งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอะตอม (Atomic structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอะตอม (Atomic structure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างอะตอม (Atomic structure)
10 โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson ( ) ค้นพบอิเล็กตรอน ซึ่ง - มีประจุไฟฟ้าลบ - มีมวลประมาณ1/2000 ของมวลของ H โดยศึกษาพฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

2 11 Cathode ray tube

3 มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับ
12 = x คูลอมบ์ / กรัม e m e m มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับ ชนิดของแก๊ส ชนิดของโลหะขั้วไฟฟ้า ชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทด

4 Robert Millikan (1909) 13 หาประจุของอิเล็กตรอนโดย Millikan’s oil-drop experiment

5 ประจุของอิเล็กตรอน (e) = 1.60 x 10-19 คูลอมบ์
14 ประจุของอิเล็กตรอน (e) = x คูลอมบ์ มวลของอิเล็กตรอน (m) = 1.60 x C 1.76 x 108 C/g = x g

6 Marie and Pierre Curie พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอมมากกว่า Bi จะปลด
15 Marie and Pierre Curie พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอมมากกว่า Bi จะปลด ปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานสูง (รังสี a, b, g) ได้เอง

7 16 - +

8 Rutherford, Geiger & Marsden (1911)
17 Rutherford, Geiger & Marsden (1911) Rutherford ศึกษาการกระเจิง (scattering) ของอนุภาค a โดยแผ่นทองคำบางๆ

9 - ส่วนใหญ่ผ่านแผ่นทองคำบางๆโดยไม่มีการเบี่ยงเบน
18 พบว่าอนุภาค a - ส่วนใหญ่ผ่านแผ่นทองคำบางๆโดยไม่มีการเบี่ยงเบน - ส่วนน้อยมากสะท้อนกลับ - บางส่วนเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรง

10 19 Rutherford เสนอว่า อนุภาคที่ทำให้อนุภาค a เกิดการสะท้อนกลับ (นิวเคลียส) 1. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 10-13cm ; ขนาดเล็กมาก 2. มีมวล > 99% ของมวลอะตอม ; เป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง 3. มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก มีมวล ~ 1/2 ของมวลอะตอม

11 Van der Broek (1913) พบว่าประจุนี้เท่ากับเลขอะตอม (Z)
20 Van der Broek (1913) พบว่าประจุนี้เท่ากับเลขอะตอม (Z) ซึ่งพิสูจน์โดย Chadwick (1920)

12 อะตอมนิวเคลียร์ (The Nuclear Atom)
21 อะตอมนิวเคลียร์ (The Nuclear Atom) นิวเคลียส เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ cm ปริมาตร ~ cm3 ประจุไฟฟ้าบวก = เลขอะตอม

13 ความหนาแน่นเชิงมวล ~ 1015 เท่าของความหนาแน่นเชิงมวลของสาร
22 ความหนาแน่นเชิงมวล ~ 1015 เท่าของความหนาแน่นเชิงมวลของสาร ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า ~ 1015 เท่าของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าของสาร แต่ละนิวเคลียสอยู่ห่างกัน ~ 10-8 cm ปริมาตรช่องว่าง ~ cm

14 ไอโซโทป (ISOTOPES) คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันซึ่งมีประจุ
23 ไอโซโทป (ISOTOPES) คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันซึ่งมีประจุ ในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีมวลต่างกัน มวลอะตอมเฉลี่ย = S (%ไอโซโทปในธรรมชาติ x มวลอะตอม) 100

15 ตัวอย่างที่ 1 คลอรีนที่เกิดในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ และ
24 ตัวอย่างที่ 1 คลอรีนที่เกิดในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ และ มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 75.53% มีมวลอะตอม และมีในธรรมชาติ 24.47% จงคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของ Cl 17Cl 35 37 35Cl 37Cl มวลอะตอมเฉลี่ย = (75.53 x 34.97)+(24.47 x 36.97) 100 =

16 25 Thomson (1913) ประดิษฐ์ Mass Spectrometer ใช้หามวลอะตอม

17 26


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอะตอม (Atomic structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google