งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)

2 วัตถุประสงค์ 1. ใช้ในการกำกับ เร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3. ใช้สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงประมาณ

3 เปรียบเทียบแผน/ผล งาน/เงิน ตามโครงการ กิจกรรม ที่กรมฯ ได้จัดสรร
สาระสำคัญ เปรียบเทียบแผน/ผล งาน/เงิน ตามโครงการ กิจกรรม ที่กรมฯ ได้จัดสรร  จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  การใช้จ่ายงบประมาณ

4 สาระสำคัญ 1. การจัดทำแผน หมายถึง การกำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและเวลาของงาน และงบประมาณ ที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ในคู่มือ การดำเนินงานโครงการ ให้จัดทำ แผน  รายไตรมาส

5 แผน-ไตรมาส ผล-รายเดือน
สาระสำคัญ 2. การรายงานผล หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม โดยการรายงานผลปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ให้รายงานผล  รายเดือน แผน-ไตรมาส ผล-รายเดือน

6 แผน/เป้าหมาย (งาน/เงิน) รายไตรมาส
แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ (ก1/1) ผล (งาน/เงิน) รายเดือน ไม่สะสม กิจกรรม ผู้รายงาน

7 กอง/สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ
- กำหนดประเด็นรายงาน หน่วยงานที่จะรายงานในแต่ละกิจกรรม วิธีการวัดความก้าวหน้า และผลสำเร็จของกิจกรรม สัดส่วน/น้ำหนักของกิจกรรม ตามแบบ ก1/1 - บันทึกข้อมูลการจัดสรรโครงการและงบประมาณที่รับผิดชอบจำแนกเป็นรายหน่วยงาน - จัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่รับผิดชอบปฏิบัติ - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณระดับกิจกรรมของโครงการ และใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google