งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนบริหาร จัดการชุมชน อดุลย์ เนียมบุญนำ และ สุทธิพร สมแก้ว สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนบริหาร จัดการชุมชน อดุลย์ เนียมบุญนำ และ สุทธิพร สมแก้ว สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนบริหาร จัดการชุมชน อดุลย์ เนียมบุญนำ และ สุทธิพร สมแก้ว สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน

2 ขอบเข ต / เวลา • การเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน • แผนชุมชน / กระบวนการแผน ชุมชน • แนะนำทักษะ / เครื่องมือ • ระยะเวลา 09.00 – 15.00 น.

3 การพัฒนาบนหลักการของการพึ่งพา ตนเอง (help them To help themselves) ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 3

4 ความเป็นมา ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง 4

5 ความเป็นมาของกรมการพัฒนา ชุมชน 5 กรมการพัฒนาชุมชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ให้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับ “...การทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพของหมู่บ้าน ตำบล ได้รับการ ยกระดับให้ดีขึ้นโดยประชาชนเอง” เป็นการพัฒนาบนหลักการของการพึ่งพาตนเอง (help them To help themselves) •พัฒนากร เป็นข้าราชการหลัก ทำงานร่วมกับประชาชน ในหมู่บ้าน ตำบล

6 ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 6 •การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน •ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ •สนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท •ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน

7 โครงสร้างอัตรากำลัง ส่วนกลาง (593) สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด (76 จังหวัด ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (878 อำเภอ ) ณ 30 ก. ย.2555 - ลูกจ้างประจำ 184 อัตรา - พนักงาน ราชการ 69 อัตรา โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน (7,000 อัตรา ) อธิบดี (1) รองอธิบดี (3) ผู้ตรวจราชการกรม (12) กลุ่มตำแหน่งที่ ปฏิบัติงาน ศอ. บต. (16) 7 กลุ่มตรวจสอบภายใน (6) กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (9) สำนักงานเลขานุการ กรม (38) กองคลัง (46) กองการเจ้าหน้าที่ (42) กองแผนงาน (45) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ พัฒนาชุมชน (39) สำนักเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน (55) สำนักพัฒนาทุนและ องค์กรการเงินชุมชน (42) สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวิสาหกิจ ชุมชน (45) สถาบันการพัฒนา ชุมชน (194) สำนักตรวจราชการ (19) กองประชาสัมพันธ์ (15) ศูนย์ประสานราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (6) ส่วนราชการภายใน ส่วนภูมิภาค (6,407) กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม (4)

8 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ. ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์ ๑๕ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข ๑.๑ การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ๑.๒ เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถ การบริหารงานชุมชน ๒.๑ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย ๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย ๒.๓ ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ๒.๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๓.๑ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด ๓.๒ ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก ๓.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ ความมั่นคงของทุนชุมชน ๔.๑ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน ๔.๒ พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีด สมรรถนะสูง ๕.๑ พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนา เครือข่ายการพัฒนาชุมชน ๕.๒ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร ๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร ยุทธศาสตร์ ๕.๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 8

9 9

10 การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน คำถามชวนคิด... •“ ความเข้มแข็งของคน ” หรือ คนที่เข้มแข็ง นั้น เราดูได้จากอะไรบ้าง “ ความรู้ ความสามารถ ที่จะพึ่งตนเองได้ ” •“ ความเข้มแข็งของชุมชน ” หรือ ชุมชนที่ เข้มแข็งนั้น เราดูได้จากอะไรบ้าง “ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนได้ ด้วยตนเอง ” •“ การเสริมสร้าง ” คืออะไร “ การทำให้ของที่มีอยู่แล้ว มีมากขึ้น หรือ การ เพิ่มของที่มีอยู่แล้ว ให้มีมากขึ้น ”

12 การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็ง ของชุมชน ที่ยั่งยืน ความสามารถ ในการบริหาร จัดการชุมชน ได้ด้วยตนเอง

13 การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ความสามารถ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการ ของชุมชนได้ ด้วยตนเอง ความสามารถ ในการบริหาร จัดการชุมชน ได้ด้วยตนเอง

14 กระบวนการ/วิธีการในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชน ได้ด้วยตนเอง” เก็บ ข้อมูล/ ศึกษา ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล -ปัญหา - ความต้องการ กำหนด แนวทาง/ กิจกรรม ดำเนิน งานตาม แผน ติดตาม- ประเมิน ผล “5 ขั้นตอน.... เป็นกระบวนการพัฒนา โดยทั่วไป” 1 2345

15 1. เก็บข้อมูล / ศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่างๆใน ชุมชน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อทราบปัญหาและความต้องการ ของชุมชนที่แท้จริง วิธีการใน การศึกษาชุมชน ได้แก่ การ สัมภาษณ์ การสังเกตการสำรวจ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง มากที่สุด

16 วิเคราะห์ข้อมูล ( ปัญหา – ความต้องการ ) 2. วิเคราะห์ข้อมูล ( ปัญหา – ความต้องการ ) เป็นการสนทนา วิเคราะห์ปัญหา ของชุมชนร่วมกัน เป็นการนำ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากขั้นตอน การศึกษา / เก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ ถึงปัญหา ความต้องการ และสภาพ ที่เป็นจริง ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายต่อชุมชน ที่ทำ กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่ การจัดเวที ประชาคม เพื่อค้นหาปัญหาร่วมกัน ของชุมชน

17 3. กำหนดแนวทาง / กิจกรรม ( การ วางแผน โครงการ ) เป็นขั้นตอนในการร่วมตัดสินใจ และกำหนดโครงการ เป็นการ นำเอาปัญหาที่คนในชุมชน ตระหนัก และยอมรับว่าเป็นปัญหา ของชุมชน มาร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา และให้คน ในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแก้ไข ภายใต้ขีดความสามารถของคนใน ชุมชน และการแสวงหาความ ช่วยเหลือจากภายนอก

18 4. การดำเนินงานตาม แผน และโครงการ เป็นขั้นตอนในการ ดำเนินการตามแผนและ โครงการที่ตกลงกันไว้ โดยการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการฯ

19 5. การติดตาม ประเมินผล เป็นการติดตาม ความก้าวหน้าของงานที่ กำลังดำเนินการตาม โครงการ เพื่อการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พบได้อย่าง ทันท่วงที

20 •ทั้งหมดเป็นกระบวนการชุมชน •ขั้นตอน ๑-๓ เป็น กระบวนการวางแผน ชุมชน เก็บ ข้อมูล/ ศึกษา ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล-ปัญหา - ความต้องการ วางแผน •เป้าหมาย •วิธีการ ดำเนิน งานตาม แผน ติดตาม- ประเมิน ผล 1 2345

21 กระบวนการ/วิธีการในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชน ได้ด้วยตนเอง” เก็บ ข้อมูล/ ศึกษา ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล -ปัญหา - ความต้องการ กำหนด แนวทาง/ กิจกรรม ดำเนิน งานตาม แผน ติดตาม- ประเมิน ผล “5 ขั้นตอน.... เป็นกระบวนการพัฒนา โดยทั่วไป” 1 2345

22 การเสริมสร้างความ เข้มแข็ง ชุมชน การทำให้ความสามารถในการดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของชุมชนที่มีอยู่แล้ว มีมากขึ้นจนถึง ระดับที่สามารถดำเนินกิจกรรมทั้ง ๕ ขั้นตอน ได้ด้วยตนเอง ทำอย่างไร การส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน (ประชาชน) ได้ปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้ง ๕ ขั้นตอน (เรียนรู้ พัฒนาโดยการลงมือทำ ชำนาญ เชี่ยวชาญมากขึ้น)


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนบริหาร จัดการชุมชน อดุลย์ เนียมบุญนำ และ สุทธิพร สมแก้ว สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google