งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ -การจัดการตามนโยบายกระทรวงฯให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมอาหารสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ -การจัดการตามนโยบายกระทรวงฯให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมอาหารสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ -การจัดการตามนโยบายกระทรวงฯให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมอาหารสำคัญ -หญิงตั้งครรภ์ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียให้ไอโอดีน เดี่ยว(Iodine GTO 150)

3 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2554 วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในประชาชนไทย กิจกรรม -ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ -จัดทำระบบการเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลโครงการ -สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ -ศึกษาวิจัย -ใช้มาตรการเสริมเฉพาะหน้า

4 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการ เจริญเติบโตของเด็ก 0 – 18 ปี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เด็ก 0-18 ปีเจริญเติบโตสมวัยเต็มศักยภาพ -เพื่อให้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิง ตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปีในพื้นที่ แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม -ปี 2553 -ปี 2554

5

6 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 0-5 ปี ปี2554 กิจกรรม -เฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และบุตร -พัฒนาระบบฝากครรภ์คุณภาพ/คลินิกเด็กดีคุณภาพ -พัฒนาระบบบริการคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว -การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว -การพัฒนาชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว -การเฝ้าระวังสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด -การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก -การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการ พัฒนาการของเด็ก ปี 2553-2555

7 โครงการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างคุณค่าแก่ภาคีในภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่นและภาคราชการ กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

8 โครงการชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก 1 หมู่บ้านสมัครใจเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม -เสวนาความรู้งานอนามัยแม่และเด็ก -ประชาคมพื้นที่ -สร้างกระแสสังคมและประชาสัมพันธ์ -กระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน/ลด ภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ -ป้องกัน/ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรม -การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย -สถานบริการมีกิจกรรมร่วมกับประชาชน องค์กรในพื้นที่ -สถานบริการ/ รพ. มีการจัดการเพื่อป้องกันรองรับภาวะคลอด ก่อนกำหนด -การรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงาน

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ -การจัดการตามนโยบายกระทรวงฯให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมอาหารสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google