งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจง กองจัดการ กรม กำลังพลทหารบก. หัวข้อการชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจง กองจัดการ กรม กำลังพลทหารบก. หัวข้อการชี้แจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจง กองจัดการ กรม กำลังพลทหารบก

2

3 หัวข้อการชี้แจง

4

5

6

7

8

9 ปีงบประมาณนายทหาร สัญญาบัตร นายทหาร ประทวน รวม25475449103 2548101101202 2550147409556 2551507468975 2552294392686 25539782,7503,728 25541,1813,2904,471 255576146305,391 255665021802,830

10

11 เดิมใหม่ ๑. ไม่มีการทดแทนการสูญเสีย น. ๑. ทดแทนการสูญเสียให้ทุกประเภท โดยการ ทดแทน น. ให้หน่วยที่สูญเสียโดย การเลื่อนฐานะ ฯ และทดแทน ส. ที่เลื่อนฐานะใน มาตรการนี้ ๒. ไม่ครอบคลุม การย้ายออกนอก ทบ. ไปหน่วยงานอื่นใน กห. เช่น บก. ทท., สป. รวมถึงไม่ครอบคลุมการ เกษียณอายุราชการ ๒. ทดแทนให้ทุกประเภท ดังนี้ เสียชีวิต, ลาออก, ให้ออก, ปลดออก, โอนออก, ปรับ ย้ายออกนอก ทบ. ( ใน กห. และนอก กห.) ยังคงไม่ ครอบคลุม การเกษียณอายุราชการ ๓. ทดแทนให้หน่วยถึงระดับ ( กองพัน / กอง / กองร้อยอิสระ ) ในสัดส่วน ๑ : ๑ ๓. ทดแทนให้หน่วยในสัดส่วน ๑ : ๑ และงบประมาณ ส่วนที่เหลือ เข้าคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาให้หน่วย ที่ขาดแคลนต่อไป

12

13 ทบ. ได้เสนอแนวทางการลดเวลา การทำหน้าที่ น. ให้เหลือน้อยกว่า ๑ ปี ให้ สม. พิจารณาแล้ว อยู่ในขั้นตอน สม. รวบรวม ข้อมูลจากทุกเหล่าทัพ เพื่อ พิจารณาต่อไป

14

15 ผบ  น  ด  บก  งพ  ท  บ  ท   กค  ง 

16

17 ตำรวจชั้นประทวนยศ ด. ต. อายุ ๕๓ ปี ขึ้นไป เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญา บัตร เลื่อนยศได้ไม่เกิน ร. ต. อ. การย้ายไปตำแหน่งใหม่ได้เฉพาะ ตำแหน่งควบ เมื่อเกษียณอายุตำแหน่งนั้นจะ กลายเป็น ผบ. หมู่

18 ทหารตำรวจ การกำหนด อัตรา  มีอัตราระบุ ชัดเจน  อัตรากำลังตาม ปริมาณงาน การกำหนด ตำแหน่ง / หน้าที่  มีชื่อตำแหน่ง มาก ระบุหน้าที่ ชัดเจน  มีชื่อตำแหน่ง ๑๓ ชื่อ หน้าที่แบ่งตามกลุ่ม สายงาน การ ปฏิบัติงาน  มีสายการบังคับ บัญชาชัดเจน  การปฏิบัติงานมี อิสระเฉพาะตัว การบริหาร อัตรา  หน่วยระดับกอง พันขึ้นไป  ส่วนกลาง การกำหนด อัตราควบ  ต้องพิจารณา ความเหมาะสม  กำหนดได้ง่าย

19 การดำเนินการในระดับ กห. ( ประชุมเมื่อ ๒๑ ส. ค. ๕๕ )  การกำหนด ตำแหน่ง ควรพิจารณาตำแหน่ง อัตรา จ.( พ.) โดยให้ แก้ไข อจย./ อฉก. ใน ลักษณะตำแหน่ง ควบ เช่น - จ่ากองพัน / นายทหาร ธุรการ กองพัน อัตรา จ. ส. อ.( พ.) – ร. อ.  นขต. กห./ เหล่าทัพ กำหนด ตำแหน่ง  หน่วย ยุทธการ แก้ไข อจย. – อฉก.  การกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ คัดเลือก  กำหนดคุณสมบัติ อายุ ?  กำหนดวิธีการประเมิน เข้าสู่ตำแหน่ง  หน่วยสาย กำลังพล  การกำหนด หลักสูตรอบรม  กำหนดเนื้อหา หลักสูตร  งบประมาณ  วิธีการอบรม  หน่วยสาย กำลังพล  การบริหาร จัดการตำแหน่ง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการ ตำแหน่งและการแต่งตั้ง  หน่วยสาย กำลังพล


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจง กองจัดการ กรม กำลังพลทหารบก. หัวข้อการชี้แจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google