งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการเตรียมพล กพ.ทบ. Enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการเตรียมพล กพ.ทบ. Enter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการเตรียมพล กพ.ทบ. Enter

2 กองการเตรียมพล แผนก แผนเตรียมพล จัดหากำลังพล กองประจำการ กำลังสำรอง

3 โทร , โทร.ทบ , 87005, 97145 แผนกแผนเตรียมพล โทร โทร.ทบ แผนกจัดหากำลังพล โทร , โทร.ทบ , 97137 แผนกกองประจำการ โทร โทร.ทบ แผนกกำลังสำรอง โทร./โทรสาร โทร.ทบ ธุรการ

4 เข้มแข็ง ก้าวหน้า ก้าวไกล ยอมรับ วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๕
ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลยุทธ์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมความด้านกำลังพล ๑. ยุทธ์ศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารกำลังพล ทบ. ๑.๑ ดำเนินการกำหนดหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม ๑.๒ การบริหารจัดการกำลังพลให้กับหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบ ๑.๒.๑ กำกับและติดตามความคืบหน้าการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ๑.๒.๒ กำกับและติดตามแนวทางการบริหารกำลังพลสูงอายุของหน่วยกำลังรบ ๑.๒.๓ การสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพลเชิงปริมาณ ๑.๓ การแก้ไขระเบียบ คำสั่งในสายงานกำลังพล ๑.๓.๑ จัดร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณการกำลังพล พ.ศ.๒๕๕๗ ๑.๓.๒ การเสนอแก้ไขข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ ๒. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ๒.๑ การบริหารจัดการกำลังพล ๒.๑.๑ กิจกรรมจัดทำโปรแกรมประวัติกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ ๒.๑.๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังพลที่ปฏิบัติงานสนาม ๓. ยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ ด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ฯ ๓.๑ การเตรียมความพร้อมให้กำลังพลมีขีดความสามารถด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓.๑.๑ การจัดส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ๓.๑.๒ การจัดทำความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนเพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลผ่านทาง Wab site Km park ของ ทบ. ๓.๑.๓ การเตรียมความรู้ให้กำลังพลเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม ๓.๒ การเตรียมความพร้อมให้กำลังพลมีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ - จัดการอบรมสัมมนาทางด้านกฎหมาย ๓.๓ การพิจารณาจัดตั้ง ส่วนงานด้านกำลังพลของ ศปก.ทบ. - การพิจารณาจัดตั้ง ส่วนงานด้านกำลังพลของ ศปก.ทบ. อาเซียนเพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบ การวางแผนอำนวยการ ประสานงานด้านกำลังพล ๔. ยุทธ์ศาสตร์การเร่งรัดให้กำลังพล ทบ. เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับ ๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ๔.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน แบบ e-learning ๔.๑.๒ โครงการการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบ e-learning ให้กับกำลังพล ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ กพ.ทบ. วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๕ “ เป็นกองทัพบก ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน “ เข้มแข็ง ก้าวหน้า ก้าวไกล ยอมรับ

5 พ.อ.วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
พ.อ.วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.กอง กพ.ทบ. พ.อ.เจนวิทย์ เด็ดแก้ว รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. กองการเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

6 แผนกแผนเตรียมพล แผนกจัดหากำลังพล แผนกกองประจำการ แผนกกำลังสำรอง
พ.ท.รณณรงค์ จันทินมาธร หน.กพ.ทบ. พ.อ.ณปวร ประทีปอุษานนท์ ฝสธ.ประจำ กพ.ทบ. พ.อ.หญิง ศิริลักษม์ บุญคง ประจำ กพ.ทบ. พ.อ.กฤษณ์ วราภิรมย์ ร.ท.หญิง พัชรพร กังวาลย์ ประจำแผนก กพ.ทบ. ร.ท.ไพโรจน์ ฟองอนันตรัตน์ ร.อ.หญิง ดวงพร ศรีแดง ประจำกอง กพ.ทบ. แผนกแผนเตรียมพล แผนกจัดหากำลังพล แผนกกองประจำการ แผนกกำลังสำรอง ส.อ.ชัชชัย เปลื้องสุวรรณ์ เสมียน กพ.ทบ. ส.อ.หญิง ปวีณา จันทร์อำพล น.ส.มาลี เขมาภิรักษ์ จนท. รับ - ส่ง ส.อ.หญิง วริศรา คุณามาตย์ ส.อ.หญิง บุญตา ศิลาสวรรค์

7 พ.อ.วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
พ.อ.วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.กอง กพ.ทบ.


ดาวน์โหลด ppt กองการเตรียมพล กพ.ทบ. Enter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google