งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. แผนยุทธศาสตร์ ทร. 7/25/2014 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. แผนยุทธศาสตร์ ทร. 7/25/2014 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. แผนยุทธศาสตร์ ทร. 7/25/2014 1

2 ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ ทร. คำรับรองฯ ปี 2550 ตัวชี้วัด 13.3 ถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่ระดับบุคคล ทร.อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ ทร.(เพื่อพลาง) คำรับรองฯ ปี 2551 ตัวชี้วัด 12 PMQA หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ทร.อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ ทร. 51-54 คำรับรองฯ ปี 2552 ตัวชี้วัด 12 PMQA หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ทร.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ทร. 51-54 7/25/2014 2

3 3 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

4 7/25/2014 4 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ National Security Strategy ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม Defense / Military Strategy ยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ (10 ปี) RTN Strategy โครงสร้างกำลังรบ Force Structure แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กห. แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กห. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร. ราชการประจำปี. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร. The Family of Plans

5 7/25/2014 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำ งบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 5 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ Input Process ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายการให้บริการ Service Delivery Output Outcome ตัวชี้วัด โครงการ* กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ/ทรัพยากร ตัวชี้วัด * โครงการ เทียบเท่าผลผลิตตามความหมายของสำนักงบประมาณ เป้าประสงค์

6 7/25/2014 6 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำ งบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ÊÃØ»ÀҾǧÃͺ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà การกำหนดยุทธศาสตร์ และ โครงสร้างกำลังรบ ๑๐ ปี ข้างหน้า นโยบาย ทร./ นโยบาย ผบ.ทร. ทิศทางการบริหารจัดการด้าน ต่างๆ แผนที่ยุทธศาสตร์ Level 0 แผนกลยุทธ์ ๑๐ ด้าน แผนที่ยุทธศาสตร์ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี นขต.ทร.และหน่วย เฉพาะกิจ Level 1 กำกับดูแล รวบรวม ผลการปฏิบัติงานของ นขต.ทร. และหน่วย เฉพาะกิจ รายงานประเมินผล การปฏิบัติงานตนเอง Level 1 การปฏิบัติงานของ นขต.ทร.และหน่วย เฉพาะกิจ Level 1 กระบวนการ พิจารณา แบ่งสรร/จัดสรร งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะ กิจ Level 1 รักษางานเดิม (As Is) งานริเริ่มใหม่ (To Be) การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ กองทัพเรือ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย Level 0 แผนปฏิบัติงาน Action Plan การวางแผน ระดับยุทธศาสตร์ Strategic Planning ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย Level 1 คณะกรรมการกลั่นกรองการ วางแผนงบประมาณและ การจัดสรรงบประมาณ ทร. + วิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ทร. + แผนบริหารความ เสี่ยง + การควบคุมภายใน การพัฒนาวิธีการงบประมาณ ทร.

7 7/25/2014 7 พันธกิจ ๑. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และ ทันสมัย เพื่อดำรงขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒. ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความ ปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ ๓. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ๔. บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พันธกิจ ๑. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และ ทันสมัย เพื่อดำรงขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒. ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความ ปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ ๓. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ๔. บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 7/25/2014 8 ผลผลิต กองทัพเรือ ๖. การสนับสนุน รัฐบาลพัฒนา ประเทศ และ ปฏิบัติภารกิจ อื่นๆ ตามที่รัฐบาล มอบหมาย ๑.การถวายความ ปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์ และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ พิทักษ์รักษาและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ กระบวนการภายใน การป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงของรัฐ ๒.๒ การบังคับบัญชา และการควบคุมการใช้ กำลังรบ ๒.๔ ผลิตและ จัดเตรียมกำลังรบ ๒.๑ เตรียมการและพัฒนา กำลังรบให้มีความพร้อมและ ทันสมัย โดยสอดคล้องกับ สภาวะแวดล้อม ๒.๓ สามารถใช้ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ได้ตามที่ กำหนด ๒. กำลังรบมีความ ทันสมัยและสมดุลสอดคล้อง กับสภาวะแวดล้อมด้านความ มั่นคง ๓. การ แก้ปัญหา ๓ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ การบริหารจัดการ ทุนมนุษย์และทุนกำลังรบ การบริหารจัดการ ๒.๕ กำลังพลมีขวัญและคุณภาพชีวิต ที่ดีเหมาะสมกับสภาวการณ์ ๒.๗ ทร.เป็นองค์การที่ได้รับการยกระดับการปฏิบัติงานมุ่งสู่ การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นกองทัพเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Navy) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทร.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ๒.๖ สร้างงานวิจัยและพัฒนาให้ สามารถใช้เป็นแนวทางการผลิต/จัดหา ยุทโธปกรณ์และแก้ปัญหาต่างๆของ ทร.ให้ สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหา ของชาติ ๕.การใช้กองทัพเรือ สนับสนุนนโยบาย ต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทั้งในระดับ ภูมิภาค องค์กรระหว่าง ประเทศและ กองกำลังนานาชาติ ๔. การใช้กำลังที่มี ความพร้อมในการรักษา อธิปไตยและ ผลประโยชน์ ของชาติ

9 ระบบการถ่ายทอด cascading 7/25/2014 9 Strategy Map Level 1 กิจกรรมรอง/รองย่อย BSA/BSSA: Budget Sub-Activity Strategy Map Level 0 กิจกรรมหลัก BA: Budget Activity งบประมาณ ทร. งบประมาณของหน่วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่างๆ (Level 1) คณะกรรมการ / อนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. (Level 0) การวัด ติดตาม ประเมิน การแบ่งสรร งบประมาณ กิจกรรม มาตรฐาน

10 Strategy Map Cascading 7/25/2014 10 เป้าประสงค์ ทร. 1. เป้าประสงค์ย่อย 1.1 เป้าประสงค์ย่อย 1.2 เป้าประสงค์ 1.1.1 หน่วย A เป้าประสงค์ 1.1.1 หน่วย B เป้าประสงค์ 1.1.2 หน่วย B เป้าประสงค์ 1.1.3 หน่วย B Strategy Map Level 0 - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย cascading Strategy Map Level 1 - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย

11 As Is To Be ERP Breakthroughs Improvement


ดาวน์โหลด ppt น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. แผนยุทธศาสตร์ ทร. 7/25/2014 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google