งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson ( ) ค้นพบอิเล็กตรอน ซึ่ง - มีประจุ ไฟฟ้าลบ - มีมวล ประมาณ 1/2000 ของมวลของ H 10

2 Cathode ray tube 11

3 = 1.76 x คู ลอมบ์ / กรัม = 1.76 x คู ลอมบ์ / กรัม em ชนิดของโลหะ ขั้วไฟฟ้า ชนิดของโลหะ ขั้วไฟฟ้า ชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทด ชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทด emมีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับ ชนิดของแก๊ส ชนิดของแก๊ส 12

4 หาประจุของอิเล็กตรอนโดย Millikan’s oil-drop experiment Robert Millikan (1909) 13

5 ประจุของอิเล็กตรอน (e) = 1.60 x คูลอมบ์ = 9.09 x g มวลของอิเล็กตรอน (m) = 1.60 x C 1.76 x 10 8 C/g 14

6 พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอม มากกว่า Bi จะปลด พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอม มากกว่า Bi จะปลด ปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานสูง ( รังสี  ) ปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานสูง ( รังสี  ) ได้เอง ได้เอง Marie and Pierre Curie 15

7 16 - +

8 Rutherford, Geiger & Marsden (1911) ศึกษาการ กระเจิง (scattering ) ของ อนุภาค  โดยแผ่น ทองคำบางๆ Rutherford 17

9 พบว่าอนุภาค  พบว่าอนุภาค  - ส่วนใหญ่ผ่านแผ่นทองคำบางๆโดยไม่มีการเบี่ยงเบน - บางส่วนเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรง - ส่วนน้อยมาก สะท้อนกลับ 18

10 1. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ cm ; 1. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ cm ; 2. มีมวล > 99% ของมวล อะตอม ; 2. มีมวล > 99% ของมวล อะตอม ; 3. มีประจุไฟฟ้าเป็น บวก 3. มีประจุไฟฟ้าเป็น บวก มีมวล ~ 1/2 ของมวล อะตอม มีมวล ~ 1/2 ของมวล อะตอม เป็นบริเวณที่มีความ หนาแน่นสูง เป็นบริเวณที่มีความ หนาแน่นสูง Rutherford เสนอว่า อนุภาคที่ ทำให้อนุภาค  เกิดการสะท้อน กลับ ( นิวเคลียส ) ขนาด เล็กมาก 19

11 พบว่าประจุนี้เท่ากับเลข อะตอม (Z) ซึ่งพิสูจน์โดย Chadwick (1920) Van der Broek (1913) 20

12 อะตอมนิวเคลียร์ (The Nuclear Atom) นิวเคลียส เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ cm เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ cm ปริมาตร ~ cm 3 ประจุไฟฟ้าบวก = เลขอะตอม ประจุไฟฟ้าบวก = เลขอะตอม 21

13 ความหนาแน่นเชิงมวล ~ เท่าของความหนาแน่น เชิงมวลของสาร ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า ~ เท่าของความหนาแน่น ประจุไฟฟ้าของสาร แต่ละนิวเคลียสอยู่ห่างกัน ~ cm ปริมาตรช่องว่าง ~ cm 22

14 ไอโซโทป (ISOTOPES) คือ อะตอมของธาตุชนิด เดียวกันซึ่งมีประจุ ในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีมวล ต่างกัน มวลอะตอมเฉลี่ย =  (% ไอโซโทปใน ธรรมชาติ x มวลอะตอม ) มวลอะตอมเฉลี่ย =  (% ไอโซโทปใน ธรรมชาติ x มวลอะตอม )10023

15 = = ตัวอย่างที่ 1 คลอรีนที่เกิดในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ และ มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 75.53% มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 75.53% มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 24.47% มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 24.47% จงคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของ Cl 17 Cl Cl 37 Cl มวลอะตอมเฉลี่ย = มวลอะตอมเฉลี่ย = (75.53 x 34.97)+(24.47 x 36.97) (75.53 x 34.97)+(24.47 x 36.97)

16 Thomson (1913) Thomson (1913) ประดิษฐ์ Mass Spectrometer ประดิษฐ์ Mass Spectrometer ใช้หามวลอะตอม 25

17 26


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google