งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเขียนภาพฉายใน ระนาบสองมิติ ( ส่วนที่ 2) อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเขียนภาพฉายใน ระนาบสองมิติ ( ส่วนที่ 2) อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเขียนภาพฉายใน ระนาบสองมิติ ( ส่วนที่ 2) อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

2 ทบทวน การฉายภาพ Orthographic การเขียนภาพ Orthographic

3 10. การเขียนรูปวงรีหรือเส้นโค้งใน ภาพฉายออร์โทกราฟิก เราสามารถเขียนเส้นโค้งของวงรีได้โดยวิธีฉายจุดจาก ความสัมพันธ์ของระนาบรับภาพหลักทั้ง 3 คือ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ดังรูป

4 Quiz 3.1

5

6 การเขียนมุมฉายจะสามารถเขียนมุมของเส้นขอบระนาบได้ โดยตรงเท่าขนาดจริงได้ในระนาบรับภาพใดๆ ถ้าระนาบนั้นตั้ง ฉากกับระนาบรับภาพ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วจะเขียนมุม ของระนาบโดยตรงไม่ได้แต่จะเขียนได้โดยต่อเส้นระหว่างจุด ฉายเท่านั้น 11. การเขียนมุมฉาย

7 เมื่อผิวโค้งสัมผัสกับพื้นผิวระนาบตรงจะไม่มีเส้นทึบปรากฏบน ระนาบรับภาพ ดังรูป 12. การเขียนเส้นสัมผัสของ ระนาบตรงและระนาบโค้ง

8

9 การผลิตชิ้นส่วนทางกลส่วนมากมักใช้การหล่อ ซึ่งมีความ จำเป็นต้องลดส่วนที่เป็นมุมแหลมที่เกิดจากการตัดกันของพื้นผิว สองพื้นผิวให้มากที่สุด เนื่องจากส่วนที่เป็นมุมป้านจะให้ความ แข็งแรงมากกว่าส่วนที่เป็นมุมแหลม ดังนั้นการลบมุมจึงมีสอง แบบคือ โค้งลบมุมนอก (round) และโค้งลบมุมใน (fillet) ดังรูป 13. การเขียนโค้งลบมุม

10

11

12 การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกที่สามารถให้ลายละเอียดของ วัตถุได้มากพอนั้น มักจะต้องมีภาพฉายแสดงไว้อย่างสัมพันธ์กัน และควรเว้นช่องว่างระหว่างภาพในแต่ละภาพเพื่อใช้ในการบอก ขนาดและระบุลักษณะเฉพาะอย่างของแต่ละภาพได้โดยไม่ซ้อน กัน ภาพฉายด้านหน้าถือเป็นภาพที่สำคัญที่สุด 14. การจัดตำแหน่งภาพและการ เลือกภาพฉาย

13 ในการเขียนภาพฉายบางครั้งอาจพบเส้นรอยตัดในลักษณะโค้ง หรือเส้นตรงซึ่งเกิดจากภาพฉายที่แท้จริง แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่นิยมตามแนวฉายที่แท้จริง เพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ และเนื่องจากไม่ได้เน้นถึงความสำคัญของรอยตัด ดังนั้นเส้นรอย ตัดจึงเขียนด้วยเส้นตรงอย่างง่าย 15. การเขียนเส้นรอยตัดที่ไม่ สำคัญ

14 ชิ้นส่วนของวัสดุบางชิ้นเช่น แขน ครีบ หู ซี่ล้อ หรือรู อาจอยู่ใน ตำแหน่งที่ทำให้เขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกได้ยาก ดังนั้นเพื่อ ความสะดวกและความสวยงามจึงนิยมหมุนแขน ครีบ หู ซี่ล้อ หรือรู ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่สมมาตรกัน 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว การเขียนภาพจัดแนวของครีบและหู

15 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว การเขียนภาพจัดแนวของแขน

16 16. การเขียนภาพตัดจัดแนว การเขียนภาพจัดแนวของรูการเขียนภาพจัดแนวของครีบและรู


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเขียนภาพฉายใน ระนาบสองมิติ ( ส่วนที่ 2) อ. ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google