งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมหน่วย คณิตศาสตร์ รู้ใช้อย่างมีคุณค่า. มาตรฐาน สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบาย และวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมหน่วย คณิตศาสตร์ รู้ใช้อย่างมีคุณค่า. มาตรฐาน สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบาย และวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมหน่วย คณิตศาสตร์ รู้ใช้อย่างมีคุณค่า

2 มาตรฐาน สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบาย และวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

3 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายลักษณะและสมบัติของ ปริซึม ได้ 2. หาพื้นที่ผิว และปริมาตรของปริซึมได้ 3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

4 คำถามสร้างพลังคิด บรรจุอย่างไรจึงจะคุมค่า คำถามประจำหน่วย ปริซึมนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องเพื่อบรรจุของ ได้หรือไม่ ปริซึมนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้ หรือไม่ คำถามประจำบท หาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมได้ อย่างไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน 4 ชั่วโมง

6 โครงงาน

7 แหล่งข้อมูล หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมหน่วย คณิตศาสตร์ รู้ใช้อย่างมีคุณค่า. มาตรฐาน สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 อธิบาย และวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตัวชี้วัด อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google