลูก  ช่องออกตะฮีดรัล (octahedral hole) เป็น ช่องว่างระหว่างอะตอมหรือทรงกลม 6 ลูก ซึ่งช่องออกตะฮีดรัลมีขนาดใหญ่กว่าช่อง เททระฮีดรัล P. Vanalabhpatana 2010

11  โครงสร้างแบบ closet packing ได้แก่ ◦ Hexagonal closet packing (hcp) [ABABABAB…] ◦ Cubic closet packing (ccp) หรือ face-centerd cubic packing (fcc) [ABCABCABCABC…]  โครงสร้างแบบ body-centered cubic (bcc) ◦ Coordination number = 8 P. Vanalabhpatana 2010

12  จัดเรียงอนุภาคลงในแบบจำลอง โครงสร้างผลึกอย่างง่าย  ระบุเลขโคออร์ดิเนชัน จำนวนช่องว่าง จำนวนอนุภาคและสูตรอย่างง่ายในยู นิตเซลล์  คำนวณความหนาแน่นของผลึกไอออ นิก P. Vanalabhpatana 2010

13  packing efficiency = ปริมาตรของอนุภาคใน unit cell  100 ปริมาตรของ unit cell โดย 1 อนุภาค คิดเป็นปริมาตรเท่ากับ 4/3  r 3  เปอร์เซ็นต์ช่องว่าง = 100 – packing efficiency P. Vanalabhpatana 2010

14  ตอนที่ 1 การจัดเรียงอะตอมในโครงสร้าง ผลึก  ตอนที่ 2 โครงสร้างผลึกของโลหะที่มียูนิต เซลล์แบบ face-centred cubic (fcc) และ body-centred cubic (bcc)  ตอนที่ 3 โครงสร้างผลึกของสารประกอบ P. Vanalabhpatana 2010

15  อนุภาคซึ่งอยู่ที่มุม นับจำนวนเป็น 1/8 เพราะว่ามี การใช้ร่วมกันแปดยูนิตเซลล์  อนุภาคซึ่งอยู่พื้นผิว นับจำนวนเป็น 1/2 เพราะมี การใช้ร่วมกันสองยูนิตเซลล์  อนุภาคซึ่งอยู่ตามขอบ นับจำนวนเป็น 1/4 เพราะมี การใช้ร่วมกันสี่ยูนิตเซลล์  อนุภาคซึ่งอยู่ตรงกลาง ให้นับจำนวนเต็มคือ 1 เพราะไม่มีการใช้ร่วมกันกับยูนิตเซลล์อื่น P. Vanalabhpatana 2010

16  ตอนที่ 1 การจัดเรียงอะตอมในโครงสร้าง ผลึก  ตอนที่ 2 โครงสร้างผลึกของโลหะที่มียูนิต เซลล์แบบ face-centred cubic (fcc) และ body-centred cubic (bcc)  ตอนที่ 3 โครงสร้างผลึกของสารประกอบ P. Vanalabhpatana 2010

17  1.1 เปรียบเทียบการจัดเรียงอะตอมแบบ closet packing และ simple cubic  1.2 เปรียบเทียบการจัดเรียงอะตอม closet packing ชนิด hcp และ fcc P. Vanalabhpatana 2010

18  ตอนที่ 1 การจัดเรียงอะตอมในโครงสร้าง ผลึก  ตอนที่ 2 โครงสร้างผลึกของโลหะที่มียูนิต เซลล์แบบ face-centred cubic (fcc) และ body-centred cubic (bcc)  ตอนที่ 3 โครงสร้างผลึกของสารประกอบ P. Vanalabhpatana 2010

19  ตอนที่ 1 การจัดเรียงอะตอมในโครงสร้าง ผลึก  ตอนที่ 2 โครงสร้างผลึกของโลหะที่มียูนิต เซลล์แบบ face-centred cubic (fcc) และ body-centred cubic (bcc)  ตอนที่ 3 โครงสร้างผลึกของสารประกอบ ◦ จากแบบจำลองโครงสร้าง P. Vanalabhpatana 2010


ดาวน์โหลด ppt Exp. 6 Crystal Structure Pre-Lab P. Vanalabhpatana 13 July 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google