งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O โรงเรียนในฝัน

2 กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ เชิงบูรณาการ ๓. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุก ระดับ ให้เป็นมืออาชีพ ๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ที่เข้มแข็ง

3 กรอบการพัฒนาต้นแบบ โรงเรียนในฝัน 1. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e- classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ โดยนำ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e- classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ โดยนำ ICT มาใช้ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ICT มาใช้ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

4 การตรวจเยี่ยมต้นแบบ โรงเรียนในฝัน

5 กลุ่มสาระภาษาไทย

6 กลุ่มสาระศิลปะ

7 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8 กลุ่มสาระการงาน อาชีพ

9 กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

10 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

11 คอมพิวเตอร์

12 Mini English Program

13 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

14 กลุ่มสาระสุขศึกษา พล ศึกษา

15 งานพยาบาล

16 ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

17 ประกาศผลรับรองเป็น ต้นแบบฯ


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google