งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ( ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ( ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ( ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ )

2 วัตถุประสงค์ 1. ใช้ในการกำกับ เร่งรัดการ ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและ ประเมินผลโครงการส่งเสริม การเกษตร 3. ใช้สำหรับการจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง ประมาณ

3 สาระสำคัญ เปรียบเทียบแผน / ผล งาน / เงิน ตามโครงการ กิจกรรม ที่กรมฯ ได้จัดสรร  จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับ การ ถ่ายทอดความรู้  ความก้าวหน้ากิจกรรมสำคัญ  การใช้จ่ายงบประมาณ

4 สาระสำคัญ 1. การจัดทำแผน หมายถึง การ กำหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและ เวลาของงาน และงบประมาณ ที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด ไว้ในคู่มือ การดำเนินงาน โครงการ ให้จัดทำ แผน  รายไตรมาส

5 สาระสำคัญ 2. การรายงานผล หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและใช้ จ่ายงบประมาณของแต่ละกิจกรรม โดยการรายงานผลปฏิบัติงานและ ใช้จ่ายงบประมาณ ให้รายงานผล  รายเดือน แผน - ไตรมาส ผล - รายเดือน

6 แผน / เป้าหมาย ( งาน / เงิน ) รายไตรมาส แบบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ( ก 1/1) ผล ( งาน / เงิน ) ราย เดือน ไม่สะสม กิจกรร ม ผู้ราย งาน

7 กอง / สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ - กำหนดประเด็นรายงาน หน่วยงานที่จะ รายงานในแต่ละกิจกรรม วิธีการวัด ความก้าวหน้า และผลสำเร็จของกิจกรรม สัดส่วน / น้ำหนักของกิจกรรม ตามแบบ ก 1/1 - บันทึกข้อมูลการจัดสรรโครงการและ งบประมาณที่รับผิดชอบจำแนกเป็นราย หน่วยงาน - จัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่รับผิดชอบ ปฏิบัติ - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน / ใช้จ่าย งบประมาณระดับกิจกรรมของโครงการ และใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงาน / ใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรายงาน ผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ( ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google