งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒ ผู้ร่วมสัมมนา น.ท.บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒ ผู้ร่วมสัมมนา น.ท.บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒ ผู้ร่วมสัมมนา น.ท.บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ
น.ท.บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ น.ท.บุญเกียรติ เชื้อโนนแดง รอง ประธาน ฯ ร.อ.อลงกรณ์ สืบฤกษ์ เลาขานุการ ฯ จ.อ.เอกพงษ์ เครือมั่น ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ น.ท.หญิง วนิดา ประจงสาร สมาชิกกลุ่ม น.ต.โกมินทร์ สิทธิพล สมาชิกกลุ่ม น.ต.อนุชา พานทอง สมาชิกกลุ่ม ร.อ.ไพบูลย์ บุญระยอง สมาชิกกลุ่ม ร.อ.ณรงค์ มั่นคง สมาชิกกลุ่ม

2 ๑๐. ร.ท.จิรศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ สมาชิกกลุ่ม
ผู้ร่วมสัมมนา ๑๐. ร.ท.จิรศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ สมาชิกกลุ่ม ๑๑. ร.ท.เจริญฤทธิ์ มารัตนะ สมาชิกกลุ่ม ๑๒. ร.ต.ประเสริฐ สุบินตา สมาชิกกลุ่ม ๑๓. ร.ต.หญิง ปัญญา ผันกลาง สมาชิกกลุ่ม ๑๔. ร.ต.หญิง เจตนิพิฐ สัตย์สมนึก สมาชิกกลุ่ม ๑๕. พ.จ.อ.แก้ว ฟูนันท์ สมาชิกกลุ่ม ๑๖. พ.จ.อ.ศุภชัย บุญภู่ สมาชิกกลุ่ม ๑๗. พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกกลุ่ม ๑๘. พ.จ.อ.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ สมาชิกกลุ่ม ๑๙. พ.จ.อ.เชาวลิต ดีโนนโพธิ์ สมาชิกกลุ่ม ๒๐. จ.อ.สุบิน เชียงสิน สมาชิกกลุ่ม ๒๑. จ.ท.อภินพ สุรารักษ์ สมาชิกกลุ่ม

3 “สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐ %”
แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดทำหมายเลขพัสดุของกองทัพเรือด้วยระบบ RTN Catalog ก. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือ (RTN Catalog) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยเทคนิคและ ศบพ.พธ.ทร. สามารถแก้ปัญหาการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือในปัจจุบันได้หรือไม่ เพียงใด ข้อคิดเห็นของกลุ่ม “สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐ %”

4 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ควรแก้ไข
๑. ด้านกำลังพล ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข หน่วยเทคนิคควรตั้งคณะทำงานในด้านนี้โดยตรง ๒. ด้านระบบโปรแกรม การพิสูจน์ทราบตามแบบคุณสมบัติมีบางรายการ เข้าไปค้นหาไม่เจอ หมายเลขกลุ่ม NATO ที่มีหมายเลข NSN พร้อมแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าได้โดยใช้ P/N แนวทางแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม การกำหนดหน่วยที่เป็น ITEM Manager แนวทางแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม และปรับปรุง ITEM Manager ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ทร.๕๓

5 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ควรแก้ไข
๓. ด้านข้อมูลพัสดุในการทำ RTN Catalog ของหน่วยต่างๆ มีรายการพัสดุที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยเทคนิค แนวทางการแก้ไข จัดให้มีคนกลาง(ศบพ.พธ.ทร.)เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยเทคนิค ข้อมูลของพัสดุหน่วยเทคนิคบางหน่วยจัดเก็บอยู่ในคลังของหน่วยเทคนิคอื่น เช่น คลัง ศกล.พธ.ทร. แนวทางการแก้ไข ให้หน่วยเทคนิคผู้รับผิดชอบตามระเบียบ ทร. ๕๓ ว่าด้วยการพัสดุ คัดแยกพัสดุของตัวเองและนำเข้าระบบ RTN Catalog ให้เรียบร้อย

6 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ควรแก้ไข
๔. ด้านการเผยแพร่ การใช้โปรแกรมอยู่ในวงแคบ แนวทางแก้ไข ๑. ให้ ศบพ.พธ.ทร. ประชาสัมพันธ์มากขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรเห็นความสำคัญ แนวทางแก้ไข ให้ กบ.ทร.เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ให้ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญมากขึ้น

7 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ควรแก้ไข
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายมีปัญหายังไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข แจ้ง สสท.ทร.ไปตรวจสอบระบบของหน่วยเทคนิคที่มีปัญหา คอมพิวเตอร์บางหน่วยมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีความล้าสมัยในการใช้งาน แนวทางการแก้ไข กบ.ทร.หางบประมาณในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กับหน่วย

8 ข้อเสนอแนะ มีการจัดฝึกอบรมระบบ RTN Catalog ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยเทคนิคต่าง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ระบบ พิจารณางานจากคุณภาพให้มากกว่าปริมาณงานที่ดำเนินการ

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒ ผู้ร่วมสัมมนา น.ท.บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google