งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M ICROSOFT E XCEL 2010 โดย ศศิธร อารยะพูนพงศ์ สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M ICROSOFT E XCEL 2010 โดย ศศิธร อารยะพูนพงศ์ สำนักคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M ICROSOFT E XCEL 2010 โดย ศศิธร อารยะพูนพงศ์ สำนักคอมพิวเตอร์

2 หัวข้อในการอบรม การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ และสูตร คำนวณ การทำงานระหว่าง Worksheet และ Workbook การคำนวณข้ามระหว่าง Worksheet และ Workbook การติดตามสูตร การสร้างลิสต์ข้อมูล การจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort) การแบ่งกลุ่มและหาผลสรุปย่อยของ ข้อมูล (Subtotal) การรวมข้อมูล (Consolidate)

3 หัวข้อในการอบรม การนำเสนอด้วยกราฟ การสร้างตารางสำคัญด้วย PivotTable – เริ่มสร้าง PivotTable – เครื่องมือจัดการกับ PivotTable – ตกแต่งรายงาน PivotTable – การเปลี่ยนตาราง PivotTable เป็น กราฟแสดงข้อมูล

4 หัวข้อในการอบรม การสร้างโครงสร้าง Outline การป้องกันการแก้ไขงานใน Worksheet การใช้ข้อมูลร่วมกันกับโปรแกรมอื่น (Import) การสร้างไฮเปอร์ลิงค์

5 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรตชีต (Spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลต่างๆ ส่วนมากมักเป็นตัวเลขลงในตารางสี่เหลี่ยมช่อง เล็กๆ เรียกว่า เซล (cell)

6 ประเภทของข้อมูลใน Excel ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทตัวเลข ข้อมูลประเภทวันที่และ เวลา

7 ความแตกต่างของ Formula และ Function คือ สมการคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่ กรอกลงไปในเซลล์ Formula คือ สูตรการคำนวณสำเร็จรูปที่อำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถคำนวณหา ผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นและสามารถสร้างสูตร เองได้ง่ายขึ้น Function ตัวอย่า ง =A1+B2*(SUM(E2:E5))

8 รูปแบบของฟังก์ชัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เครื่องหมาย = ส่วนที่ 2 ชื่อของฟังก์ชันที่ต้องการใช้ ส่วนที่ 3 ส่วนของการป้อนข้อมูล ต้องอยู่ ในวงเล็บเสมอ = ชื่อของฟังก์ชัน ( ส่วนของการป้อน ข้อมูล )

9 ข้อควรทราบในการใช้สูตรและฟังก์ชัน ของโปรแกรม Excel การป้อนสูตรคำนวณจะใช้เครื่องหมาย = ( เท่ากับ ) ในการเริ่มต้นการใช้สูตร ชนิดข้อมูลสูตรแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ – 1. สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ + - * / ^ – 2. สูตรในการเปรียบเทียบ = > = – 3. เครื่องหมายในการเชื่อมต่อข้อความหรือ มากกว่านั้น & – 4. สูตรในการอ้างอิง :

10 ข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวแปรในสูตร : หรือ. ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของช่อง ตารางซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ นั้นมาใช้ในการคำนวณ, ใช้เลือกช่องเซลแบบเป็นหย่อมๆ ไม่จำเป็นต้องมี พื้นที่ติดต่อกัน แต่จุดประสงค์ก็เป็นการนำข้อมูลมาใช้ ในการคำนวณ

11 F UNCTIONS ฟังก์ชันที่สำคัญๆ

12 ฟังก์ชันที่สำคัญๆ ฟังก์ชันหน้าที่ SUM หาค่าผลรวมของชุดตัวเลข ทั้งหมด AVERAGE หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุด ข้อมูลที่กำหนด COUNT นับจำนวนข้อมูลที่เป็นตัวเลข COUNTA นับจำนวนเซลข้อมูลทั้งหมดที่ เป็นข้อความ MAX หาค่าสูงสุดของกลุ่มข้อมูล MIN หาค่าต่ำสุดของกลุ่มข้อมูล

13 ฟังก์ชันที่สำคัญๆ ฟังก์ชันหน้าที่ IF กำหนดเงื่อนไขและ ตัดสินใจในการทำงาน SUMIF หาผลรวมแบบมีเงื่อนไข COUNTIF นับจำนวนเซลข้อมูลตาม เงื่อนไขที่กำหนด VLOOKUP เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการ ค้นหาข้อมูลและแสดง ข้อมูลโดยดึงค่าข้อมูลมา แสดงในเซลล์ที่กำหนด

14 ฟังก์ชันที่สำคัญๆ ฟังก์ชันหน้าที่ ROUND ปัดเศษจุดทศนิยมให้มี จำนวนหลักเท่าที่ต้องการ โดยพิจารณาตามหลัก คณิตศาสตร์ว่าถ้าเกิน 5 ปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง CEILING ปัดเศษทศนิยมขึ้น FLOOR ปัดเศษทศนิยมลง EXACT ตรวจสอบข้อความว่า เหมือนกันหรือไม่ BAHTTEXT แปลงตัวเลขจำนวนเงินให้ เป็นคำอ่านภาษาไทย

15 ฟังก์ชันทางวันที่และเวลา NOW แสดงวันที่ปัจจุบันและเวลา TODAY แสดงวันที่ปัจจุบัน DATE หาค่าตัวเลขของวันที่ WEEKDAY หาวันในสัปดาห์จากวันที่ที่ เลือก DAY คืนค่าเป็นวันของวันที่ MONTH คืนค่าเป็นเดือนของวันที่ YEAR คืนค่าเป็นปีของวันที่ DATEDIF หาค่าผลต่างระหว่างวันที่

16 การหาค่าผลต่างระหว่างวันที่ =DATEDIF( วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, รูปแบบผลลัพธ์ ) รูปแบบผลลัพธ์มีรูปแบบดังนี้ “Y” หมายถึง หาผลต่างเป็นจำนวนปี “YM” หมายถึง หาผลต่างเป็นจำนวนเดือน “MD” หมายถึง หาผลต่างเป็นจำนวนวัน

17 สูตรที่ใช้ หาจำนวนปี =DATEDIF(A3,TODAY(),"Y") หาเศษเดือน =DATEDIF(A3,TODAY(), " YM") หาเศษวัน =DATEDIF(A3,TODAY()+1,"MD") = จำนวนปี & “ ปี ” & เศษเดือน & “ เดือน ” & เศษวัน & “ วัน ”

18 =DATEDIF(A3,TODAY(),"Y")&" ปี "& DATEDIF(A3,TODAY(),"YM")&" เดือน "& DATEDIF(A3,TODAY()+1,"MD") &" วัน " จะได้สูตรที่ใช้ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt M ICROSOFT E XCEL 2010 โดย ศศิธร อารยะพูนพงศ์ สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google