งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน
ชัฌฎา ลอมศรี นักจิตวิทยา

2 การดำเนินงาน ประชุม/ ชี้แจงเพื่อสื่อสารนโยบาย ความสำคัญ และแนวทางการจัดให้มีระบบ การเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน โดย กรมสุขภาพจิต 21 – 22 มกราคม 2557

3 การดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคม 2556
- กำหนดพื้นที่ รพช.เป้าหมาย ร้อยละ 30 ของ รพช.ในจังหวัด กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย โดย รพช.เลือกโรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียน และเลือกชั้นประถมปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาระบบฯ ภายในเดือนธันวาคม 2556

4 การดำเนินงาน สาธารณสุขและ โรงเรียน ร่วมกันจัดทำแผนเพื่อจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน โดยแผนนั้นต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของ รพช.นั้นๆ เป็นสำคัญ 21 – 22 มกราคม 2557

5 กุมภาพันธ์ 2557 การดำเนินงาน
โรงเรียน คัดกรอง IQ/EQ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ของโรงเรียนต้นแบบโดยใช้แบบประเมิน 1. แบบคัดกรองสำหรับปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียน 2. แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กุมภาพันธ์ 2557

6 ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557 การดำเนินงาน
โรงเรียน รายงานข้อมูลสรุปผลการคัดกรองนักเรียน(แบบฟอร์ม 2.1) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557

7 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 การดำเนินงาน
โรงเรียนดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา IQ/EQ (กรมสุขภาพจิตจะจัดอบรมครูประมาณเดือนพฤษภาคม) โรงเรียนส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาและเกินความสามารถของโรงเรียนที่จะดูแลได้ ให้กับ รพช. เพื่อดูแลต่อเนื่อง บันทึกในแบบฟอร์มที่กำหนด พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

8 ภายใน 31 สิงหาคม 2557 การดำเนินงาน
โรงเรียน บันทึกรายงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบฟอร์ม 3.1) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 31 สิงหาคม 2557

9 ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557
การดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557

10 เป้าหมายการดำเนินงาน
ร้อยละ 70 ของเด็กวัยเรียนที่มีปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล LOGO

11 เครื่องมือในการสนับสนุน
แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน(SDQ) คู่มือดูแล เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) แบบสังเกตพฤติกรรมและปัญหาการเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (4 โรค)

12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Q&A Thank You ! กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google