งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ร่วมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑. น. ท. บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ ๒. น. ท. บุญเกียรติ เชื้อโนนแดงรอง ประธาน ฯ ๓. ร. อ. อลงกรณ์ สืบฤกษ์เลาขานุการ ฯ ๔. จ. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ร่วมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑. น. ท. บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ ๒. น. ท. บุญเกียรติ เชื้อโนนแดงรอง ประธาน ฯ ๓. ร. อ. อลงกรณ์ สืบฤกษ์เลาขานุการ ฯ ๔. จ. อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ร่วมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑. น. ท. บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ ๒. น. ท. บุญเกียรติ เชื้อโนนแดงรอง ประธาน ฯ ๓. ร. อ. อลงกรณ์ สืบฤกษ์เลาขานุการ ฯ ๔. จ. อ. เอกพงษ์ เครือมั่น ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ๕. น. ท. หญิง วนิดา ประจงสารสมาชิกกลุ่ม ๖. น. ต. โกมินทร์ สิทธิพลสมาชิกกลุ่ม ๗. น. ต. อนุชา พานทอง สมาชิกกลุ่ม ๘. ร. อ. ไพบูลย์ บุญระยอง สมาชิกกลุ่ม ๙. ร. อ. ณรงค์ มั่นคง สมาชิกกลุ่ม

2 ผู้ร่วมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑๐. ร. ท. จิรศักดิ์ คงคาสวัสดิ์สมาชิกกลุ่ม ๑๑. ร. ท. เจริญฤทธิ์ มารัตนะ สมาชิกกลุ่ม ๑๒. ร. ต. ประเสริฐ สุบินตาสมาชิก กลุ่ม ๑๓. ร. ต. หญิง ปัญญา ผันกลาง สมาชิก กลุ่ม ๑๔. ร. ต. หญิง เจตนิพิฐ สัตย์สมนึกสมาชิก กลุ่ม ๑๕. พ. จ. อ. แก้ว ฟูนันท์สมาชิกกลุ่ม ๑๖. พ. จ. อ. ศุภชัย บุญภู่สมาชิกกลุ่ม ๑๗. พ. จ. อ. รุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกกลุ่ม ๑๘. พ. จ. อ. ทัตชัย รสจันทร์วงษ์สมาชิกกลุ่ม ๑๙. พ. จ. อ. เชาวลิต ดีโนนโพธิ์ สมาชิกกลุ่ม ๒๐. จ. อ. สุบิน เชียงสินสมาชิก กลุ่ม ๒๑. จ. ท. อภินพ สุรารักษ์สมาชิก กลุ่ม

3 ก. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือ (RTN Catalog) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ หน่วยเทคนิคและ ศบพ. พธ. ทร. สามารถ แก้ปัญหาการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุ ของกองทัพเรือในปัจจุบันได้หรือไม่ เพียงใด ข้อคิดเห็นของกลุ่ม “ สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐ %” “ สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐ %”

4 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานที่ควรแก้ไข ๑. ด้านกำลังพล ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข หน่วยเทคนิคควรตั้งคณะทำงานในด้านนี้ โดยตรง ๒. ด้านระบบโปรแกรม การพิสูจน์ทราบตามแบบคุณสมบัติมีบางรายการ เข้าไป ค้นหาไม่เจอ การพิสูจน์ทราบตามแบบคุณสมบัติมีบางรายการ เข้าไป ค้นหาไม่เจอ หมายเลขกลุ่ม NATO ที่มีหมายเลข NSN พร้อมแล้ว แต่ ไม่สามารถเข้าได้โดยใช้ P/N หมายเลขกลุ่ม NATO ที่มีหมายเลข NSN พร้อมแล้ว แต่ ไม่สามารถเข้าได้โดยใช้ P/N แนวทางแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม การกำหนดหน่วยที่เป็น ITEM Manager การกำหนดหน่วยที่เป็น ITEM Manager แนวทางแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม และปรับปรุง ITEM Manager ให้เป็นไปตาม ระเบียบ ทร. ๕๓

5 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานที่ควรแก้ไข ๓. ด้านข้อมูลพัสดุในการทำ RTN Catalog ของหน่วยต่างๆ มีรายการพัสดุที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยเทคนิค มีรายการพัสดุที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยเทคนิค แนวทางการแก้ไข จัดให้มีคนกลาง ( ศบพ. พธ. ทร.) เป็นผู้ ประสานงานระหว่างหน่วยเทคนิค ข้อมูลของพัสดุหน่วยเทคนิคบางหน่วยจัดเก็บอยู่ใน คลังของหน่วยเทคนิคอื่น เช่น คลัง ศกล. พธ. ทร. ข้อมูลของพัสดุหน่วยเทคนิคบางหน่วยจัดเก็บอยู่ใน คลังของหน่วยเทคนิคอื่น เช่น คลัง ศกล. พธ. ทร. แนวทางการแก้ไข ให้หน่วยเทคนิคผู้รับผิดชอบตาม ระเบียบ ทร. ๕๓ ว่าด้วยการพัสดุ คัดแยกพัสดุของ ตัวเองและนำเข้าระบบ RTN Catalog ให้เรียบร้อย

6 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานที่ควรแก้ไข ๔. ด้านการเผยแพร่ การใช้โปรแกรมอยู่ในวงแคบ การใช้โปรแกรมอยู่ในวงแคบ แนวทางแก้ไข ๑. ให้ ศบพ. พธ. ทร. ประชาสัมพันธ์มาก ขึ้น ผู้บังคับบัญชาควรเห็นความสำคัญ ผู้บังคับบัญชาควรเห็นความสำคัญ แนวทางแก้ไข ให้ กบ. ทร. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ให้ ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญมากขึ้น

7 ข้อปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานที่ควรแก้ไข ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายมีปัญหายังไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข แจ้ง สสท. ทร. ไปตรวจสอบระบบของหน่วย เทคนิคที่มีปัญหา คอมพิวเตอร์บางหน่วยมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานและมีความล้าสมัยในการใช้งาน แนวทางการแก้ไข กบ. ทร. หางบประมาณในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กับหน่วย

8 ข้อเสนอแนะ มีการจัดฝึกอบรมระบบ RTN Catalog ให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยเทคนิคต่าง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้ เกิดความชำนาญในการใช้ระบบ พิจารณางานจากคุณภาพให้มากกว่าปริมาณงานที่ ดำเนินการ

9 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ร่วมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑. น. ท. บำเพ็ญ ศรีสมบัติ ประธาน ฯ ๒. น. ท. บุญเกียรติ เชื้อโนนแดงรอง ประธาน ฯ ๓. ร. อ. อลงกรณ์ สืบฤกษ์เลาขานุการ ฯ ๔. จ. อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google