งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน

2 www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ เชิงบูรณาการ ๓. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุก ระดับ ให้เป็นมืออาชีพ ๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร ๕. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ที่เข้มแข็ง

3 www.themegallery.com กรอบการพัฒนาต้นแบบ โรงเรียนในฝัน 1. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e- classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ โดยนำ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ e- classroom 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ โดยนำ ICT มาใช้ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ICT มาใช้ 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

4 www.themegallery.com การตรวจเยี่ยมต้นแบบ โรงเรียนในฝัน

5 www.themegallery.com กลุ่มสาระภาษาไทย

6 www.themegallery.com กลุ่มสาระศิลปะ

7 www.themegallery.com กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

8 www.themegallery.com กลุ่มสาระการงาน อาชีพ

9 www.themegallery.com กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

10 www.themegallery.com กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

11 www.themegallery.com คอมพิวเตอร์

12 www.themegallery.com Mini English Program

13 www.themegallery.com กลุ่มสาระสังคมศึกษา

14 www.themegallery.com กลุ่มสาระสุขศึกษา พล ศึกษา

15 www.themegallery.com งานพยาบาล

16 www.themegallery.com ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

17 www.themegallery.com ประกาศผลรับรองเป็น ต้นแบบฯ


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O www.themegallery.com โรงเรียนในฝัน. www.themegallery.com กลยุทธ์หลัก ๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google