งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 เด็กแม่ ครอบครัว รร. สถานบริการศูนย์เด็กฯจังหวัด เกิดองค์ความรู้ B การเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 เด็กแม่ ครอบครัว รร. สถานบริการศูนย์เด็กฯจังหวัด เกิดองค์ความรู้ B การเพิ่มผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 เด็กแม่ ครอบครัว รร. สถานบริการศูนย์เด็กฯจังหวัด เกิดองค์ความรู้ B การเพิ่มผลผลิต

2 C P L KPI 2 ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ประชาชน 6 ปี รร. Work place อบต. สสจ./ จังหวัด พัฒนาเกณฑ์ สวนสาธารณะ เทศบาล รพ. หมู่บ้าน วัด แกนนำ / เครือข่าย ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรพัฒนา ผู้นำออกกำลังกาย

3 C P L KPI 3 รร. ได้มาตรฐาน “ รร. ส่งเสริมสุขภาพ ” ร้อยละ 50 เด็กวัยเรียน รร. คนในชุมชน คนในชุมชน / ครอบครัว กำหนดเกณฑ์ ผู้ปกครอง นร. ภาคีเครือข่าย บุคลากรใน รร. ศึกษาวิจัย  นวัตกรรม บุคลากรใน รร.

4 C P L KPI 4 ร้อยละ 40 ของเทศบาล มีกระบวนการดำเนินงาน เมืองน่าอยู่ เพื่อพัฒนาสู่เทศบาลแข็งแรง (1) เทศบาล ภาคีเครือข่าย กำหนดเกณฑ์ แกนนำ กรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปชช. ในเขตเทศบาล ศึกษาวิจัย KPI ปชช. ความพึงพอใจของ ปชช. ต่อเทศบาล เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนวิชาการ รณรงค์ สร้างแรงจูงใจ

5 C P L KPI 5 ร้อยละ 40 ร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน อำเภอ จังหวัด กำหนดเกณฑ์ ร้านอาหาร / แผงลอย ประชาชน ศึกษาวิจัย สนับสนุนวิชาการ พัฒนา E-learning

6 KPI 6 ตลาดสดประเภท 1 ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 C P L ตลาด จังหวัด กำหนดเกณฑ์ ชมรม ผู้ประกอบการ ประชาชน ศึกษาวิจัย สนับสนุนวิชาการ เทศบาล เอกชน ชมรม / สมาคมเจ้าของตลาด ชมรม ผู้บริโภค KPI ปชช. ปชช. ได้รับความคุ้มครอง


ดาวน์โหลด ppt C P L F KPI 1 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 เด็กแม่ ครอบครัว รร. สถานบริการศูนย์เด็กฯจังหวัด เกิดองค์ความรู้ B การเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google