งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนามัยการเจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี ( บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างหน่วยงาน ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนามัยการเจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี ( บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างหน่วยงาน ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนามัยการเจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี ( บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างหน่วยงาน ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี

2 สถานการณ์ วัยรุ่นปัจจุบัน

3

4

5

6

7 สิ่งที่วัยรุ่นต้องการอันดับหนึ่ง คือ “ ความรัก ” แต่ไม่ได้รับการ ตอบสนอง

8 สรุป สรุปปัญหาเด็ก และเยาวชน เพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร ตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ ยา เสพ ติด คบ เพื่อน ติด เกมส์ เอด ส์ โรคไม่ ติดต่อ อุบัติเ หตุ สื่อสิ่ง ยั่วยุ ครอบค รัว จริยธ รรม โภชนาก าร

9 วิเคราะห์ปัญหา จากการสำรวจประชากรวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 130,989 คน ( รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน,2551-2552) พบว่าหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรภ์ และมาทำคลอดต่อประชากรแสนคน 1758.46 ของปี 2551 และเพิ่มสูงขึ้น 1964.09 ในปีถัดมา

10 การขับเคลื่อน.. กลไกสู่ ความสำเร็จ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ครอบครัว / ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพ สถานบริการ พัฒนาแหล่ง เรียนรู้ การเฝ้าระวังพฤติกรรม เสี่ยงในวัยรุ่น

11 กระบวนการแก้ปัญหา ดำเนินการจัดประชุม / อบรม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องใน เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นที่ ถูกต้อง 2. สร้างความตระหนัก ทักษะต่างๆ และการมีส่วนร่วมที่จำเป็น ของการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น 3. สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

12 กลุ่มเป้าหมาย แกนนำเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

13 กิจกรรม 1. บรรยายพิเศษ “ รู้ทันเอดส์ ” และสาทิต “ ป้องกันได้ ” 2. มุมนิทรรศการ 3. แจกอุปกรณ์ / เอกสาร

14 โอกาส อยู่กันสองต่อสอง มีโอกาสเสี่ยง ร้อยละ 100 โอกาสเสี่ยงของหญิงชายใน การมีเพศสัมพันธ์ ควรพกพา... ตัวช่วย ในการป้องกัน

15 ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนา มีการขยายผลโดยจัด ประชุม / อบรม แก่กลุ่มเยาวชนใน สถานศึกษาและนอกระบบ ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดหา งบประมาณ

16 ผลการประเมิน ( ความมุ่งหวัง ) 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า รับการประชุม / อบรม 2. ข้อมูลรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) 3. แบบรายงานการวางแผนครอบครัว 4. แบบรายงานการคลอด ( รง. ก -2) 5. แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ( รง.506,507)

17 ประมวลภาพ กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt อนามัยการเจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี ( บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างหน่วยงาน ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google