งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 เลขควอนตัม (Quantum Numbers) เลขควอนตัม (Quantum Numbers) แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ อธิบายวงโคจรของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 เลขควอนตัม (Quantum Numbers) เลขควอนตัม (Quantum Numbers) แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ อธิบายวงโคจรของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 20 เลขควอนตัม (Quantum Numbers) เลขควอนตัม (Quantum Numbers) แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ อธิบายวงโคจรของ e - อธิบายวงโคจรของ e - แบบจำลองคลื่น ใช้เลขควอนตัม สามชนิดในการอธิบายการกระจาย ของ e - ในอะตอม คือ n, l, m

3 21 เลขควอนตัม (Quantum Number) Principal Quantum Number (n) Principal Quantum Number (n) n = 1, 2, 3,.... ถ้า n มีค่ามากขึ้น e - จะอยู่ห่างจาก นิวเคลียสมากขึ้น พลังงานมากขึ้น เสถียรน้อยลง และออร์บิทัลมีขนาด ใหญ่ขึ้น

4 22 22 Orbital Quantum Number หรือ Orbital Quantum Number หรือ Angular Momentum Quantum Number (l) l บอกรูปร่างของออร์บิทัล l บอกรูปร่างของออร์บิทัล l = 0, 1, 2, …, n-1 ( มี n ค่า ) l = 0, 1, 2, …, n-1 ( มี n ค่า ) l 0 1 2 3 4 5 l 0 1 2 3 4 5 orbital s p d fgh orbital s p d fgh

5 23 Magnetic Quantum Number (m) Magnetic Quantum Number (m) อธิบายการจัดเรียงตัวของออร์ บิทัล อธิบายการจัดเรียงตัวของออร์ บิทัล จำนวนค่าของ m แสดงจำนวนออร์บิทัล สำหรับ l แต่ละค่า จำนวนค่าของ m แสดงจำนวนออร์บิทัล สำหรับ l แต่ละค่า l = 0, m = 0 (s มี 1 ออร์บิทัล ) l = 0, m = 0 (s มี 1 ออร์บิทัล ) ค่า m ขึ้นกับ l m = 0, ฑ 1, ฑ 2, …, ฑ l (-l ถึง + l รวม 2l + 1 ค่า ) l = 1, m = -1, 0, 1 (p มี 3 ออร์บิทัล ) l = 2, m = -2, -1, 0, 1, 2 (d มี 5 ออร์บิทัล )

6 24 Electron Spin Quantum Number (s) e - จะหมุน (spin) รอบ e - จะหมุน (spin) รอบ แกนที่ผ่านจุด ศูนย์กลาง แกนที่ผ่านจุด ศูนย์กลาง ทำให้เกิด สนามแม่เหล็ก ทำให้เกิด สนามแม่เหล็ก s ไม่มีผลต่อพลังงาน ขนาด รูปร่าง หรือ การจัดเรียง s ไม่มีผลต่อพลังงาน ขนาด รูปร่าง หรือ การจัดเรียง ตัวของออร์บิทัล แต่แสดงการจัดเรียง e - ในออร์บิทัล ตัวของออร์บิทัล แต่แสดงการจัดเรียง e - ในออร์บิทัล e-e-e-e- s = -1/2 N S s = +1/2 e-e-e-e- S N e-e-e-e- Counter - clockwise spin (high energy) Clockwise spin (low energy)

7 25 การแก้สมการ SchrÖdinger การแก้สมการ SchrÖdinger ใช้ spherical polar coordinates ใช้ spherical polar coordinates  (r, ,  ) = R(r) Y( ,  ) R(r) = radial wave fn. = R n,l (r) R(r) = radial wave fn. = R n,l (r) Y( ,  ) = angular wave fn. Y( ,  ) = angular wave fn. = Y l,m ( ,  ) = Y l,m ( ,  )

8 26 Wave function ที่ระบุเลข ควอนตัม เรียกว่า Atomic Orbital รูปร่างของออร์บิทัลได้จากการ plot Y 2 n, l, m ใน 3 มิติสำหรับ  ต่าง ๆ

9 27 ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic Orbitals) ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic Orbitals) 1s orbital n = = = = 1, l = 0, m = = = = 0 radial wave function R 1,0(r) = e-kr (r,) = R(r) ()

10 28 angular wave function Y Y Y Y 0,0 ( ) = 1 การกระจาย เชิงมุม ไม่ขึ้นกับ ทิศทาง ไม่ขึ้นกับ ทิศทาง

11 29292929 2s Orbita l n = 2, l = 0, m = 0 R 2,0 (r) = (2- kr) e -kr/2 R 2,0 (r) = (2- kr) e -kr/2 Y 0,0 (  ) = 1

12 30s-orbital Nod es

13 31 2p Orbital n = 2, l = 1, m = +1, 0, -1 R 2,1 (r) = kr e -kr / 2 Y 1,1 ( ,  ) = sin  cos  = x/r PxPx Y 1,0 ( ,  ) = sin  cos  = y/r PyPy Y 1,-1 ( ,  ) = cos  = z/r PzPz

14 32 p orbitals

15 33 d orbitals 3d x 2 - y 2 3d z 2 3d xy 3d xz 3d yz

16 34 ความสัมพันธ์ระหว่าง quantum numbers และ atomic orbitals ความสัมพันธ์ระหว่าง quantum numbers และ atomic orbitals 2 3d -2,-1,0,1,2 5 3d xy, 3d yz, 3d xz 3d x 2 - y 2, 3d z 2 3d x 2 - y 2, 3d z 2 n l subshell m no. of orbitals atomic orbitals n l subshell m no. of orbitals atomic orbitals 1 0 1s 0 1 1s 1 0 1s 0 1 1s 2 0 2s 0 1 2s 2 0 2s 0 1 2s 1 2p -1,0,1 3 2p x, 2p y, 2p z 1 2p -1,0,1 3 2p x, 2p y, 2p z 3 0 3s 0 1 3s 3 0 3s 0 1 3s 1 3p -1,0,1 3 3p x, 3p y, 3p z 1 3p -1,0,1 3 3p x, 3p y, 3p z

17 35 ความสัมพันธ์ระหว่าง quantum numbers และ atomic orbitals ความสัมพันธ์ระหว่าง quantum numbers และ atomic orbitals n l subshell m no. of orbitals atomic orbitals n l subshell m no. of orbitals atomic orbitals 3 4f -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 7 4 0 4s 0 1 4s 4 0 4s 0 1 4s 1 4p -1, 0, 1 3 4p x, 4p y, 4p z 2 4d -2,-1, 0, 1, 2 5 4d xy, 4d yz, 4d xz, 4d x 2 -y 2, 4d z 2 4d x 2 -y 2, 4d z 2

18 36 อะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอก อิเล็กตรอนฟุ้งกระจาย อะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอก อิเล็กตรอนฟุ้งกระจาย อยู่รอบนิวเคลียส จนถึงระยะทาง อนันต์ ( มีโนดอยู่ที่ อยู่รอบนิวเคลียส จนถึงระยะทาง อนันต์ ( มีโนดอยู่ที่ จุดอนันต์ ) จุดอนันต์ ) ที่ว่างในอะตอม ประกอบด้วยบริเวณย่อย ที่ว่างในอะตอม ประกอบด้วยบริเวณย่อย เรียกว่า ออร์บิทัล เรียกว่า ออร์บิทัล แต่ละออร์บิทัลมี สมมาตรเชิงรัศมี แต่ละออร์บิทัลมี สมมาตรเชิงรัศมี และเชิงมุมที่แน่นอน และเชิงมุมที่แน่นอน สามารถทะลุทะลวง กันเอง หรือ สามารถทะลุทะลวง กันเอง หรือ ซ้อนเกย (overlap) กับออร์บิทัลอื่น โดยไม่เกี่ยวข้องกัน ซ้อนเกย (overlap) กับออร์บิทัลอื่น โดยไม่เกี่ยวข้องกัน ในแต่ละออร์บิทัลบรรจุได้ไม่เกิน 2e - ในแต่ละออร์บิทัลบรรจุได้ไม่เกิน 2e - แต่ไม่สามารถ แต่ไม่สามารถ กำหนดวงโคจรที่แน่นอนของ e -

19 37

20 38โครงแบบอิเล็กตรอน ELECTRON CONFIGURATION ใช้แสดงการกระจายของ e - ใน atomic orbitals ต่างๆ ใช้แสดงการกระจายของ e - ใน atomic orbitals ต่างๆ Hydrogen ( Z = 1) Hydrogen ( Z = 1) Electron Configuration Electron Configuration 1s 1 1s 1 n n n n l จำนวน e - ในออร์บิทัล

21 H 1s 1 39 Orbital Diagram Helium ( Z = 2 ) Electron configuration 1s 2 He 1s 2 1s 2

22 40 หลักกีดกันเพาลี (Pauli Exclusion Principle) ถ้า 2 e - ในอะตอม มีค่า n, l, m เหมือนกัน ( อยู่ใน atomic orbital เดียวกัน ) จะต้อง มีค่า s ต่างกัน ไม่มี e - คู่ใดในอะตอม มีเลข ควอนตัมทั้งสี่เท่ากัน แต่ละออร์บิทัล จะบรรจุ e - ได้มาก ที่สุด 2 e - ซึ่งมี สปินตรงกันข้าม (s ต่างกัน )

23 4141 Diamagnetism and Paramagnetism Diamagnetism and Paramagnetism พาราแมก เนติก e-e- e-e- N S e-e- N S e-e- ไดอะแมกเนติก e-e- e-e- N S e-e- S N e-e-

24 3 Li 1s2s 42 1 H 1sParamagnetic Paramagnetic Paired electronUnpaired electron Diamagnetic 2 He 1s

25 4 Be 1s 2s 2p 43 principal quantum number ใน principal quantum number เดียวกัน ระดับพลังงาน s < p < d < f < … 2p x, 2p y, 2p z มีพลังงานเท่ากัน ออร์บิทัลที่มีพลังงานเท่ากัน เรียกว่า degenerate orbitals diamagnetic paramagnetic 5 B 1s 2s 2p

26 หรือ C 1s 2 2s 2 2p 2 44 (Hund ’s Rule) หลักเกณฑ์ฮุนด์ (Hund ’s Rule) การจัดเรียง e - ในออร์บิทัลที่เสถียร ที่สุด คือ การจัด เรียงแบบที่มีจำนวนสปินในทิศทาง เดียวกันมากที่สุด 6 C Electron Configuration 1s 2 2s 2 2p 2 paramagnetic


ดาวน์โหลด ppt 20 เลขควอนตัม (Quantum Numbers) เลขควอนตัม (Quantum Numbers) แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ แบบจำลองของโบร์ ใช้เลข ควอนตัม n ในการ อธิบายวงโคจรของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google