งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

2 พัฒนาการ รวม ปกติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2542, 2547, 2550

3 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 1 - 3 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550

4 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 4 – 5 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550

5 น้ำหนักเทียบอายุเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550

6 ส่วนสูงเทียบอายุเด็กปฐมวัย ปี 2547, 2550

7 น้ำหนักเทียบส่วนสูงเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550

8 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

9 วัยรุ่น – ก่อนตั้งครรภ์ มุมเพื่อนใจวัยรุ่น บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น กิจกรรมสาธารณะในชุมชน แรกเกิด – 3 ปี การเลี้ยงดูของพ่อแม่ หนังสือเล่มแรก กิน กอด เล่น เล่า เรียนรู้ ก่อนตั้งครรภ์ - คลอด ลูกครบ 32 สมองดี ควบคุมป้องกัน การขาดสารไอโอดีน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 3 – 6 ปี การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ กิน กอด เล่น เล่า เรียนรู้ 6 – 21 ปี คุณภาพการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร เรียนฟรี 15 ปี ความสัมพันธ์ของมาตรการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย

10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในชุมชนด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 ปี พ.ศ. 2553 ใช้งบกลางในวงเงิน 60,964,000 บาท มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในชุมชนด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 ปี พ.ศ. 2553 ใช้งบกลางในวงเงิน 60,964,000 บาท ให้กรมอนามัยเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามความเหมาะสม และจำเป็น ปี พ.ศ. 2554 วงเงินที่ขอ 78,922,000 บาท ปี พ.ศ. 2555 วงเงินที่ขอ 92,545,762 บาท ให้กรมอนามัยเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามความเหมาะสม และจำเป็น ปี พ.ศ. 2554 วงเงินที่ขอ 78,922,000 บาท ปี พ.ศ. 2555 วงเงินที่ขอ 92,545,762 บาท

11 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555

12 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย พัฒนาการ และการเจริญเติบโตเต็ม ศักยภาพ 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้เลี้ยงดูเด็ก / ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ การดูแล สุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท. / หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก 4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย วัตถุประสงค์

13 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 1. หนังสือเล่มแรก  พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มอบนิทานเด็กทุกคน  อสม. ส่งเสริม / ติดตาม 2. พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก  พัฒนาครูพี่เลี้ยง  จัดทำสื่อสนับสนุน  ประเมินและรับรอง คุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 3. อสม./ องค์กรปกครองท้องถิ่น  พัฒนาศักยภาพ  อปท. มีส่วนร่วม สนับสนุน  เยี่ยมติดตาม 4. การบริหารจัดการ  รพ. สต. นิเทศ ติดตาม พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก  สร้างกระแสสังคม  ประเมินโครงการ ผลลัพธ์  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข / ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน

14 กรุงเทพมหานคร 328 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17,821 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1,663 กระทรวงสาธารณสุข 58 กระทรวงกลาโหม 104 กระทรวงแรงงาน 69 รวม 20,043 ศูนย์เด็กเล็ก

15 ปี 2553 ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4,667 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 876 แห่ง กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2554 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 4,522 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง ปี 2555 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 5,832 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง

16 ก่อน โครงการ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2554 สิ้นปี งบประมาณ 2555 ดีมาก3,146 5,1467,146 ดี5,6676,5439,06512,897 พื้นฐาน6,56310,3545,8320 ไม่ผ่าน4,667000 รวม20,043 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ. ศ. 2553 - 2555

17 1.ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศผ่านมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2.เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ ร้อยละ 93 3.เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 4.ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้เกี่ยวข้องมีทักษะ เรื่อง - อาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมอง - พัฒนาการ ผลลัพธ์

18 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน  เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย  ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้  ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก  การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลลัพธ์

19


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google