งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สกลนครโมเดล สกลนครโมเดล คือ พื้นที่ต้นแบบ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ และ IQ/EQ โดยบูรณาการขับเคลื่อนงานแบบ ภาคีเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สกลนครโมเดล สกลนครโมเดล คือ พื้นที่ต้นแบบ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ และ IQ/EQ โดยบูรณาการขับเคลื่อนงานแบบ ภาคีเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สกลนครโมเดล สกลนครโมเดล คือ พื้นที่ต้นแบบ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ และ IQ/EQ โดยบูรณาการขับเคลื่อนงานแบบ ภาคีเครือข่าย

3 ความเป็นมา ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสกลนครได้มี กลไกการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา สติปัญญาเด็กไทย โดยมีการดำเนินกิจกรรม “ กิน กอด เล่น เล่า ” และจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของแต่ละอำเภอ ผลการประเมิน IQ และ EQ หลังดำเนิน กิจกรรมพบว่า  ระดับเชาน์ปัญญาของเด็กอายุ 2-6 ปี มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.35  ระดับความฉลาดทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 166.57 เป็น 178.75

4 ความเป็นมา ปีงบประมาณ 2556 พื้นที่ เป้าหมายการ ดำเนินงาน อำเภออากาศ อำนวย

5 ความเป็นมา จากข้อมูลพัฒนาการเด็ก อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร ปีพ. ศ.2556 พบปัญหาดังนี้ 1. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเข้าถึงระบบ บริการร้อยละ 5.23 2. ระบบบริการยากต่อการเข้าถึง 3. ระบบการส่งต่อยังไม่ชัดเจน

6 ทีมงานดำเนินการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช นครินทร์  โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์  คณะทำงานพัฒนาระบบ บริการ สาขาสุขภาพจิต เขต สุขภาพที่ 8 ขับเคลื่อ น สกลน คร โมเดล รูปแบบการดูแลพัฒนาการและ IQ/EQ ใน เขตสุขภาพที่ 8

7 สกลนคร โมเดล ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กคุณภาพ WCC คุณภาพ - รพช. ดูแลเด็กที่มี พัฒนาการล่าช้า ด้วย DSI 300 รพ. สต. ใช้ TDSI70 - ดูแลและติดตาม เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก / โรงเรียน ประถมศึกษา / ชุมชน - ประเมินเด็กด้วย อนามัย 55/EQ - จัดกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า - ส่งต่อเด็กที่มี ปัญหาไป รพ. - ส่งต่อแฟ้มประวัติ เด็กเมื่อขึ้น ป.1 - คัดกรองเด็กด้วย SDQ/ EQ/4 โรคหลัก - จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต ในโรงเรียน - ดูแลเด็กป่วยเป็น รายบุคคล และดูแลร่วมกับ โรงพยาบาล ภาคีเครือข่าย รพ. สต./ รพช./ สสอ / สสจ., นายอำเภอ / อปท. / อสม / พัฒนาสังคม / โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ประถม คุณภาพ

8 Well child Clinic ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน - เด็กที่มีพัฒนาการไม่ สมวัย 119 ราย - กระตุ้นด้วย TDSI 70 ไม่ผ่าน 70 ราย - กระตุ้น DSI 300 70 ราย - ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ สกลนคร 8 ราย - ฟื้นฟูต่อในชุมชนจำนวน 6 ราย ดำเนินงานครอบคลุมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ผลลัพธ์ที่ได้พบว่า หลัง ดำเนินงานเด็กส่วนใหญ่ ความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น จาก 48.5 เป็น 50.1 - คัดกรองเด็กจำนวน 37 ราย พบเด็กพิเศษ 13 ราย - จัดทำแผนการศึกษา เฉพาะบุคคล - มีระบบส่งต่อคลินิก กระตุ้นพัฒนาการเด็ก Best Practice อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

9 นวัตกรรม / กายอุปกรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับเด็กในชุมชน

10

11

12

13

14 บทบาทนักวิชาการสาธารณสุขในสกลนคร โมเดล ให้ใจ ได้ศรัทธา กลับคืนมา ด้วยผลงาน 1. ร่วมคิด : ผลักดันให้เกิดสกลนครโมเดล และวางแผนการดำเนินงานแบบ บูรณาการโดยภาคีเครือข่าย 2. ร่วมทำ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดอบรม สนับสนุนสื่อดำเนินงาน อุปกรณ์ TDSI/ DSI ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาและพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ 3. ร่วมประเมินผล : ติดตาม การดำเนินงาน การใช้เครื่องมือ / แบบประเมิน รูปแบบกิจกรรมใน คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ประถมศึกษา ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วม ประเมินผล

15 การต่อยอดและขยายผล 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นใน ระดับประเทศ 1. ขยายผลสกลนครโมเดลระดับเขตสุขภาพ ที่ 8 ในทุกจังหวัด

16 ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา กระบวนการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ อื่นต่อไป เกิดเป็นต้นแบบระดับประเทศ

17 การที่กรมสุขภาพจิตช่วยผลิตพยาบาลจิตเวช เด็กและวัยรุ่นลงสู่พื้นที่ นับเป็น key success ของงานกลุ่มวัยเด็กในพื้นที่ นพ. สมชาย พรหมจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส “ ควรนำต้นแบบการดำเนินงานอำเภออากาศอำนวย ไปขยายผลการดำเนินงานในทุกจังหวัด และควรผลิตพยาบาลจิตเวชเด็กเพิ่มให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ” ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข “ ควรนำต้นแบบการดำเนินงานอำเภออากาศอำนวย ไปขยายผลการดำเนินงานในทุกจังหวัด และควรผลิตพยาบาลจิตเวชเด็กเพิ่มให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ” ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

18

19

20 เกิดนโยบายการดำเนินงานในระดับประเทศ ผลักดันให้เกิดคลินิกเด็กดี คุณภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

21 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สกลนครโมเดล สกลนครโมเดล คือ พื้นที่ต้นแบบ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ และ IQ/EQ โดยบูรณาการขับเคลื่อนงานแบบ ภาคีเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google