งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

3 รูปวงกลม รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปวงรี

4 รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม มีด้าน 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

5 รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม มีด้าน 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

6 รูปห้าเหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม มีด้าน 5 ด้าน มีมุม 5 มุม

7 รูปหกเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม มีด้าน 6 ด้าน มีมุม 6 มุม

8 รูปแปดเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม มีด้าน 8 ด้าน มีมุม 8 มุม

9 รูปเรขาคณิตสามมิติ ทรง กลม

10 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

11 ทรงกระบอก

12 แบบทดสอบ 1. รูปใดไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง.

13 จากรูปมีกี่ด้านกี่มุม 2. ก. 4 ด้าน 4 มุม ข. 5 ด้าน 5 มุมง. 8 ด้าน 8 มุม ค. 6 ด้าน 6 มุม

14 ก. ทรงกลม ข. ทรงสี่เหลี่ยม ค. ทรงกระบอก ง. ทรงสามเหลี่ยม จากรูปเป็นรูปทรงอะไร 3.

15 สมสม ก. วงกลม ข. สามเหลี่ยม ค. ห้าเหลี่ยม ง. หกเหลี่ยม กรอบนอกของภาพนี้เป็นเป็นรูปอะไร 4.

16 5. ข้อใดเป็นรูปทรงเรขาคณิต ข ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง.


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต แบ่งเป็น 2 ประเภท รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google