งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร ยุทธศาสตร์บูรณา การการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร ยุทธศาสตร์บูรณา การการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร ยุทธศาสตร์บูรณา การการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

2 ผู้ที่เกี่ยวข้อง -อปท -ชุมชน -รพ,แกนนำ -สสอ,สสจ -สพท -สวัสดิการและแรงงานฯ ปัญหาของผู้ติดเชื้อ ปัญหา -ขาดการยอมรับจาก ชุมชน -เด็กที่ติดเชื้อถูก เลือกปฏิบัติจาก โรงเรียน -ชุมชนไม่ยอมให้ เด็กเข้าโรงเรียน -ถูกเลือกปฏิบัติใน การทำงาน -ความกังวลใจในการ ใช้ชีวิตประจำวัน - ไม่ยอมรับตนเองว่า ติดเชื้อ สาเหตุ -ชุมชนขาด ความรู้ความ เข้าใจ ขาด ข้อมูลที่ถูกต้อง -PHAขาดความ มั่นใจในการ ดำเนินชีวิต แนวทาง -ประชาสัมพันธ์ สร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเพื่อปรับเปลี่ยน ทัศนคติแก่ชุมชนอย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย -สร้างความเข้าใจแก่ ผู้บริหารโรงเรียน โดย ร่วมมือกับสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา -ผลักดันให้ ASO-Tเป็น นโยบายปฏิบัติ -ให้คำปรึกษาแบบเสริม พลังกับPHA

3 ปัญหาของผู้ติดเชื้อ ปัญหา -ต้องลา งาน/หยุด งานเพื่อมา รับยา -รับยาไม่ ต่อเนื่อง สาเหตุ -ระบบการ ให้บริการยังไม่ เอื้อวิถีชีวิตของผู้ ติดเชื้อ -PHAขาดความ เข้าใจในระบบ บริการ แนวทาง -ปรับปรุงระบบการ ให้บริการที่เอื้อต่อวิถี ชีวิตของผู้ติดเชื้อ -พัฒนาศักยภาพแกน นำ  การให้คำปรึกษา  ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การรับยาต้าน การ วางแผนรับยาให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของตนเอง  ใช้ระบบเครือข่าย PHA หนุนเสริม ผู้เกี่ยวข้อง -รพ -แกนนำ -เครือข่ายฯ

4 ปัญหาของผู้ติดเชื้อ ปัญหา -ไม่กล้าเปิดเผยผล เลือดกับคู่ -การมีคู่และการ ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม สาเหตุ -กลัวถูกทอดทิ้ง ขาด อำนาจต่อรอง,อยู่ใน ภาวะพึ่งพิง แนวทาง -ให้คำปรึกษาแบบ เสริมพลัง -พัฒนาระบบบริการ ด้านอนามัยเจริญ พันธ์สำหรับPHA ผู้เกี่ยวข้อง -พี่เลี้ยง -แกนนำ -ผู้ให้คำปรีกษา -วางแผนครอบครัว

5 ปัญหาของระบบการให้บริการ ปัญหา -อปท.มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา เอดส์น้อย -แกนนำขาดโอกาส มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหา -กิจกรรมรณรงค์ สร้างความเข้าใจไม่ ต่อเนื่อง -ผู้ติดเชื้อไม่มีส่วน ร่วมในการบริหาร จัดการ สาเหตุ -อปท.ไม่เห็น ความสำคัญ ด้านสุขภาพ -อปท.ขาด ข้อมูลเอดส์ ในระดับพื้นที่ แนวทาง -ให้อปท.เป็น คณะกรรมการ เอดส์ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ เป็นประธาน -จัดทำข้อมูลเอดส์ ระดับตำบล -พัฒนาแกนนำ ระดับตำบลเพื่อ เปิดโอกาสให้มี ส่วนร่วมในการ จัดทำแผน/ ดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง -อำเภอ -อปท -สสอ -รพ -แกนนำ -ประชาสังคม

6 ปัญหาของระบบการให้บริการ ปัญหา -ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ สาเหตุ -ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกับผู้ติดเชื้อ (การรักษาความลับ) แนวทาง สร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกัน -ผู้ติดเชื้อไม่ต้อง ไปติดต่อด้วยตนเอง -มีผู้ประสานงาน ส่งต่อขอรับเบี้ยยัง ชีพ โดยมีระบบ รักษาความลับ ผู้เกี่ยวข้อง -รพ,กลุ่ม,สสอ ฯลฯ -อปท(เจ้าหน้าที่)

7 ปัญหาของเจ้าหน้าที่ ปัญหา -เจ้าหน้าที่แสดงความรังเกียจ/ไม่รักษาความลับ -เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับการทำงานของแกนนำ -ภาระงานมาก -ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ -ขาดผู้ประสานงานที่ต่อเนื่อง -ขาดการส่งต่อข้อมูล -ขาดทีมงาน สาเหตุ -ขาดความรู้ความเข้าใจ และมี ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย/แกนนำ -การปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติ/ ผู้รับผิดชอบงาน

8 ปัญหาของเจ้าหน้าที่ แนวทาง -พัฒนาองค์ความรู้ และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง -พัฒนาศักยภาพแกนนำ   การทำงานเป็นทีม   ภาวะผู้นำ   การให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง   ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ   การให้ความรู้เกี่ยวกับOI/ARV -สร้างทีมงาน ผู้เกี่ยวข้อง -รพ -แกนนำ

9 การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระดับจังหวัด -จัดตั้งเครือข่ายPHAระดับจังหวัด -มีตัวแทนPHAในคณะอนุกรรมการเอดส์ จังหวัด -มีการวางแผนและสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้คณะอนุกรรมการเอดส์รับทราบ

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร ยุทธศาสตร์บูรณา การการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด กลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google