งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.
แผนยุทธศาสตร์ ทร. น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. 4/4/2017

2 ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ ทร.
คำรับรองฯ ปี 2550 ตัวชี้วัด 13.3 ถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่ระดับบุคคล ทร.อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ ทร.(เพื่อพลาง) คำรับรองฯ ปี 2551 ตัวชี้วัด 12 PMQA หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ทร.อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ ทร คำรับรองฯ ปี 2552 ทร.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ทร 4/4/2017

3 ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4 The Family of Plans ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
National Security Strategy แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม Defense / Military Strategy แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กห. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กห. ยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ (10 ปี) RTN Strategy แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. โครงสร้างกำลังรบ Force Structure แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร. ราชการประจำปี . สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 4/4/2017

5 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
Outcome เป้าหมายการให้บริการ Service Delivery ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Output ผลผลิต โครงการ* ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด กิจกรรม Process Input งบประมาณ/ทรัพยากร ตัวชี้วัด * โครงการ เทียบเท่าผลผลิตตามความหมายของสำนักงบประมาณ สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 4/4/2017

6 ÊÃØ»ÀҾǧÃͺ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃ
การพัฒนาวิธีการงบประมาณ ทร. กองทัพเรือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดยุทธศาสตร์ และโครงสร้างกำลังรบ ๑๐ ปี ข้างหน้า นโยบาย ทร./ นโยบาย ผบ.ทร. ÊÃØ»ÀҾǧÃͺ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà การวางแผน ระดับยุทธศาสตร์ Strategic Planning แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ทิศทางการบริหารจัดการด้านต่างๆ กำกับดูแล รวบรวม ผลการปฏิบัติงานของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย Level 0 แผนกลยุทธ์ ๑๐ ด้าน + วิเคราะห์ความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ทร. คณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผนงบประมาณและ การจัดสรรงบประมาณ ทร. แผนที่ยุทธศาสตร์ Level 0 รายงานประเมินผล การปฏิบัติงานตนเอง Level 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย Level 1 แผนปฏิบัติงาน Action Plan กระบวนการพิจารณา แบ่งสรร/จัดสรร งบประมาณประจำปี การปฏิบัติงานของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 + แผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ Level 1 รักษางานเดิม (As Is) สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กองแผนและจัดทำงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ งานริเริ่มใหม่ (To Be) + การควบคุมภายใน 4/4/2017

7 พันธกิจ ๑.จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒.ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความ ปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ ๓.ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ๔.บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4/4/2017

8 ทันสมัยและสมดุลสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ๑.การถวายความ
ผลผลิตกองทัพเรือ ๒. กำลังรบมีความ ทันสมัยและสมดุลสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ๑.การถวายความ ปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๖. การสนับสนุน รัฐบาลพัฒนาประเทศ และ ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย ๓. การแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕.การใช้กองทัพเรือ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาค องค์กรระหว่างประเทศและ กองกำลังนานาชาติ ๔. การใช้กำลังที่มี ความพร้อมในการรักษา อธิปไตยและผลประโยชน์ ของชาติ กระบวนการภายใน ๒.๑ เตรียมการและพัฒนา กำลังรบให้มีความพร้อมและทันสมัย โดยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ๒.๒ การบังคับบัญชา และการควบคุมการใช้กำลังรบ พิทักษ์รักษาและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒.๔ ผลิตและ จัดเตรียมกำลังรบ ๒.๓ สามารถใช้ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ได้ตามที่กำหนด การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหา ของชาติ การป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงของรัฐ ทุนมนุษย์และทุนกำลังรบ ๒.๖ สร้างงานวิจัยและพัฒนาให้ สามารถใช้เป็นแนวทางการผลิต/จัดหายุทโธปกรณ์และแก้ปัญหาต่างๆของ ทร.ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ๒.๕ กำลังพลมีขวัญและคุณภาพชีวิต ที่ดีเหมาะสมกับสภาวการณ์ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ ๒.๗ ทร.เป็นองค์การที่ได้รับการยกระดับการปฏิบัติงานมุ่งสู่ การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นกองทัพเรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Navy) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทร.ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 4/4/2017

9 ระบบการถ่ายทอด cascading
คณะกรรมการ/อนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. (Level 0) Strategy Map Level 0 กิจกรรมหลัก BA: Budget Activity งบประมาณ ทร. การวัด ติดตาม ประเมิน กิจกรรม มาตรฐาน การแบ่งสรร งบประมาณ Strategy Map Level 1 กิจกรรมรอง/รองย่อย BSA/BSSA: Budget Sub-Activity งบประมาณของหน่วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่างๆ (Level 1) 4/4/2017

10 Strategy Map Cascading
เป้าประสงค์ ทร. 1. Strategy Map Level 0 เป้าประสงค์ย่อย 1.1 เป้าประสงค์ย่อย 1.2 cascading - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย Strategy Map Level 1 เป้าประสงค์ 1.1.1 หน่วย A เป้าประสงค์ 1.1.1 หน่วย B เป้าประสงค์ 1.1.2 หน่วย B เป้าประสงค์ 1.1.3 หน่วย B - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด - ค่าเป้าหมาย 4/4/2017

11 Breakthroughs Improvement
To Be As Is ERP


ดาวน์โหลด ppt น.อ.เมธีชัย แก้วนิล รอง ผอ.กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google