งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เสาวนีย์ หีต ลำพูน คศ. 3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เสาวนีย์ หีต ลำพูน คศ. 3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย เสาวนีย์ หีต ลำพูน คศ. 3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร

2 • กระบวนการที่สารมีการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดเป็น สารใหม่ • สารใหม่ที่เกิดขึ้นมีสมบัติ แตกต่างจากสารเดิม • การเกิดปฏิกิริยาเคมีสังเกตได้ จากการเปลี่ยนสี การเกิด ตะกอน หรือมีฟองแก๊ส เป็น ต้น

3 • อะลูมิเนียม ทำปฏิกริยา กับกรด ไฮโดรคลอ ริกเกิดแก๊ส ไฮโดรเจน

4 • โลหะทำ ปฏิกิริยา กับแก๊ส ออกซิเจน เกิด สารประกอ บออกไซด์ ของโลหะ

5 • สารละลายเลด (II) ไนเทรต ทำปฏิกิริยากับ สารละลาย โพแทสเซียมไอ โอไดด์เกิด ตะกอนสีเหลือง ของ เลด (II) ไอโอ ไดด์ Click ชม ภาพยนตร์

6 • การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของ อะตอมทำให้เกิดสารใหม่ • เช่น แก๊สมีเทนทำปฏิกิริยากับ แก๊สออกซิเจนเกิดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ

7 • ปฏิกิริยาเคมีสามารถแสดงใน รูปของสมการเคมี • สมการเคมีเป็นการเขียน สัญลักษณ์หรือสูตรเคมีเพื่อ อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี เช่น 2NaHCO 3 ความร้อน Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2

8 • โดยทั่วไปสมการเคมีเขียนได้ ดังนี้ สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ • สารตั้งต้นคือสารที่ปรากฏตอน เริ่มต้นก่อนเกิดปฏิกิริยา • ผลิตภัณฑ์คือสารที่ปรากฏหลัง การเกิดปฏิกิริยา

9 • สมการเคมีแสดงรายละเอียด ดังนี้ • สูตรเคมีของสารที่เกี่ยวข้องใน ปฏิกิริยา • สัญลักษณ์แสดงสถานะของ สารและทิศทางการ เกิดปฏิกิริยาเคมี • ตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสาร ตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์แสดง จำนวนโมลของสารในสมการ

10

11 สัญลักษณ์ความหมาย ผลิตหรือทำให้เกิด

12 สัญลักษณ์ความหมาย ผลิตหรือทำให้เกิด (g) สถานะแก๊ส

13 สัญลักษณ์ความหมาย ผลิตหรือทำให้เกิด (g) สถานะแก๊ส (l) สถานะของเหลว

14 สัญลักษณ์ความหมาย ผลิตหรือทำให้เกิด (g) สถานะแก๊ส (l) สถานะของเหลว (s) สถานะของแข็ง

15 สัญลักษณ์ความหมาย ผลิตหรือทำให้เกิด (g) สถานะแก๊ส (l) สถานะของเหลว (s) สถานะของแข็ง (aq) สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำ ละลาย หรือปฏิกิริยาผันกลับ

16 Zn (s) + 2 HCl (aq) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า Zn ที่เป็นของแข็ง 1 โมล ทำปฏิกิริยากับ HCl ซึ่งเป็น สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย 2 โมล ได้เป็น ZnCl 2 ที่ละลายอยู่ใน น้ำ 1 โมลกับแก๊ส H 2 1 โมล ZnCl 2 (aq) + H 2 (g)

17 2 Na (s) + 2 H 2 O (l) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า Na ที่เป็นของแข็ง 1 โมล ทำปฏิกิริยากับ H 2 O ซึ่งเป็น ของเหลว 2 โมล ได้เป็น NaOH ที่ ละลายอยู่ในน้ำ 1 โมลกับแก๊ส H 2 1 โมล 2 NaOH (aq) + H 2 (g)

18 2 BaCl 2 (aq) + 2 Na 2 SO 4 (aq) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า BaCl 2 ที่ละลายอยู่ในน้ำ 2 โมล ทำปฏิกิริยากับ Na 2 SO 4 ที่ ละลายอยู่ในน้ำ 1 โมล ได้เป็น NaCl ที่ละลายอยู่ในน้ำ 2 โมลกับ Ba 2 SO 4 ที่เป็นของแข็ง 1 โมล 2 NaCl (aq) + Ba 2 SO 4 (s)

19 CH 3 COOH (aq) + H 2 O(l) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า H 3 O + (aq) + CH 3 COO - (aq)

20 NH 3 (aq) + H 2 O(l) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า NH 4 + (aq) + OH - (aq)

21 N 2 (g) + 3 H 2 (g) จากปฏิกิริยา  แสดงว่า 2 NH 3 (g)

22 1. สมการโมเลกุล แสดงสูตร โมเลกุลของสารที่เข้าทำ ปฏิกิริยา รวมทั้งแสดงสถานะ และจำนวน โมลของสารด้วย เช่น สมการเคมี เขียนได้ 2 แบบ ดังนี้ N 2 (g) + 3 H 2 (g) 2 NH 3 (g)

23 2. สมการไอออนิก เขียนแสดง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระดับ ไอออนในกรณีที่สารเป็น สารประกอบ ไอออนิก เช่น Ca 2+ (aq) + CO 3 2- (aq) CaCO 3 (s)

24 • จากกฎทรงมวล • สสารไม่สามารถสร้างขึ้นหรือ ถูกทำลายระหว่างการ เกิดปฏิกิริยาเคมี • ในสมการเคมีอะตอมของธาตุ ชนิดใด ๆ ที่อยู่ด้านซ้ายลูกศร ต้องเท่ากับอะตอมดังกล่าวที่อยู่ ทางขวาของลูกศร

25 • คือการทำให้จำนวนอะตอมของธาตุ ชนิดเดียวกันทางด้านซ้ายเท่ากับทาง ด้านขวา ทำได้ดังนี้ • เขียนสมการเคมี • เขียนจำนวนอะตอมหรือไอออนแต่ละ ชนิดที่ปรากฏในแต่ละด้านของสมการ • ปรับจำนวนอะตอมหรือไอออนให้ เท่ากันโดยเพิ่มเลขสัมประสิทธิ์ แต่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์และสูตร เคมี

26 • หลักการดุลสมการเคมีอย่าง ง่าย • ดุลจำนวนอะตอมของโลหะใน โมเลกุลขนาดใหญ่ • ดุลจำนวนอะตอมของอโลหะ • ดุลจำนวนอะตอมของ H และ O

27 H 2 (g) + O 2 (g) ดุลสมการ H 2 O (g) H = 2 O = 2 H = 2 O = 1 × 2 2 × 2 × 2 2

28 CaCO 3 (s) + HCl (aq) ดุลสมการ CaCl 2 (aq) + H 2 O (l) + CO 2 (g) Ca = 1 C = 1 Cl = 1 H = 1 O = 3 Ca = 1 C = 1 Cl = 2 H = 2 O = 1 + 2 × 2 2 × 2

29 N 2 (g) + H 2 (g) ดุลสมการ NH 3 (g) N = 2 H = 2 N = 1 H = 3 x 2 2 x 2 x 3 3

30 HClO 4 (aq) + Ca(OH) 2 (aq) ดุลสมการ Ca( ClO 4 ) 2 (aq) + H 2 O (l) 2 HClO 4 (aq) + Ca(OH) 2 (aq) Ca( ClO 4 ) 2 (aq) + 2 H 2 O (l) ให้เวลาคิด 5 นาที

31 H 3 PO 4 (aq) + NaOH (aq) ดุลสมการ Na 3 PO 4 (aq) + H 2 O (l) ให้เวลาคิด 3 นาที H 3 PO 4 (aq) + 3 NaOH (aq) Na 3 PO 4 (aq) + 3 H 2 O (l) ฝึกทำ แบบฝึกหัดนะค่ะ ข้อ 2 ทำเป็น การบ้าน Click


ดาวน์โหลด ppt โดย เสาวนีย์ หีต ลำพูน คศ. 3 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google