งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน ซึ่ง - มีประจุ ไฟฟ้าลบ - มีมวล ประมาณ 1/2000 ของมวลของ H 10

2 Cathode ray tube 11

3 = 1.76 x 10 -8 คู ลอมบ์ / กรัม = 1.76 x 10 -8 คู ลอมบ์ / กรัม em ชนิดของโลหะ ขั้วไฟฟ้า ชนิดของโลหะ ขั้วไฟฟ้า ชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทด ชนิดของสารที่ใช้ทำหลอดรังสีแคโทด emมีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับ ชนิดของแก๊ส ชนิดของแก๊ส 12

4 หาประจุของอิเล็กตรอนโดย Millikan’s oil-drop experiment Robert Millikan (1909) 13

5 ประจุของอิเล็กตรอน (e) = 1.60 x 10 -19 คูลอมบ์ = 9.09 x 10 -28 g มวลของอิเล็กตรอน (m) = 1.60 x 10 -19 C 1.76 x 10 8 C/g 14

6 พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอม มากกว่า Bi จะปลด พบว่า ธาตุที่มีมวลอะตอม มากกว่า Bi จะปลด ปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานสูง ( รังสี  ) ปล่อยอนุภาคที่มีพลังงานสูง ( รังสี  ) ได้เอง ได้เอง Marie and Pierre Curie 15

7 16 - +

8 Rutherford, Geiger & Marsden (1911) ศึกษาการ กระเจิง (scattering ) ของ อนุภาค  โดยแผ่น ทองคำบางๆ Rutherford 17

9 พบว่าอนุภาค  พบว่าอนุภาค  - ส่วนใหญ่ผ่านแผ่นทองคำบางๆโดยไม่มีการเบี่ยงเบน - บางส่วนเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรง - ส่วนน้อยมาก สะท้อนกลับ 18

10 1. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 10 -13 cm ; 1. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 10 -13 cm ; 2. มีมวล > 99% ของมวล อะตอม ; 2. มีมวล > 99% ของมวล อะตอม ; 3. มีประจุไฟฟ้าเป็น บวก 3. มีประจุไฟฟ้าเป็น บวก มีมวล ~ 1/2 ของมวล อะตอม มีมวล ~ 1/2 ของมวล อะตอม เป็นบริเวณที่มีความ หนาแน่นสูง เป็นบริเวณที่มีความ หนาแน่นสูง Rutherford เสนอว่า อนุภาคที่ ทำให้อนุภาค  เกิดการสะท้อน กลับ ( นิวเคลียส ) ขนาด เล็กมาก 19

11 พบว่าประจุนี้เท่ากับเลข อะตอม (Z) ซึ่งพิสูจน์โดย Chadwick (1920) Van der Broek (1913) 20

12 อะตอมนิวเคลียร์ (The Nuclear Atom) นิวเคลียส เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 10 -13 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 10 -13 cm ปริมาตร ~ 10 -39 cm 3 ประจุไฟฟ้าบวก = เลขอะตอม ประจุไฟฟ้าบวก = เลขอะตอม 21

13 ความหนาแน่นเชิงมวล ~ 10 15 เท่าของความหนาแน่น เชิงมวลของสาร ความหนาแน่นประจุไฟฟ้า ~ 10 15 เท่าของความหนาแน่น ประจุไฟฟ้าของสาร แต่ละนิวเคลียสอยู่ห่างกัน ~ 10 -8 cm ปริมาตรช่องว่าง ~ 10 -24 cm 22

14 ไอโซโทป (ISOTOPES) คือ อะตอมของธาตุชนิด เดียวกันซึ่งมีประจุ ในนิวเคลียสเท่ากัน แต่มีมวล ต่างกัน มวลอะตอมเฉลี่ย =  (% ไอโซโทปใน ธรรมชาติ x มวลอะตอม ) มวลอะตอมเฉลี่ย =  (% ไอโซโทปใน ธรรมชาติ x มวลอะตอม )10023

15 = 35.45 = 35.45 ตัวอย่างที่ 1 คลอรีนที่เกิดในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ และ มีมวลอะตอม 34.97 และมีในธรรมชาติ 75.53% มีมวลอะตอม 34.97 และมีในธรรมชาติ 75.53% มีมวลอะตอม 36.97 และมีในธรรมชาติ 24.47% มีมวลอะตอม 36.97 และมีในธรรมชาติ 24.47% จงคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของ Cl 17 Cl 35 37 35 Cl 37 Cl มวลอะตอมเฉลี่ย = มวลอะตอมเฉลี่ย = (75.53 x 34.97)+(24.47 x 36.97) (75.53 x 34.97)+(24.47 x 36.97) 100 10024

16 Thomson (1913) Thomson (1913) ประดิษฐ์ Mass Spectrometer ประดิษฐ์ Mass Spectrometer ใช้หามวลอะตอม 25

17 26


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอะตอม (Atomic structure) โดยศึกษา พฤติกรรมของ หลอดรังสีแคโทด ในสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า J.J. Thomson (1879) J.J. Thomson (1856 - 1940) ค้นพบอิเล็กตรอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google