งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการปฏิบัติในด้านการ บริหารจัดการกำลังพล ที่มีผลให้ข้อมูลประวัติกำลังพล เปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการปฏิบัติในด้านการ บริหารจัดการกำลังพล ที่มีผลให้ข้อมูลประวัติกำลังพล เปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการปฏิบัติในด้านการ บริหารจัดการกำลังพล ที่มีผลให้ข้อมูลประวัติกำลังพล เปลี่ยนแปลง

2 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) นักเรียน นายร้อย รร. จปร. กพ. ทบ. สบ. ทบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

3 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) นักเรียน แพทย์ทหาร พบ. กพ. ทบ. สบ. ทบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

4 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) นักเรียน พยาบาล พบ. กพ. ทบ. สบ. ทบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

5 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) นักเรียนแผน ที่ทหาร สบ. ทบ.

6 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) นักเรียนทหารที่สำเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ สบ. ทบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

7 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) สอบบรรจุประจำปีจากบุคคลพล เรือน, กองหนุน สบ. ทบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

8 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) สอบบรรจุตามโครงการพิเศษโดย เหล่า / สายวิทยาการ เหล่า / สาย สบ. ทบ. กอง พันต้น สังกัด สบ. ทบ.

9 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) สอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตร เหล่าพระธรรมนูญ สบ. ทบ.

10 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) โปรดเกล้านายทหารชั้นนายพล ( มาจากนอก ทบ.) สบ. ทบ.

11 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) ย้ายมาจากส่วน ราชการใน กห. สบ. ทบ.

12 การบรรจุ ( นายทหารสัญญาบัตร ) โอนมาจากส่วน ราชการนอก กห. สบ. ทบ.

13 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) นักเรียน นายสิบ รร. นส. ทบ. รร. เหล่า กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

14 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) นักเรียน ผู้ช่วย พยาบาล พบ. กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

15 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) นักเรียน ช่างฝีมือ ทหาร สบ. ทบ.

16 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) สอบบรรจุตามโควตาประจำปี ( บุคคลพลเรือน, กองหนุน ) กองพล ต้นสังกัด กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

17 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) สอบบรรจุทดแทนการสูญเสีย ( บุคคลพลเรือน, กองหนุน ) กองพล ต้นสังกัด กองพัน ต้นสังกัด สบ. ทบ.

18 การบรรจุ ( นายทหารประทวน ) สอบบรรจุตามโครงการพิเศษ โดยเหล่า / สายวิทยาการ เหล่า / สาย สบ. ทบ.

19 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) โปรดเกล้านายทหาร ชั้นนายพล สบ. ทบ.

20 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) โดยคณะกรรมการระดับ ทบ. ( น.5, ผบ. พล., โควตาส่วนกลาง ) กพ. ทบ. สบ. ทบ.

21 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) ข้าม นขต. ทบ. ( ทั่วไป ) สบ. ทบ.

22 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) ภายในหน่วยรองของ นขต. ทบ. ( โดย ผบ. หน่วยชั้นยศ พล. ท.) ทภ. ต้น สังกัด สบ. ทบ.

23 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) ภายในหน่วยรองของ นขต. ทบ. ( โดย ผบ. หน่วยชั้นยศ พล. ต.) กองพล. ต้นสังกัด สบ. ทบ.

24 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) สบ. ทบ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหาร สัญญาบัตร

25 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) โดยคณะกรรมการของ เหล่าการเงิน สบ. ทบ.

26 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) โดยคณะกรรมการของ สายงานสัสดี สบ. ทบ.

27 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร) โดยคณะกรรมการของเหล่า พระธรรมนูญ สบ. ทบ.

28 การปรับย้าย (นายทหารประทวน) โดยคณะกรรมการระดับ ทบ.( โควตาส่วนกลาง ) กพ. ทบ.

29 การปรับย้าย (นายทหารประทวน) ข้าม นขต. ทบ. ( ทั่วไป ) สบ. ทบ.

30 การปรับย้าย (นายทหารประทวน) ภายในหน่วยรองของ นขต. ทบ. ( โดย ผบ. หน่วยชั้นยศ พล. ท.) ทภ. ต้น สังกัด สบ. ทบ.

31 การปรับย้าย (นายทหารประทวน) ภายในหน่วยรองของ นขต. ทบ. ( โดย ผบ. หน่วยชั้นยศ พล. ต.) กองพลต้น สังกัด สบ. ทบ.

32 สูญเสีย ลาอ อก เกษียณอา ยุราชการ เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ ราชการก่อนกำหนด โอนไปส่วน ราชการนอก กห. ย้ายออก นอก ทบ. สบ. ทบ. ตาย


ดาวน์โหลด ppt กรอบการปฏิบัติในด้านการ บริหารจัดการกำลังพล ที่มีผลให้ข้อมูลประวัติกำลังพล เปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google