งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15 การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15 การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15 การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15

2 1. CKO ของสำนัก 2. ประธานทีมงานจัดการความรู้ 3. รองประธานทีมงานจัดการความรู้ 4. ทีมงานด้านการจัดการความรู้ 5. ชุมชนนักปฏิบัติ 6. เจ้าหน้าที่ของส่วน ฝ่าย โครงการ 7. ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย ผอ. โครงการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการ ก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ ดีเด่น

3 CKO ของสำนักชลประทานที่ 15 ( นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ) ผส. ชป.15

4 ให้ความสำคัญและร่วมในกิจกรรม การจัดการความรู้ ประกาศนโยบายการจัดการ ความรู้

5 ร่วมกิจกรรมการจัดการ ความรู้ตามวาระต่าง ๆ

6

7

8 ให้ทีมงานรายงานความก้าวหน้า / ผล การดำเนินการ ในการประชุมประจำเดือนของสำนัก

9 สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ ในการดำเนินการ สร้าง ห้องเรียน รู้

10 จจ งบประมาณจัดโครงการอบรมต่าง ๆ

11 มาจจ งบประมาณในการจัดทำเสื้อทีมงานและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

12 ให้รางวัล จัดเวทีสัมมนาให้ ถ่ายทอดความรู้ พร้อมกล่าวเชิด ชูเกียรติ กล่าวเชิดชูเกียรติ และยกย่องในที่ ประชุม สนับสนุนให้เลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น เสริมสร้าง แรงจูงใจ สนับสนุน ยกย่อง ให้ รางวัล พิจารณาในการ เลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้างเพิ่มจาก ปกติ สนับสนุนให้เขียนหนังสือถ่าย ความรู้ประสบการณ์ในการ ทำงาน

13 ประธานทีมงานจัดการความรู้ ( นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ) ผชช. ชป.15

14 ประธานทีมงานจัดการ ความรู้ ประธานทีมงานจัดการ ความรู้ กำกับ ติดตาม และวางแผนการ จัดการความรู้ จุดประกายความคิด กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ ประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ให้แนวคิดและช่วยหาทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นตัว สนุก ให้กำลังใจยามเหนื่อยและท้อ

15 รองประธานทีมงานจัดการความรู้ ( นายพีระศักดิ์ ชมพูนุช ) กอบ. ชป.15

16 รองประธานทีมงานจัดการความรู้ มีความรับผิดชอบ ขยัน เสียสละ ทุ่มเท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ร่วมคิดและร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กำลังใจยามเหนื่อยและท้อ

17 ทีมงานจัดการความรู้ คณะทำงานประมวลและ กลั่นกรองความรู้ คณะทำงานรวบรวมและนำเข้า ข้อมูล สู่คลังความรู้ ทีมงานตอบประเด็นคำถามและ รวบรวม หลักฐาน ทีมงานด้านการ จัดการความรู้ ทีมงานด้านการ จัดการความรู้

18 ชุมชนนัก ปฏิบัติ ชุมชนนัก ปฏิบัติ ชุมชนนักปฏิบัติสายงาน หลัก 3 ชุมชน 1. ชุมชนนักด้านการพัฒนา แหล่งน้ำ 2. ชุมนักปฏิบัติด้านการ บริหารจัดการน้ำ 3. ชุมชนนักปฏิบัติด้านการ ป้องกันและ บรรเทาภัยภัยอันเกิดจากน้ำ

19 ชุมชนนักปฏิบัติ ( ต่อ ) ชุมชนนักปฏิบัติ ( ต่อ ) ชุมชนนักปฏิบัติสายงาน สนับสนุน 5 ชุมชน 1. ชุมชนนักด้านการเงินและ บัญชี 2. ชุมนักปฏิบัติด้านพัสดุ 3. ชุมชนนักปฏิบัติด้านธุรการ และการเจ้าหน้าที่ 4. ชุมชนักปฏิบัติด้านช่างกล 5. ชุมชนนักปฏิบัติด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

20 1. สนับสนุนข้อมูล หลักฐานการ ปฏิบัติงานในส่วน ที่เกี่ยวข้อง 2. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการ ทำกิจกรรม 2. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ ความรู้ ตามวาระต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของส่วน ฝ่าย โครงการ เจ้าหน้าที่ของส่วน ฝ่าย โครงการ

21 1. ให้ความสำคัญและเข้า ร่วมกิจกรรม 2. สนับสนุน ให้ความร่วมมือ ในการให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า ร่วมกิจกรรม 3. อนุเคราะห์สถานที่และ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ในการทำกิจกรรม ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย ผอ. โครงการ ผอ. ส่วน หัวหน้าฝ่าย ผอ. โครงการ

22 จุดอ่อนในการจัดการความรู้ของ สชป. 15 การจัดการความรู้ยังไม่ทั่วถึง ทั้งองค์การ บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เห็น ความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการ จัดการความรู้ ทีมงานมีภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบ หลายหน้าที่

23 จุดอ่อนในการจัดการความรู้ของ สชป. 15 ( ต่อ ) ทีมงานส่วนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัด ต้องใช้เวลา หลายชั่วโมงในการเดินทาง เพื่อมาประชุม หรือทำกิจกรรม กิจกรรมด้านจัดการความรู้หลาย กิจกรรมที่ ดำเนินการในช่วงเกือบสิ้น ปีงบประมาณ ผลงานด้านนวัตกรรมมีน้อย

24 จบการ นำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15 การจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google