งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด เลย ปีงบประมาณ 2558 - 2560 โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด เลย ปีงบประมาณ 2558 - 2560 โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด เลย ปีงบประมาณ 2558 - 2560 โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen “ วัยรุ่น 10-19 ปี ใน - นอก ระบบ 9 ภารกิจ (5 ยุทธศาส ตร์ ) 14 อำเภอ ( ประเมิน 9 ภารกิจ 6 อำเภอๆละ 2 ตำบล ) ทุนดำเนินงานสนับสนุนจาก สสส. ( ปีละ 2 ล้าน บาท )

2 รูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคี เพื่อโปรแกรมอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น วิเคราะห์และออกแบบการทำงาน หน่วยงานหลักที่สามารถ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล มีโอกาสครอบคลุมเยาวชนขนาดใหญ่ (Scale up) มีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อประสานงาน และส่งผลต่อความ ยั่งยืน จับคู่ buddy การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถาน บริการสุขภาพ (Buddy Happy Teen) (141 โรงเรียน 141 โรงพยาบาล ) - รร. ประถมศึกษาขยายโอกาสจับคู่กับ รพ. สต. 127 คู่ - รร. มัธยมประจำอำเภอจับคู่กับโรงพยาบาล ชุมชน 13 คู่ - รร. มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ( เมือง ) จับคู่โรงพยาบาล จังหวัด 1 คู่ ร่วมกับ การพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ตาม มาตรฐาน (RHD : Reproductive Health District) เพื่อให้วัยรุ่น ได้รับความรู้ / ทักษะ – ได้รับการให้ คำปรึกษา - ได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม

3


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด เลย ปีงบประมาณ 2558 - 2560 โครงการ “ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google