งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พอลิเมอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พอลิเมอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พอลิเมอร์ คือสารมวลโมเลกุลสูงที่มี โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยซ้ำ (repeating unit)

3 ข. พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลิ เมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น พลาสติก ไนลอน ดาครอนและลูไซต์ Polymer พอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ แบ่งตามการเกิด ก. พอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นพอลิ เมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ง เซลลูโลส ยางธรรมชาติ

4 แบ่งตามชนิดของมอนอเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบ Polymer ก. โฮโมพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ที่ ประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ง พอลิเอทิลีน PVC ข. โคพอลิเมอร์ เป็นพอลิเมอร์ที่ ประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น โปรตีน พอลิเอสเทอร์ พอลิเอ ไมด์

5 พอลิเมอร์ที่พบในชีวิตประจำวัน

6 การเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization) เกิดจากมอนอเมอร์ที่เป็นสารประกอบ อินทรีย์ไม่อิ่มตัว ( สารที่มีพันธะคู่ระหว่าง อะตอมคาร์บอน ) 1. พอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Additional Polymers) Polymerization คือกระบวนการเกิดสาร ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ( พอลิเมอร์ ) จาก สารที่มีโมเลกุลเล็ก ( มอนอเมอร์ )

7 สังเกตว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดใน หน่วยซ้ำของพอลิเมอร์ เท่ากับ จำนวน อะตอมทั้งหมดในโมโนเมอร์ (2C, 4H)

8 โมโน เมอร์ propylene พอลิเมอร์ หน่วยซ้ำ (repeating unit) สูตรโครงสร้างแบบย่อ polypropy lene

9 การเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization) 2. พอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation Polymers) เกิดจากมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน มากกว่า 1 หมู่ทำปฏิกิริยาและมีสาร โมเลกุลเล็กเกิดขึ้นเช่น H 2 O HCl NH 3 CH 3 OH C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 +... แป้ง + nH 2 O

10 โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure) แบบเส้น (linear) เป็นโซ่ยาว ยึดด้วยพันธะโคเว - เลนต์โซ่พอลิ เมอร์เรียงชิดกันมากกว่า โครงสร้างอื่นจึงมีความหนาแน่น สูง จุดหลอมเหลวสูงแข็ง ขุ่น เหนียวมากกว่าโครงสร้างอื่น ตัวอย่างพอลิเมอร์แบบเส้น ได้แก่ พอลิไวนิลคลอไรด์ PVC ( ท่อ น้ำ แผ่นน้ำ ), พอลิโพรพิลีน PP ( ถุงพลาสติก, ขวดน้ำ ), พอลิสไตรีน PS ( โฟม ),

11 แบบกิ่ง (branched polymers) เป็นสายโซ่ที่มีกิ่งก้าน ทำให้ไม่ สามารถจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ให้ชิด กันได้มาก จึงมีความหนาแน่นและ จุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ ความ เหนียวต่ำ โครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ ง่ายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น เช่น พอลิ เอทิลีน โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure)

12 แบบร่างแห มีการเชื่อมต่อ ระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ เชื่อมโยงเป็นร่างแห บางครั้งเราเรียกพอลิเมอร์ ประเภทนี้ว่า crosslinked polymers มีความหนาแน่นมาก ไม่ยืดหยุ่น พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่าง เบกาไลต์ เมลามีนใช้ทำถ้วยชาม โครงสร้างของพอลิเมอร์ (Skeletal Structure)

13 เอทิลีน เมื่อให้เกิดความร้อนที่อุณหภูมิสูง กว่า 100 o C ภายใต้ความกดดันสูงและมี ตัวเร่งกิริยา จะเกิดเป็นพอลิเอทีน ( CH 2 CH 2 ) n Polyethylene

14 โพรพิลีน พอลิโพรพิลีน HOME


ดาวน์โหลด ppt พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วย หน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์มา เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ พอลิเมอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google