งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย :
ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดเลย ปีงบประมาณ โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen “ ทุนดำเนินงานสนับสนุนจาก สสส. (ปีละ 2 ล้านบาท) วัยรุ่น 10-19 ปี ใน-นอกระบบ 14 อำเภอ (ประเมิน9ภารกิจ 6อำเภอๆละ2ตำบล) 9 ภารกิจ (5 ยุทธศาสตร์ )

2 “ Buddy Happy Teen “ & “ RHD : Reproductive Health District ”
รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคี เพื่อโปรแกรมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น “ Buddy Happy Teen “ & “ RHD : Reproductive Health District ” วิเคราะห์และออกแบบการทำงาน หน่วยงานหลักที่สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล มีโอกาสครอบคลุมเยาวชนขนาดใหญ่ (Scale up) มีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อประสานงาน และส่งผลต่อความยั่งยืน จับคู่ buddy การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ (Buddy Happy Teen) (141 โรงเรียน 141 โรงพยาบาล) - รร.ประถมศึกษาขยายโอกาสจับคู่กับ รพ.สต คู่ รร.มัธยมประจำอำเภอจับคู่กับโรงพยาบาลชุมชน คู่ รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่(เมือง)จับคู่โรงพยาบาลจังหวัด 1 คู่ ร่วมกับ การพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ตามมาตรฐาน (RHD : Reproductive Health District) เพื่อให้วัยรุ่น ได้รับความรู้/ทักษะ – ได้รับการให้คำปรึกษา - ได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม

3 การเสริมสร้างบทบาทองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน
การป้องกัน การเสริมสร้างบทบาทองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน การขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพล จากสื่อ การช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู การพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ● (ภ.3) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน ในสถานศึกษา ● (ภ.3) การพัฒนาแกนนำเยาวชนเชิงบวก ● (ภ.8) เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน “บ้านหลังเรียน” ● (ภ.5) การรณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง ● (ภ.2) ส่งเสริมบทบาทครอบครัว และชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ ● (ภ.6-7) จัดคลินิกบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่มแบบบูรณาการกับศูนย์ให้คำปรึกษา (Psychosocial clinic)และศูนย์พึ่งได้/ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ● (ภ.1) การดำเนินงานBUDDY HAPPY TEEN จับคู่ 141 รร. 141 รพ. ร่วมกับการขับเคลื่อนอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์(RHD)ให้ได้มาตรฐาน ●(ภ.9) พัฒนาระบบข้อมูล /M&E/KM ●(ภ.5)การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ●(ภ.4) วิเคราะห์ และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ ● จัดระเบียบสังคม


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google