งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน

2 การดำเนินงาน ประชุม / ชี้แจงเพื่อสื่อสารนโยบาย ความสำคัญ และแนวทางการจัด ให้มีระบบ การเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน โดย กรมสุขภาพจิต 21 – 22 มกราคม 2557

3 การดำเนินงาน - กำหนดพื้นที่ รพช. เป้าหมาย ร้อยละ 30 ของ รพช. ในจังหวัด - กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย โดย รพช. เลือกโรงเรียนต้นแบบอย่าง น้อย 1 โรงเรียน และเลือกชั้นประถมปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเป็นต้นแบบ พัฒนาระบบฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2556

4 สาธารณสุขและ โรงเรียน ร่วมกัน จัดทำแผนเพื่อจัดให้มีระบบการ เฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัย เรียน โดยแผนนั้นต้องมีความ เหมาะสมกับบริบทของ รพช. นั้นๆ เป็นสำคัญ การดำเนินงาน 21 – 22 มกราคม 2557

5 การดำเนินงาน โรงเรียน คัดกรอง IQ/EQ กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 ของโรงเรียนต้นแบบโดยใช้แบบ ประเมิน 1. แบบคัดกรองสำหรับปัญหาพฤติกรรม และปัญหาการเรียน 2. แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กุมภาพันธ์ 2557

6 การดำเนินงาน โรงเรียน รายงานข้อมูลสรุปผลการ คัดกรองนักเรียน ( แบบฟอร์ม 2.1) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรอง นักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557

7 การดำเนินงาน 1. โรงเรียนดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่ม เสี่ยง / มีปัญหา IQ/EQ ( กรมสุขภาพจิตจะจัดอบรมครู ประมาณเดือนพฤษภาคม ) 2. โรงเรียนส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง / มี ปัญหาและเกินความสามารถของ โรงเรียนที่จะดูแลได้ ให้กับ รพช. เพื่อดูแลต่อเนื่อง บันทึกในแบบฟอร์ม ที่กำหนด พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

8 การดำเนินงาน โรงเรียน บันทึกรายงานการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ( แบบฟอร์ม 3.1) ให้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนรายงานผลผ่าน สสจ. เพื่อส่งให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สรุปรายงานข้อมูลผลการคัดกรอง นักเรียน ในภาพของจังหวัดและเขตบริการ ภายใน 31 สิงหาคม 2557

9 การดำเนินงาน ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน

10 เป้าหมายการ ดำเนินงาน www.themegallery.com LOGO ร้อยละ 70 ของเด็กวัย เรียนที่มีปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล

11 เครื่องมือในการสนับสนุน แบบสังเกตพฤติกรรมและปัญหาการเรียนสำหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (4 โรค) แบบประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน(SDQ) คู่มือดูแล เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt ชัฌฎา ลอม ศรี นักจิตวิทยา แนวทางการ ดำเนินงาน และ แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google