งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่ม วัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่ม วัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่ม วัยรุ่น

3 อัตราการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2549-2553 ร้อยละ

4 การแท้งตามกลุ่มอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2551-2553 จำนวน ( คน ) ตั้งใจ 25% ไม่ตั้งใจ 71% ตั้งใจ 19% ไม่ตั้งใจ 74% ตั้งใจ 24% ไม่ตั้งใจ 67%

5 อัตราคุมกำเนิด กลุ่มอายุ 14-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553 %MWRA อายุ

6 อัตราการติดเชื้อเอชไอวี หญิงตั้งครรภ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2544-2553 ร้อยละ

7 อัตราการติดเชื้อเอดส์กลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553 อัตรา : แสน pop15-24 ปี

8 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2551-2553 อัตรา : แสน Pop 15-24 ปี

9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553 อัตรา : แสน Pop 15- 24 ปี

10 ข้อมูลการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ธค.2553 สพท. ประเภท โรงเรียน จำนวน / สอนเพศศึกษา ( แห่ง ) รูปแบบการจัดสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา เต็ม รูปแบบ บูรณาการ ในกลุ่มสาระ ตามความพร้อม ของครู แบบ สอดแทรก 1 มัธยมศึกษา 14 / 41310 ขยายโอกาส 22 / 1901900 2 มัธยมศึกษา 19 / 74111 3 มัธยมศึกษา 24 / 2414415 ขยายโอกาส 45 / 4522338 4 มัธยมศึกษา 13 / 21001 ขยายโอกาส 30 / 52300 รวม 219 /14313334255 อาชีวศึกษา 11 000

11 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานศึกษา อบรม MASTER TRAIN ของจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การจัด กระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านและ การโค้ช ” แก่ครู จนท. สาสุข อปท. จำนวน 100 คน ระยะเวลา 4 วัน ( ร่วมกับ สพท. นศ ที่ ๒ ) สนับสนุนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

12 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานศึกษา การติดตาม Coaching ครูผู้สอน สนับสนุนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรอง พฤติกรรมเสี่ยงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

13 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ STIs และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรร่วมกับ โรงเรียน จำนวน ๒๓ โรง สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในโรงเรียน จำนวน ๒๐ โรง

14 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานบริการสาธารณสุข ประสานรพ. ทุกแห่งจัดให้มีบริการ สุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ที่เป็น มิตรกับเยาวชน ติดตามการจัดระบบ บริการสุขภาพและ อนามัยเจริญพันธ์ที่เป็นมิตรกับเยาวชน ของรพ. ท่าศาลา รพ. ทุ่งสง รพ. มหาราช ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสายด่วน สุขภาพจิต 1323 ฟรี 24 ชม.

15 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานบริการสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เช่น COUPLE COUNSELING สนับสนุนถุงยางอนามัยให้สถานบริการ สาธารณสุขเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับ ประชาชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง สำรวจแหล่งแพร่ สถานบันเทิง ร่วมกับ การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคและการ ตั้งครรภ์ ให้บริการวางแผนครอบครัว

16 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมชุมชน ขับเคลื่อนให้ อปท บรรจุแผนงานการพัฒนา คุณภาพชีวิตเยาวชน เพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร STIs ในแผน 3 ปี ของอปท. หรือ กองทุนสุขภาพตำบล มีแกนนำ ในการขับเคลื่อน ดังนี้ - ศูนย์ประสานงานประชาคมเอดส์ จังหวัด - องค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายฟ้าสีรุ้ง PPAT เครือข่ายคนคอน

17 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมชุมชน จัดทำหลักสูตร นำร่อง “ เรื่อง เพศคิดให้เยอะ ” กับ อบต. เขต อ. เมือง อ. บางขัน เพื่อใช้ อบรมเยาวชนนอกระบบ การศึกษา

18 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมชุมชน สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใน การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เอดส์ และ STIs ได้แก่ - กลุ่มมหาสดัม - กลุ่ม SCT( ทุ่งสง ) - กลุ่มลิกอร์ - เครือข่ายยุวทัศน์ - ชมรม TO BE Number 1 - กลุ่มถมนะโม

19 ขอบคุณและ สวัสดี มณฑา เพชรพันธ์ ผู้นำเสนอ

20

21 คำขวัญในการรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี ๒๕๕๔ วัยใส ใช้ความคิด เคารพสิทธิ ร่วม รับผิดชอบ

22 ความครอบคลุมของการดำเนิน กิจกรรมในสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษา รอบด้านในสถานศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัด กิจกรรมสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์และ STIs


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่ม วัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google