งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ของเหลว 3.1 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว 3.1.1 ความดันไอ จุด หลอมเหลว และ จุดเยือกแข็ง 3.1.2 การวัดค่าความดัน ไอ และสมการ ของเคลาซิอุส - กลาเปรง 3.1.3 จุดเดือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ของเหลว 3.1 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว 3.1.1 ความดันไอ จุด หลอมเหลว และ จุดเยือกแข็ง 3.1.2 การวัดค่าความดัน ไอ และสมการ ของเคลาซิอุส - กลาเปรง 3.1.3 จุดเดือด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ของเหลว 3.1 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว 3.1.1 ความดันไอ จุด หลอมเหลว และ จุดเยือกแข็ง 3.1.2 การวัดค่าความดัน ไอ และสมการ ของเคลาซิอุส - กลาเปรง 3.1.3 จุดเดือด

2 3.1.4 อุณหภูมิวิกฤติ และความดันวิกฤติ 3.1.5 ความตึงผิว 3.1.6 ความหนืด 3.2 สมบัติของน้ำ : น้ำเป็น ตัวทำละลาย น้ำ บริสุทธิ์ ( น้ำที่ปราศจาก ไอออน น้ำกลั่น ) 3.3 แผนภาพวัฏภาค

3 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว  ของเหลว ประกอบด้วยโมเลกุล ซึ่งมีการเคลื่อนที่อย่างไม่เป็น ระเบียบอยู่ตลอดเวลา แต่ละ โมเลกุลมีการชนกัน  โมเลกุลอยู่ชิดกัน ทำให้มี ปริมาตรคงที่  มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล มากกว่าแก๊ส แต่ไม่แรงมากพอ จึงทำให้มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ

4 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว  ถ้าอุณหภูมิหรือความดันเปลี่ยน ปริมาตรจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล เป็น สาเหตุของการเกิดความต้านทาน การไหลของของเหลว ซึ่งเรียกว่า ความหนืด (viscosity)  ถ้านำของเหลว 2 ชนิดมาผสมกัน จะเกิดการแพร่ของโมเลกุลหนึ่งไป ปะปนกับโมเลกุลชนิดอื่นได้ การ แพร่เกิดขึ้นเนื่องจากโมเลกุลของ ของเหลวเคลื่อนที่ได้

5 สมบัติที่ คล้ายแก๊ส มีรูปร่างที่ไม่ แน่นอน ไหลได้แพร่ได้ เป็นไอโซ โทรปิก โมเลกุลอยู่ชิดกัน โมเลกุลมีความ เป็นระเบียบบ้าง สมบัติที่คล้าย ของแข็ง

6 ความดันไอ ของเหลวบรรจุ ในภาชนะเปิด ความดันไอเท่ากับ ความดันบรรยากาศ ของเหลวระเหยหมด

7 ความดันไอ อิ่มตัว หรือ ความดันไอ สมดุล หรือ ความดันไอ (vapour pressure) ของเหลวบรรจุ ในภาชนะปิด ของเหลว ไอ

8 การระเหย (evaporation) จะเกิดขึ้น เมื่อความดันภายในภาชนะมีค่าน้อย กว่าความดันไอของของเหลว P << P vap P < P vap P = P vap

9 เวลา อัตราเร็ว อัตราการระเหย สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) อัตราการควบแน่น

10 ของเหลวจะมีความดันไอมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อย ความดันไอจะสูง ถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมาก ความดันไอจะต่ำ

11 ของเหลวจะมีความดันไอมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูง จำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานจลน์สูงจะเพิ่มขึ้น และหลุดออกจากผิวหน้าได้มากขึ้น ความดันไอจะสูงขึ้น ถ้าอุณหภูมิต่ำ จำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานจลน์สูงจะลดลง และหลุดออกจากผิวหน้าได้น้อยลง ความดันไอก็จะต่ำลง

12 กราฟความดันไอของสารบางชนิด จากกราฟ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความดันจะเพิ่มขึ้น จุดเดือดที่ความดันบรรยากาศ

13 จุดเดือด (boiling point) หมายถึง อุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลว มีค่าเท่ากับความดันภายนอก จุดเดือดปกติของของเหลว คือ จุดเดือดเมื่อความดันภายนอกเท่ากับ 1 atm

14 การเปลี่ยนขนาดของปริมาตร จะทำให้สมดุลระหว่าง ของเหลวกับ ไอ เสียไป สมดุลเสียไป เพราะความดัน ไอลดลง โมเลกุลของไอ ชนผิวของเหลว น้อยลง ทำให้อัตราการ ควบแน่น ลดลง แต่อัตราการ ระเหยเท่าเดิม เมื่อทิ้งไว้ระยะ หนึ่ง จะเข้าสู่สมดุล ใหม่ ที่สมดุลใหม่ ความดันไอ เท่าเดิม จำนวน โมเลกุลใน ไอสูงขึ้น

15 การเปลี่ยนขนาดของปริมาตร จะทำให้สมดุลระหว่าง ของเหลวกับ ไอ เสียไป เข้าสู่สมดุล ใหม่ ความดันไอ เท่าเดิม จำนวน โมเลกุลใน ไอสูงขึ้น เข้าสู่สมดุล ใหม่ ความดันไอ เท่าเดิม แต่ปริมาณ ของโมเลกุล ในของเหลว เพิ่มขึ้น

16 การระเหยของน้ำโบรมีน การระเหิดของผลึกไอโอดีน

17 ความดันไอของสารที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของแข็ง ของเหลว T P ไอ

18 แผนภาพวัฏภาค ของแข็ง ของเหลว T P จุดวิกฤต (critical point) ไอ จุดทริพเปิล (Triple point) 1 atm TfTf จุดเยือกแข็ง จุดเดือด TbTb ของไหล (Fluid) TCTC อุณหภูมิวิกฤต PCPC ความดันวิกฤต

19 อุณหภูมิวิกฤต (critical Temperature) หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดที่สารอยู่ได้ในสถานะของเหลว ที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ แก๊สจะควบแน่นเป็นของเหลวไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้ความดันสูงเท่าใด ความดันต่ำสุดที่ต้องใช้ในการควบแน่นของแก๊ส ที่อุณหภูมิวิกฤต เรียกว่า ความดันวิกฤต (critical pressure)

20 อุณหภูมิวิกฤตสัมพันธ์กับแรงระหว่างโมเลกุล ของสารนั้น ๆ อย่างไร ?

21 อุณหภูมิวิกฤตและความดัน วิกฤตของสารบางชนิด สาร T C ( O C)P C ( O C) แอมโมเนีย (NH 3 ) 132.4111.5 เบนซิน (C 6 H 6 ) 288.947.9 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) 31.073.0 เอทานอล (C 2 H 5 OH) 24363.0 เอทิลอีเทอร์ (C 2 H 5 OC 2 H 5 ) 192.635.6 ปรอท (Hg) 1462 1036 มีเทน (CH 4 ) -83.0 45.6 ออกซิเจน (O 2 ) -118.849.7 น้ำ (H 2 O) 374.4219.5

22 กราฟการเย็นตัวและกราฟการเพิ่มความร้อนของสารใด ๆ A BC D E TfTf TbTb เวลาหรือความร้อนที่เพิ่มเข้าไปเวลาหรือความร้อนที่ดึงออกไป A BC D E T T TbTb TfTf  H fus  H vap Heating curve Cooling curve

23 เวลาหรือความร้อนที่ดึงออกไป A BC D E T TbTb TfTf Super Cooling curve


ดาวน์โหลด ppt 3. ของเหลว 3.1 สมบัติทั่วไปของ ของเหลว 3.1.1 ความดันไอ จุด หลอมเหลว และ จุดเยือกแข็ง 3.1.2 การวัดค่าความดัน ไอ และสมการ ของเคลาซิอุส - กลาเปรง 3.1.3 จุดเดือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google