งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
เด็ก ปี โภชนาการกลุ่มเด็ก 0-5 ปี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดเพชรบุรี

2 นโยบายเร่งด่วน กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
โครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กิจกรรม -จัดเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ -การจัดการตามนโยบายกระทรวงฯให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมอาหารสำคัญ -หญิงตั้งครรภ์ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียให้ไอโอดีนเดี่ยว(Iodine GTO 150)

3 นโยบายปกติ โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2554 วัตถุประสงค์
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2554 วัตถุประสงค์ -เพื่อควบคุมป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในประชาชนไทย กิจกรรม -ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ -จัดทำระบบการเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลโครงการ -สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ -ศึกษาวิจัย -ใช้มาตรการเสริมเฉพาะหน้า

4 นโยบายปกติ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็ก 0 – 18 ปี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้เด็ก 0-18 ปีเจริญเติบโตสมวัยเต็มศักยภาพ -เพื่อให้มีการดำเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปีในพื้นที่ แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม -ปี 2553 -ปี 2554

5 นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดเพชรบุรี

6 โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 0-5 ปี ปี2554
กิจกรรม -เฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และบุตร -พัฒนาระบบฝากครรภ์คุณภาพ/คลินิกเด็กดีคุณภาพ -พัฒนาระบบบริการคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว -การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว -การพัฒนาชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว -การเฝ้าระวังสุขภาพในช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด -การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก -การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก ปี

7 โครงการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก
วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างคุณค่าแก่ภาคีในภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่นและภาคราชการ กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กิจกรรม -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

8 โครงการชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก
วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก 1 หมู่บ้านสมัครใจเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม -เสวนาความรู้งานอนามัยแม่และเด็ก -ประชาคมพื้นที่ -สร้างกระแสสังคมและประชาสัมพันธ์ -กระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9 -เพื่อป้องกัน/ลด ภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน/ลด ภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ -ป้องกัน/ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรม -การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย -สถานบริการมีกิจกรรมร่วมกับประชาชน องค์กรในพื้นที่ -สถานบริการ/ รพ. มีการจัดการเพื่อป้องกันรองรับภาวะคลอดก่อนกำหนด -การรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google