งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร 2556-2560
นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด ปัญหาใน พื้นที่ 11 กลุ่มงาน 6+ System ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4 ประเด็น) กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ กิจกรรม กรอบการ ดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร
ประจำปี กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ และข้อมูลสถานะสุขภาพ 1. ศึกษานโยบาย และวิเคราะห์ข้อมูล เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรมหลัก และงบประมาณ ของแผนฯ 11 นโยบายรัฐบาล, กระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มจังหวัด, จังหวัด ส.ค.- ก.ย.55 ทุกกลุ่มงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของจังหวัด ที่แสดงถึงสาเหตุของปัญหา /ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ราย System และรายปัญหาสุขภาพ ก.ย.-ต.ค.55 2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัด 3. จัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี และแผน 5 ปี ราย System และรายปัญหาสุขภาพ 10-28 ต.ค. 55 สสจ./คปสอ./รพ.สต. ระดับจังหวัด :เสนอร่างโครงการโดย System Manager และผู้รับผิดชอบรายปัญหาสุขภาพ ระดับอำเภอ : เสนอร่างโครงการโดย คปสอ. 4. นำเสนอ/กลั่นกรอง/พิจารณาอนุมัติแผน ระดับจังหวัด/อำเภอ 29-30 ต.ค.55 3. การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5. ประชุมชี้แจงแผนแก่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ/ตำบล 6-7 พ.ย.55

3 ตารางแสดงส่วนประกอบของแผนแบบ Logical Frame(Log.Frame)
สาระสำคัญ โดยสรุป ดัชนีวัด ความสำเร็จ แหล่งข้อมูลและ วิธีตรวจสอบ เงื่อนไขสำคัญ ที่ทำให้ความสำเร็จ 11เป้าประสงค์ของแผนงาน/โครงการ (GOAL) 12 การระบุดัชนีเชิงปริมาณ/คุณภาพของเป้าประสงค์ 13.การระบุแหล่งข้อมูลเครื่องมือวิธีการตรวจสอบตามดัชนี 12 14 เช่น... การต้องได้รับการยอมรับ/ร่วมมือจากภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ PURPOSE(s) 22การระบุดัชนีเชิงปริมาณ/คุณภาพของวัตถุประสงค์ 23การตรวจสอบตามดัชนีวัตถุประสงค์ * 31ผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดใน 41 OUT PUTS 32การระบุดัชนีเชิงปริมาณ/คุณภาพของผลการดำเนินงานใน 31 33การตรวจสอบตามดัชนีใน 32 34 * 41กิจกรรม/ปัจจัยนำเข้า INPUTS 42การระบุดัชนีเชิงปริมาณ/คุณภาพของกิจกรรมและปัจจัยนำเข้าอื่นๆ 43การตรวจสอบตามดัชนีใน 42 44

4 เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ
ลำดับที่ 1 โครงการตาม System Manager ลำดับที่ 2 โครงการลักษณะขอรับการสนับสนุน ลำดับที่ 3 โครงการนอกกลุ่ม System Manager ลำดับที่ 4 โครงการตามปัญหาในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google