งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมหน่วยคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมหน่วยคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมหน่วยคณิตศาสตร์
รู้ใช้อย่างมีคุณค่า

2 มาตรฐาน สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

3 วัตถุประสงค์ 1.อธิบายลักษณะและสมบัติของ ปริซึม ได้
2.หาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึมได้ 3.ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

4 คำถามสร้างพลังคิด บรรจุอย่างไรจึงจะคุมค่า คำถามประจำหน่วย
ปริซึมนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องเพื่อบรรจุของได้หรือไม่ ปริซึมนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ คำถามประจำบท หาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมได้อย่างไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน
4 ชั่วโมง

6 โครงงาน

7 แหล่งข้อมูล หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมหน่วยคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google