งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดย ปวริศา ยอดมาลัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

2 พัฒนาการรวมปกติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2542, 2547, 2550

3 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 1 - 3 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550
พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550

4 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 4 – 5 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550
พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 4 – 5 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550

5 น้ำหนักเทียบอายุเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550
น้ำหนักเทียบอายุเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550

6 ส่วนสูงเทียบอายุเด็กปฐมวัย ปี 2547, 2550

7 น้ำหนักเทียบส่วนสูงเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550

8 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

9 ความสัมพันธ์ของมาตรการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย
ความสัมพันธ์ของมาตรการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย วัยรุ่น – ก่อนตั้งครรภ์ มุมเพื่อนใจวัยรุ่น บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น กิจกรรมสาธารณะในชุมชน ก่อนตั้งครรภ์ - คลอด ลูกครบ 32 สมองดี ควบคุมป้องกัน การขาดสารไอโอดีน โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 6 – 21 ปี คุณภาพการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เรียนฟรี 15 ปี 3 – 6 ปี การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ กิน กอด เล่น เล่า เรียนรู้ แรกเกิด – 3 ปี การเลี้ยงดูของพ่อแม่ หนังสือเล่มแรก กิน กอด เล่น เล่า เรียนรู้

10 และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555 ปี พ.ศ. 2553 ใช้งบกลางในวงเงิน
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในชุมชนด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ ปี พ.ศ ใช้งบกลางในวงเงิน 60,964,000 บาท ให้กรมอนามัยเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามความเหมาะสม และจำเป็น ปี พ.ศ วงเงินที่ขอ 78,922,000 บาท ปี พ.ศ วงเงินที่ขอ 92,545,762 บาท

11 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555

12 วัตถุประสงค์ 1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย พัฒนาการ และการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 2. พัฒนาศักยภาพครูผู้เลี้ยงดูเด็ก / ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ การดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท. / หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก 4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

13 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาการของเด็ก
พ.ศ 1. หนังสือเล่มแรก พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบนิทานเด็กทุกคน อสม. ส่งเสริม/ติดตาม ผลลัพธ์ เด็กปฐมวัย สมส่วนพัฒนาการสมวัย ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน 2. พัฒนาคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาครูพี่เลี้ยง จัดทำสื่อสนับสนุน ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 4. การบริหารจัดการ รพ.สต. นิเทศ ติดตาม พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สร้างกระแสสังคม ประเมินโครงการ 3. อสม./องค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ อปท. มีส่วนร่วม สนับสนุน เยี่ยมติดตาม

14 ศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร 328 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17,821
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1,663 กระทรวงสาธารณสุข 58 กระทรวงกลาโหม 104 กระทรวงแรงงาน 69 รวม 20,043

15 กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
ปี 2553 ศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 4,667 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน แห่ง ปี 2554 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 4,522 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง ปี 2555 ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน พัฒนาเป็นระดับดี จำนวน 5,832 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี พัฒนาเป็นระดับดีมาก จำนวน 2,000 แห่ง

16 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ.ศ. 2553 - 2555
เป้าหมายการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พ.ศ ก่อนโครงการ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2553 สิ้นปี งบประมาณ 2554 สิ้นปี งบประมาณ 2555 ดีมาก 3,146 5,146 7,146 ดี 5,667 6,543 9,065 12,897 พื้นฐาน 6,563 10,354 5,832 ไม่ผ่าน 4,667 รวม 20,043

17 ผลลัพธ์ ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ ร้อยละ 93 เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้เกี่ยวข้องมีทักษะ เรื่อง อาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมอง พัฒนาการ

18 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาการของเด็ก พ.ศ. 2553 - 2555
ผลลัพธ์ เด็กปฐมวัย สมส่วน พัฒนาการสมวัย ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ ทักษะบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google