งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทาง เรขาคณิต (geometric model) ใน การแก้ปัญหา

4 ตัวชี้วัด สาระที่ 3 ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ 1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็น ส่วนประกอบของสิ่งของที่มี ลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต สามมิติ 2. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจาก รูปที่กำหนดให้ 3. เขียนชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมและเขียนสัญลักษณ์ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำลอง ทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 1. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ในแบบ ต่างๆ 2. บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รอบตัว

5 มาตรฐานการ เรียนรู้ ตัวชี้วั ด ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

6 ตัวอย่างแบบฝึกทักษะ กระบวนการคิดเพื่อ ส่งเสริมความสามารถ ในการคิดคำนวณ สาระที่ 3 เรขาคณิต

7 จากรูป พื้นผิวด้านหน้าและพื้นผิว ด้านหลัง ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมทั้งหมดกี่รูป พร้อมให้เหตุผล ข้อที่ 1

8 6 + 6 = 12 วิธีการหา คำตอบแบบที่ 1 จำนวนผิว ด้านหน้า ของรูป สี่เหลี่ยม จัตุรัส จำนวนผิว ด้านหลัง ของรูป สี่เหลี่ยม จัตุรัส การหาคำตอบวิธีที่ 1 ใช้วิธีการนับ จำนวนผิวของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งสองด้าน แล้วนำมา รวมกัน จึงได้ผลลัพธ์ ดังกล่าว

9 วิธีการหา คำตอบแบบที่ 2 จำนวนของ รูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสทั้งหมด จำนวนผิวด้านหน้า และด้านหลังของ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละรูป การหาคำตอบวิธีที่ 2 ใช้วิธีการนับ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งหมด แล้วนำมาคูณกับ จำนวนผิวด้านหน้า และด้านหลังของรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูป จึงได้ผลลัพธ์ดังกล่าว 6 x 2 = 12

10 แพนเค้ก ไปเที่ยวสวนสัตว์ เธอ ต้องการให้เส้นทางเดินดูสัตว์เป็นรูป สี่เหลี่ยม จากแผนภาพที่กำหนดให้ แพน เค้กต้องเลือกทางเดินดูสัตว์ได้อย่างไร บ้าง ข้อที่ 2

11 วิธีการหา คำตอบ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3

12 กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพ ถ้าลากเส้นตาม แกนสมมาตรทุกเส้น จะได้รูปสี่เหลี่ยม รูปเล็กที่สุดกี่รูป ข้อที่ 3

13

14 1 2 34 ตอบ 4 รูป รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตร 2 แกน เมื่อ ลากเส้นตรง ตามแกนสมมาตรแล้ว จะทำให้เกิดรูป สี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุด ดังภาพข้างต้น วิธีการหา คำตอบ

15 จากรูป จงหาว่าผลต่างของ จำนวนรูปที่ใช้มากที่สุด กับรูปที่ใช้ น้อยที่สุด เท่ากับเท่าใด ข้อที่ 4

16 วิธีการหา คำตอบแบบที่ 1 การหาคำตอบวิธีที่ 1 แก้ปัญหาโดย วิธีการนับจำนวนรูปเรขาคณิต แต่ละชนิดแล้วพิจารณาว่ารูป เรขาคณิตชนิดใด มีจำนวนมากที่สุดและน้อย ที่สุด จากนั้น นำจำนวนที่ได้มาหาผลต่าง ดังแสดงข้างต้น รูปสี่เหลี่ยม มีจำนวน 5 รูป รูปสามเหลี่ยม มีจำนวน 20 รูป รูปวงกลม มีจำนวน 2 รูป รูปที่มีจำนวนมากที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ รูปวงกลม ดังนั้น ผลต่างรูปที่มีจำนวนมากที่สุดกับจำนวน น้อยที่สุด คือ 20 – 2 = 18

17 วิธีการหา คำตอบแบบที่ 2 การหาคำตอบวิธีที่ 2 – การนับ จำนวนรูปเรขาคณิต - การบวก และการคูณ รูปสี่เหลี่ยม มีจำนวน 5 รูป รูปวงกลม มีจำนวน 2 รูป รูปที่มีจำนวนมากที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยม รูปที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ รูปวงกลม ดังนั้น ผลต่างรูปที่มีจำนวนมากที่สุดกับจำนวน น้อยที่สุด คือ 20 – 2 = 18

18 จงหาจำนวนรูปสามเหลี่ยม ด้านเท่าทั้งหมด จากรูปข้างล่าง ต่อไปนี้ ข้อที่ 5 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 1213 141516

19 17 1819 20 2122 23

20 25 24 26 27 ตอบ 27 รูป

21 คณะผู้จัดทำ สาระที่ 3 เรขาคณิต 1. นางศิริรัตน์ จันนันทะ โรงเรียน บ้านบ่อหอย 2. นางชุลีกร เชียงปะละ โรงเรียน ดอนสะไมย์วิทยา 3. นายจตุรภัทร คำรศ โรงเรียนภู เค็งพัฒนา

22


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผล เกี่ยวกับปริภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google