งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ “ การอบรมการเตรียมสนามรบ ด้านการข่าว และการวางแผน เผชิญสถานการณ์วิกฤติ ” ๗ – ๑๑ ม. ค. ๕๖ ชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. การฝึก. ทร. ๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ “ การอบรมการเตรียมสนามรบ ด้านการข่าว และการวางแผน เผชิญสถานการณ์วิกฤติ ” ๗ – ๑๑ ม. ค. ๕๖ ชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. การฝึก. ทร. ๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ “ การอบรมการเตรียมสนามรบ ด้านการข่าว และการวางแผน เผชิญสถานการณ์วิกฤติ ” ๗ – ๑๑ ม. ค. ๕๖ ชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. การฝึก. ทร. ๕๖

2 หัวข้อการบรรยาย วัตถุประสงค์ ความคาดหวังผลที่ได้รับ กำหนดการปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์ ๑. ๑ เพื่อสนับสนุนการจัดทำคำสั่งยุทธการ ตามกระบวนการวางแผน และการ ปฏิบัติตามแผน ๑. ๒ เพื่อแนะนำแนวทางการควบคุมบังคับ บัญชา และการอำนวยการยุทธ์ในระดับ ทร. และระดับยุทธบริเวณ ๑. ๓ เพื่อตรวจสอบแนวความคิดในการ วางแผนของหน่วยต่างๆ ให้สอดคล้อง กันในทุกระดับ ๑. ๔ เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถในการ วางแผน และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ของหน่วยต่างๆ

4 ความคาดหวังผลที่ได้รับ ทำให้กำลังพลรับการฝึก ทั้งฝ่าย อำนวยการ และในส่วนสาขาปฏิบัติการ ต่างๆ มีความเข้าใจในการวางแผน เผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลไปใช้ใน การปรับปรุง หลักนิยม คู่มือ แผน หรือ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการเตรียม ความพร้อมของกำลังพลในการฝึก กระบวนการวางแผนของการฝึก ทร. ๕๖

5 กำหนดการปฏิบัติ ตารางการอบรมการเตรียมสนาม รบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์ วิกฤติ การฝึก ทร. ๕๖ ๗ - ๑๑ ม. ค. ๕๖ ห้อง ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร.

6 กำหนดการปฏิบัติ ( จ. ๗ ม. ค. ๕๖ ) ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ลงทะเบียน ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐เปิดการอบรม / ชึ้แจงแนวทางการอบรมยศ. ทร./ กอฝ. ทร. ๕๖ บรรยายรวม ทบทวนสถานการณ์ก่อนการทำ CAP ยศ. ทร. บรรยายรวม แจ้งกำหนดการแถลงของหน่วยต่างๆยศ. ทร. บรรยายรวม ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐หน่วยต่างๆ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมข้อมูลแยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐รับประทานอาหารชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. ๑๓๐๐ - ​๑๔๐๐ ขว. ทร. แถลง ข้อมูลการเตรียมสนามรบด้านการ ข่าว ขว. ทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๔๐๐ - ​๑๖๐๐หน่วยต่างๆ เตรียมข้อมูล / วิเคราะห์ภารกิจ หน่วยต่างๆ จัดทำ ปมส./ แยกกลุ่ม ปฏิบัติ

7 กำหนดการปฏิบัติ ( อ. ๘ ม. ค. ๕๖ ) ๐๙๐๐ - ๐๙๓๐ ทบทวนกระบวนการทำ CAP ยศ. ทร. บรรยายรวม ๐๙๓๐ - ๑๐๐๐ ทร. แถลง ภารกิจ / ออกคำสั่งเตือนให้ หน่วยรอง ทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ทร. แสวงข้อตกลงใจ / หน่วยรองอื่นๆ วิเคราะห์ภารกิจ แยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แถลง ภารกิจ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แถลง รวม ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แสวงข้อตกลงใจแยกกลุ่มปฏิบัติ

8 กำหนดการปฏิบัติ ( พ. ๙ ม. ค. ๕๖ ) ๐๙๐๐ - ๐๙๑๕ ทบทวนผลผลิตการทำ CAP ยศ. ทร. บรรยายรวม ๐๙๑๕ - ๑๐๐๐ ทร. แถลง ข้อตกลงใจทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ทร. พัฒนาแผน / หน่วยต่างๆ เตรียม ข้อมูล แยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แถลง ข้อตกลง ใจ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แถลง รวม ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยต่างๆ พัฒนาแผนแยกกลุ่มปฏิบัติ

9 กำหนดการปฏิบัติ ( พฤ. ๑๐ ม. ค. ๕๖ ) ๐๙๐๐ - ๐๙๑๕ ทบทวนการประเมินฯยศ. ทร. บรรยายรวม ๐๙๑๕ - ๑๑๐๐ ทร. แถลง ร่างคำสั่งยุทธการ ผลผลิต คือ คำสั่งยุทธการ / แถลง ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ แถลง ร่างคำสั่ง ยุทธการ ผลผลิต คือ แผนสนับสนุน / แถลง ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหารชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยต่างๆ เตรียมข้อมูล วิจารณ์หลัง การอบรม แยกกลุ่มปฏิบัติ ผลผลิตจากการแถลง ศปก. ทร. ( แถลงคำสั่งยุทธการ ) ศปก. ทรภ. ๑ ๒ ๓ ( แถลงคำสั่งยุทธการ ) กร. นย. ( นบ. นย ) สอ. รฝ. ฯลฯ ( แถลงแนวคิดกว้างๆ ในการเตรียมกำลัง )

10 กำหนดการปฏิบัติ ( ศ. ๑๑ ม. ค. ๕๖ ) ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐วิจารณ์หลังการอบรมหารือ ห้องบรรยายรวม ๑๒๐๐ปิดการอบรมห้องบรรยายรวม ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐รับประทานอาหารชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ดำเนินงานด้านธุรการยศ. ทร./ กอฝ. ทร. ๕๖ ดำเนินการ

11 กำหนดการปฏิบัติ ( หมายเหตุ ) ตารางการปฏิบัติ สามารถปรับแต่งได้ ภายหลัง

12 กำหนดการปฏิบัติ ( หมายเหตุ ) ทบทวนกระบวนการทำ CAP

13 กำหนดการปฏิบัติ ( หมายเหตุ ) ทบทวนสถานการณ์ก่อน การทำ CAP

14 กำหนดการแถลงของหน่วย ต่างๆ

15 ทร. ศปก. ทร. ศปก. ทร. หน่วยรอง / ทรภ./ อื่นๆ ทรภ. ๑, ๒, ๓, กร., นย., สอ. รฝ., และหน่วยสนับสนุน ต่างๆ ทรภ. ๑, ๒, ๓, กร., นย., สอ. รฝ., และหน่วยสนับสนุน ต่างๆ

16 การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการ วางแผนฯ ( ฝวก. ยศ. ทร.)  ระดับ ศปก. ทร.  น. ท. สมิทนัท คุณวัฒน์  น. ท. เฉลิมวุฒิ บุญจันทร์  ระดับ ทรภ.  น. ท. เลิศรบ ศิริรักษ์  น. ท. พงศ์กลิน เคลือบทอง  ระดับหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ  น. ท. ยุทธนาวี มุ่งธัญญา  น. ท. โกมล คงบุญรักษ์

17 ตอบข้อซักถาม

18 Internet ทร. ๕๖ Wireless: W_rtnx56 Proxy: 10.106.30.2:8080 User name: Edu1219 Password: rdi338


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ “ การอบรมการเตรียมสนามรบ ด้านการข่าว และการวางแผน เผชิญสถานการณ์วิกฤติ ” ๗ – ๑๑ ม. ค. ๕๖ ชั้น ๕ อาคาร สรส. ยศ. ทร. การฝึก. ทร. ๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google