งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจำลองความคิด รายวิชา ง 40102 หลักการแก้ปัญหา และการโปรแกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจำลองความคิด รายวิชา ง 40102 หลักการแก้ปัญหา และการโปรแกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจำลองความคิด รายวิชา ง 40102 หลักการแก้ปัญหา และการโปรแกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 2 การจำลองความคิด  ขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ปัญหาคือการ วางแผน การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การ แก้ปัญหาเป็นไปได้โดยง่าย  การจำลองความคิดออกมาเป็นข้อความ หรือ แผนภาพจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  เป็นการแสดงแบบหรือขั้นตอนเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามใน แนวทางเดียวกัน

3 3 เครื่องมือที่ใช้ 1. ข้อความหรือคำบรรยาย (Pseudo code) เขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษา ที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน การทำงานของการแก้ปัญหาแต่ละตอน ในบางครั้งอาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียน โปรแกรมก็ได้ 2. สัญลักษณ์ หรือ ผังงาน (Flowchart) สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute หรือ ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐาน

4 4 Pseudo code ตัวอย่าง คำบรรยายแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถ เมื่อยางแตกขณะขับรถ 1) จอดรถหลบข้างทาง 2) คลายสกรูยึดล้อ 3) นำแม่แรงออกยกรถ 4) ถอดล้อออก นำยางอะไหล่มาเปลี่ยน 5) ขันสกรูเข้า เก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม 6) คลายแม่แรง เก็บแม่แรง

5 5 ตัวอย่าง การวางแผนการไป โรงเรียน เริ่มต้น ตื่นนอน อาบน้ำ ไปโรงเรียน จบ การหาผลบวกของเลข จำนวนเต็ม 2 ตัวแล้วแสดง ผลลัพธ์ออกทางจอภาพ เริ่มต้น รับค่าจำนวนเต็มเก็บ ไว้ใน x รับค่าจำนวนเต็มเก็บ ไว้ใน y c ← x + y แสดงค่า C จบ Pseudo code

6 6 Flowchart แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

7 7 Flowchart สัญลักษณ์ชื่อเรียกความหมาย เริ่มต้นและลงท้าย (terminal) แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของ โปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย การนำข้อมูลเข้า – ออกโดยทั่วไป (general input/output) แทนจุดที่จำนำข้อมูลเข้าหรือออกจาก ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ระบุชนิดของ อุปกรณ์ การตัดสินใจ (decision) แทนจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่าง หนึ่ง การปฏิบัติงาน (process) แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง จุดเชื่อมต่อ (connector) แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานเมื่อใช้ สัญลักษณ์เพื่อให้ดูง่าย จุดเชื่อมต่อ หน้ากระดาษ (off page connector) แทนจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละ หน้ากระดาษ ทิศทาง (flow line) แทนทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะ ปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้

8 8 System Flowchart

9 9 Program Flowchart เริ่มต้น ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว ไปโรงเรียน จบ ตัวอย่าง การวางแผนการไป โรงเรียน เริ่มต้น ตื่นนอน อาบน้ำ ไปโรงเรียน จบ

10 10 โครงสร้างแบบลำดับ Sequential structure คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ n โครงสร้างแสดง ขั้นตอนการทำงานที่ เป็นไปตามลำดับ ก่อนหลัง และแต่ละ ขั้นตอนจะถูก ประมวลผลเพียงครั้ง เดียวเท่านั้น

11 11 โครงสร้างแบบมีทางเลือก Selection structure โครงสร้างที่มี เงื่อนไข ขั้นตอนการ ทำงานบางขั้นตอนต้องมี การตัดสินใจเพื่อเลือก วิธีการประมวลผลขั้น ต่อไป การตัดสินใจอาจมี ทางเลือก 2 ทางหรือ มากกว่าก็ได้ เงื่อน ไข คำสั่ง จริง เท็จ การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then…else

12 12 โครงสร้างแบบมีทางเลือก Selection structure เงื่อน ไข คำสั่ง... กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก case

13 13 โครงสร้างแบบทำซ้ำ Repetition structure โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการ ประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. การทำซ้ำแบบ do while  ตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้ง ก่อน ดำเนินการกิจกรรมใดๆ  ถ้าเงื่อนไขเป็น จริง จะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ  หยุดเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ 2. การทำซ้ำแบบ do until  ตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้ง หลัง จาก ดำเนินการกิจกรรมใดๆ  ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จ จะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ  หยุดเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง

14 14 โครงสร้างแบบทำซ้ำ Repetition structure เงื่อนไ ข คำสั่ง จริง เท็จ คำสั่ง การทำงานของการทำซ้ำแบบ do while เงื่อนไ ข คำสั่ง เท็จ คำสั่ง จริง การทำงานของการทำซ้ำแบบ do until


ดาวน์โหลด ppt 1 การจำลองความคิด รายวิชา ง 40102 หลักการแก้ปัญหา และการโปรแกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google