งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้าน โป่ง ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้าน โป่ง ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้าน โป่ง ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ

2

3 ความเป็นมา

4 การดำเนินการ 1. จัดตั้งคณะคณะกรรมการ 1.1. คณะกรรมการอำนวยการ - สพท. เขต 2 - สสอ./ อบต. - โรงพยาบาล ทำหน้าที่ * กำหนดนโยบาย * ส่งเสริมสนับสนุน * ติดตามเร่งรัด

5 การดำเนินการ 1.2. คณะทำงานโครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - พยาบาล - นักจิตวิทยา - ครู - อบต. - เจ้า หน้าสถานีอนามัย ทำหน้าที่ * วิเคราะห์ วางแผน ยุทธศาสตร์ * ถ่ายทอดแผนสู่ผู้ ปฏิบัติ * ประชุม * จัดกิจกรรม

6 การดำเนินการ 2. จัดอบรมให้ความรู้ ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น * ครูทุกรร. ในอำเภอบป. * ผู้รับผิดชอบอนามัยโรงเรียน

7 ผลการดำเนินการ ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ผลการอบรม คะแนนประเมิน จากผู้เข้ารับการอบรม เท่ากับ 84.47 - ดำเนินการ - วิทยากร - ความรู้ที่ได้

8 การดำเนินการ 3. อบรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ม. 4 และ ปวช. ปีที่ 1 ผล : ดำเนินการ 9 โรงเรียน มีนักเรียนเข้า อบรมทั้งสิ้น 1,194 คน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 ปัญหา / อุปสรรค *** ข้อจำกัดด้านเวลา *** การทำงานเป็นทีมระหว่าง โรงเรียนและ สาธารณสุข *** โอกาสในการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา

22 ** สร้างเครือข่ายผู้ ให้บริการ * อสม./ แกนนำนักเรียน / ครูประจำชั้น ** จิตอาสา ** สายด่วน obstetric emergency การต่อ ยอด


ดาวน์โหลด ppt โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นเครือข่ายอำเภอบ้านโป่ง ปีงบประมาณ 2552 ดำเนินงานโดย คปสอ. บ้าน โป่ง ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google