งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล แผนก กอง ประจำการ แผนก กำลังสำรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล แผนก กอง ประจำการ แผนก กำลังสำรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล แผนก กอง ประจำการ แผนก กำลังสำรอง

3 โทร.0-2297-7138, 0- 2297-7145 โทร. ทบ. 97138, 87005, 97145 แผนกแผน เตรียมพล โทร.0-2297-8257 โทร. ทบ. 98257 แผนกจัดหา กำลังพล โทร.0-2297-8131, 0- 2297-7137 โทร. ทบ. 98131, 97137 แผนกกอง ประจำการ โทร.0-2297-7143 โทร. ทบ. 97143 แผนกกำลัง สำรอง โทร./ โทรสาร 0-2297- 7140 โทร. ทบ. 97140 ธุรการ

4 ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่ อนาคต ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลยุทธ์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมความด้านกำลังพล ๑. ยุทธ์ศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งด้านการ บริหารกำลังพล ทบ. ๑. ๑ ดำเนินการกำหนด หน้าที่ตำแหน่งข้าราชการพล เรือนกลาโหม ๑. ๒ การบริหารจัดการ กำลังพลให้กับหน่วยกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ ๑. ๒. ๑ กำกับและ ติดตามความคืบหน้าการปรับ ย้ายนายทหารสัญญาบัตร ๑. ๒. ๒ กำกับและ ติดตามแนวทางการบริหาร กำลังพลสูงอายุของหน่วย กำลังรบ ๑. ๒. ๓ การสร้างความ พร้อมรบด้านกำลังพลเชิง ปริมาณ ๑. ๓ การแก้ไขระเบียบ คำสั่งในสายงานกำลังพล ๑. ๓. ๑ จัดร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ การกำลังพล พ. ศ. ๒๕๕๗ ๑. ๓. ๒ การเสนอแก้ไข ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการ พิจารณาบำเหน็จพิเศษใน เวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลา ปกติ ๒. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านกำลังพล ๒. ๑ การบริหารจัดการ กำลังพล ๒. ๑. ๑ กิจกรรมจัดทำ โปรแกรมประวัติกำลังพล อิเล็กทรอนิกส์ ๒. ๑. ๑ การพัฒนา ระบบฐานข้อมูลกำลังพลที่ ปฏิบัติงานสนาม ๓. ยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ ด้านการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพ ฯ ๓. ๑ การเตรียมความพร้อม ให้กำลังพลมีขีดความสามารถ ด้านความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ๓. ๑. ๑ การจัดส่งกำลัง พลเข้ารับการอบรมความรู้ ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อน บ้าน ๓. ๑. ๒ การจัดทำ ความรู้เกี่ยวกับประเทศ อาเซียนเพื่อเผยแพร่ให้กำลัง พลผ่านทาง Wab site Km park ของ ทบ. ๓. ๑. ๓ การเตรียม ความรู้ให้กำลังพลเพื่อ สันติภาพและมนุษยธรรม ๓. ๒ การเตรียมความพร้อม ให้กำลังพลมีความรู้ด้าน กฎหมายระหว่างประเทศ - จัดการอบรมสัมมนา ทางด้านกฎหมาย ๓. ๓ การพิจารณาจัดตั้ง ส่วนงานด้านกำลังพลของ ศปก. ทบ. - การพิจารณาจัดตั้ง ส่วนงานด้านกำลังพลของ ศปก. ทบ. อาเซียนเพื่อเป็น หน่วยรับผิดชอบ การวางแผน อำนวยการ ประสานงานด้าน กำลังพล ๔. ยุทธ์ศาสตร์การเร่งรัดให้ กำลังพล ทบ. เป็นเลิศ และ เป็นที่ยอมรับ ๔. ๑ การเตรียมความพร้อม ด้านการศึกษา ๔. ๑. ๑ การพัฒนา หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการ สอน แบบ e-learning ๔. ๑. ๒ โครงการการ จัดการความรู้ของ นขต. ทบ. เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบ e- learning ให้กับกำลังพล ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ กพ. ทบ. วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๕ “ เป็นกองทัพบก ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน “ วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๕ “ เป็นกองทัพบก ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน “ เข้มแข็งก้าวหน้าก้าวไกลยอมรับ

5 พ. อ. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ. กอง กพ. ทบ. พ. อ. เจนวิทย์ เด็ดแก้ว รอง ผอ. กอง กพ. ทบ. กองการเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก กองการเตรียมพล กรมกำลังพลทหารบก

6 พ. ท. รณณรงค์ จันทินมาธร หน. กพ. ทบ. พ. อ. ณปวร ประทีปอุษานนท์ ฝสธ. ประจำ กพ. ทบ. พ. อ. หญิง ศิริลักษม์ บุญคง ประจำ กพ. ทบ. พ. อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ ฝสธ. ประจำ กพ. ทบ. ร. ท. หญิง พัชรพร กังวาลย์ ประจำแผนก กพ. ทบ. ร. ท. ไพโรจน์ ฟองอนันตรัตน์ ประจำแผนก กพ. ทบ. ร. อ. หญิง ดวงพร ศรีแดง ประจำกอง กพ. ทบ. แผนกแผน เตรียมพล แผนกจัดหา กำลังพล แผนกกอง ประจำการ แผนกกำลัง สำรอง ส. อ. ชัชชัย เปลื้องสุวรรณ์ เสมียน กพ. ทบ. ส. อ. หญิง ปวีณา จันทร์อำพล เสมียน กพ. ทบ. น. ส. มาลี เขมาภิรักษ์ จนท. รับ - ส่ง ส. อ. หญิง วริศรา คุณามาตย์ เสมียน กพ. ทบ. ส. อ. หญิง บุญตา ศิลาสวรรค์ เสมียน กพ. ทบ.

7 พ. อ. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ. กอง กพ. ทบ.


ดาวน์โหลด ppt กองการ เตรียมพล แผนก แผนเตรียม พล แผนก จัดหากำลัง พล แผนก กอง ประจำการ แผนก กำลังสำรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google