งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คณะทำงานจัดทำ ฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ประกอบด้วย จก. กบ. ทบ. ประธาน คณะทำงาน รอง จก. กบ. ทบ. รองประธาน คณะทำงาน ผู้แทน กรมฝ่ายยุทธบริการคณะทำงาน ผู้แทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คณะทำงานจัดทำ ฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ประกอบด้วย จก. กบ. ทบ. ประธาน คณะทำงาน รอง จก. กบ. ทบ. รองประธาน คณะทำงาน ผู้แทน กรมฝ่ายยุทธบริการคณะทำงาน ผู้แทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 คณะทำงานจัดทำ ฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ประกอบด้วย จก. กบ. ทบ. ประธาน คณะทำงาน รอง จก. กบ. ทบ. รองประธาน คณะทำงาน ผู้แทน กรมฝ่ายยุทธบริการคณะทำงาน ผู้แทน ทภ. 1-4 คณะทำงาน ผู้แทน บชร. 1-4 คณะทำงาน ยก. ทบ. คณะทำงาน ผอ. กสท. กบ. ทบ. คณะทำงาน / เลขานุการ

3 อำนาจและหน้าที่ของ คณะทำงานฯ 1. รวบรวมสถานสภาพ สป. ในความรับผิดชอบ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกเข้าสู่ ระบบฯ 2. กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลสถานภาพ สป. 3. กำกับดูแลการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพ สป. 4. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบ ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ พร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 5. ร่วมประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์ 6. ให้ กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ นขต. ทบ. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม

4 แสดงผล บน อุปกรณ์ พกพา แนวความคิดในการจัดทำ ฐานข้อมูลฯ ข้อมูลจากกรมฝ่าย ยุทธบริการ ไฟล์ EXCEL ข้อมูลจากกรมฝ่าย ยุทธบริการ ไฟล์ EXCEL กสท. กบ. ทบ. ดำเนินการรวบ รวบ / ตรวจสอบ Convert Excel to Database กสท. กบ. ทบ. ดำเนินการรวบ รวบ / ตรวจสอบ Convert Excel to Database ออกแบบให้ สามารถ เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล e- Army ( ในอนาคต ) ออกแบบให้ สามารถ เชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล e- Army ( ในอนาคต )

5 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่ง อุปกรณ์ของกองทัพบก [ http://dlogs.rta.mi.th/equip ment ] ระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. กำหนดสิทธิ์ใน การเข้าใช้งาน ดังนี้ 1. ผู้บังคับบัญชา : สามารถเข้าดูรายงานต่างๆ ใน ภาพรวมของ ทบ. 2. กรมฝ่ายยุทธบริการ : สามารถเรียกดูและแก้ไข ข้อมูลสถานภาพ สป. ในความรับผิดชอบได้ 3. หน่วยใช้ : สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูล สถานภาพ สป. ที่อยู่ในความครอบครองได้

6 1. หน้าจอผู้บังคับบัญชา

7 แสดงภาพของยุทโธปกรณ์ ปี ประจำการ และราคา

8 1. หน้าจอผู้บังคับบัญชา แสดงรายการแจกจ่ายและสถานภาพ สป.

9 2. หน้าจอกรมฝ่ายยุทธบริการ

10 3. หน้าจอหน่วยใช้ ดูหน้าจอ ผู้บังคับบัญชา เรียกดูสถานภาพ สป. ของหน่วย และหน่วย ขึ้นตรง เรียกดู ภาพประกอบ สป. เลือก สาย สป. สป. สำคัญ

11 3. หน้าจอหน่วยใช้ พล. ร.2 รอ.

12 3. หน้าจอหน่วยใช้ ข้อมูลสถานภาพ สป. ของ ม. พัน.30 พล. ร.2 รอ.

13 3. หน้าจอหน่วยใช้ กรมฝ่ายยุทธ บริการรับผิดชอบ หน่วยใช้ รับผิดชอบ  หน่วยใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่ม / ลบ ข้อมูลได้ ( ให้ แจ้งกรมฝ่ายยุทธบริการ )

14 3. หน้าจอหน่วยใช้ แก้ไขสถานภาพ สป. ของ ม. พัน.30 พล. ร.2 รอ. บันทึกหมาย เหตุ ประวัติการ ปรับปรุงข้อมูล

15 การสอบทานข้อมูล หน้าจอการสอบทานข้อมูลของกรม ฝ่ายยุทธบริการ แถบสีแดง แสดงถึงข้อมูลไม่ สมบูรณ์

16 สรุปผลการสอบทานข้อมูล ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี. ค. 57 ) 16 จำนวนข้อมูล ( รายการ ) ร้อยละ ความสำเร็จ วศ. ทบ. 1,25799.92% กช. 8,67399.85% กส. ทบ. 48999.80% พธ. ทบ. 12,21499.45% ยย. ทบ. 4,28499.01% พบ. 5,67798.91% ขส. ทบ. 7,24996.37% สส. 3,13795.05% สพ. ทบ. 7,00886.01%

17 การยืนยันข้อมูลประจำเดือน 17  กำหนดให้ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ หน่วย ใช้ ยืนยันข้อมูลประจำเดือน โดยกำหนดทุก วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ ม. ค. ๕๗ เป็นต้นไป

18 การรายงานสถานภาพ สป. ๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ.

19 การรายงานสถานภาพ สป. ๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. [ http://dlogs.rta.mi.th/gas ] 19

20 สรุปผลการดำเนินการ การรายงานสถานภาพ สป. ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ 20

21 แผนดำเนินการในปี ๒๕๕๗ 21  ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ๕ ผ่านระบบสารสนเทศกองทัพบกเป็นลำดับ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1. คณะทำงานจัดทำ ฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ประกอบด้วย จก. กบ. ทบ. ประธาน คณะทำงาน รอง จก. กบ. ทบ. รองประธาน คณะทำงาน ผู้แทน กรมฝ่ายยุทธบริการคณะทำงาน ผู้แทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google