งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของข้อมูล Excel 2007. ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท  ข้อมูลตัวอักษร (Text)  ข้อมูลตัวเลข (Number)  ข้อมูลที่เป็นสูตร (Formula)  ข้อมูลชนิดวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของข้อมูล Excel 2007. ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท  ข้อมูลตัวอักษร (Text)  ข้อมูลตัวเลข (Number)  ข้อมูลที่เป็นสูตร (Formula)  ข้อมูลชนิดวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของข้อมูล Excel 2007

2 ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท  ข้อมูลตัวอักษร (Text)  ข้อมูลตัวเลข (Number)  ข้อมูลที่เป็นสูตร (Formula)  ข้อมูลชนิดวันที่ (Date)  ข้อมูลชนิดเวลา (Time)

3 ข้อมูลประเภทตัวอักษร (Text )  ข้อมูลตัวอักษร (text) คือข้อมูลที่เป็นข้อความ ซึ่ง เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้  ตัวอักษร a-z หรือ ก - ฮ  ในความยาว 1 เซลล์มีตัวอักษรได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร  ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจะถูกจัดให้ชิดด้านซ้ายของ เซลล์เสมอ

4 ข้อมูลตัวเลข (Number) ข้อมูลตัวเลข คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้  เป็นตัวเลข 0-9 และต้องไม่มีตัวอักษรปนอยู่  เครื่องหมาย % จะหารด้วย 100  สามารถใช้เครื่องหมาย, หรือ. หรือ $ ร่วมกับ ตัวเลขได้  จะมีเครื่องหมายทางการเงินอยู่หน้าตัวเลขได้  ข้อมูลตัวเลขจะถูกจัดให้อยู่ชิดด้านขวาของเซลล์  สามารถป้อนข้อมูลในรูป Exponential ได้

5 ข้อมูลที่เป็นสูตร (formula) ข้อมูลที่เป็นสูตร (formula) คือ สูตรการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายต่าง ๆ ทาง คณิตศาสตร์  ข้อมูลที่จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย +,- หรือ = ซึ่งใช้ในการคำนวณแล้วตามด้วยชื่อเซลล์ หรือ ตำแหน่งของเซลล์  สามารถนำหน้าด้วย @ หรือ = ได้

6 เครื่องหมายหรือตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์  += บวก  -= ลบ  *= คูณ  /= หาร  ^= ยกกำลัง  %= หารด้วย 100

7 เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ = หมายถึงเท่ากับ > หมายถึงมากกว่า < หมายถึงน้อยกว่า >= หมายถึงมากกว่าหรือเท่ากับ <= หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ <> หมายถึงไม่เท่ากับ

8  เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความ & = การเชื่อมข้อความ  เครื่องหมายในการอ้างอิง : = บอกช่วงข้อมูล

9 ข้อมูลชนิดวันที่ (date) ข้อมูลชนิดวันที่ (date) คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี โดยข้อมูลในส่วนของเดือนนั้นเป็นได้ทั้ง แบบตัวอักษรและแบบตัวเลข  เป็นข้อมูลของวันที่ เดือน หรือปี ที่มาประกอบเข้า ด้วยกัน  มีรูปแบบอัตโนมัติให้เลือกทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษและแบบกำหนดเอง  มีเครื่องหมายที่คั่นระหว่างวัน เดือน ปีคือ เครื่องหมาย / และเครื่องหมาย –  ข้อมูลชนิดสามารถนำมาคำนวณได้ – ถ้าไม่ระบุปี โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นปีปัจจุบัน – ถ้าไม่ระบุวันที่ โปรแกรมจะปรับอัติโนมัติให้เป็นวันที่ 1

10 ข้อมูลชนิดเวลา (time) ข้อมูลชนิดเวลา (Time) คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยชั่ง โมง นาท วินาที


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของข้อมูล Excel 2007. ประเภทข้อมูล แบ่งเป็น 5 ประเภท  ข้อมูลตัวอักษร (Text)  ข้อมูลตัวเลข (Number)  ข้อมูลที่เป็นสูตร (Formula)  ข้อมูลชนิดวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google