งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร 2556-2560 นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด ปัญหาใน พื้นที่ 11 กลุ่มงาน 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร 2556-2560 นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด ปัญหาใน พื้นที่ 11 กลุ่มงาน 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร 2556-2560 นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด ปัญหาใน พื้นที่ 11 กลุ่มงาน 6 + System ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4 ประเด็น) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (4 ประเด็น) กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ กิจกรรม กรอบการ ดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

2 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีเพชร ประจำปี 2556-2560 กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1. ศึกษาและวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์ และข้อมูลสถานะ สุขภาพ 1. ศึกษานโยบาย และวิเคราะห์ข้อมูล เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ตัวชี้วัด ความสำเร็จ กิจกรรมหลัก และงบประมาณ ของแผนฯ 11 นโยบายรัฐบาล, กระทรวง สาธารณสุข, กลุ่มจังหวัด, จังหวัด ส.ค.- ก.ย.55 ทุกกลุ่มงาน 2. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของจังหวัด ที่ แสดงถึงสาเหตุของปัญหา /ประเมินผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ราย System และ รายปัญหาสุขภาพ ก.ย.- ต.ค.55 ทุกกลุ่มงาน 2. การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพของจังหวัด 3. จัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการเพื่อ แก้ปัญหาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี และแผน 5 ปี ราย System และราย ปัญหาสุขภาพ 10-28 ต.ค. 55 สสจ./คปสอ./ รพ.สต. ระดับจังหวัด :เสนอร่างโครงการโดย System Manager และผู้รับผิดชอบรายปัญหาสุขภาพ ระดับอำเภอ : เสนอร่างโครงการโดย คปสอ. 4. นำเสนอ/กลั่นกรอง/พิจารณาอนุมัติแผน ระดับจังหวัด/อำเภอ 29-30 ต.ค.55 ทุกกลุ่มงาน 3. การนำแผนสู่การ ปฏิบัติ 5. ประชุมชี้แจงแผนแก่ผู้รับผิดชอบระดับ อำเภอ/ตำบล 6-7 พ.ย.55 สสจ./คปสอ./ รพ.สต.

3 ตารางแสดงส่วนประกอบของแผนแบบ Logical Frame(Log.Frame) สาระสำคัญ โดยสรุป ดัชนีวัด ความสำเร็จ แหล่งข้อมูลและ วิธีตรวจสอบ เงื่อนไขสำคัญ ที่ทำให้ความสำเร็จ 11เป้าประสงค์ของ แผนงาน/โครงการ (GOAL) 12 การระบุดัชนีเชิง ปริมาณ/คุณภาพของ เป้าประสงค์ 13.การระบุแหล่งข้อมูล เครื่องมือวิธีการ ตรวจสอบตามดัชนี 12 14 เช่น... การต้องได้รับ การยอมรับ/ร่วมมือจาก ภาคส่วนหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 21วัตถุประสงค์ของ แผนงานโครงการ PURPOSE(s) 22การระบุดัชนีเชิง ปริมาณ/คุณภาพของ วัตถุประสงค์ 23การตรวจสอบตาม ดัชนีวัตถุประสงค์ 24 * 31ผลที่เกิดจากการ ดำเนินกิจกรรมที่กำหนด ใน 41 OUT PUTS 32การระบุดัชนีเชิง ปริมาณ/คุณภาพของผล การดำเนินงานใน 31 33การตรวจสอบตาม ดัชนีใน 32 34 * 41กิจกรรม/ปัจจัยนำเข้า INPUTS 42การระบุดัชนีเชิง ปริมาณ/คุณภาพของ กิจกรรมและปัจจัยนำเข้า อื่นๆ 43การตรวจสอบตาม ดัชนีใน 42 44 *

4 ลำดับที่ 1 โครงการตาม System Manager ลำดับที่ 2 โครงการลักษณะขอรับการสนับสนุน ลำดับที่ 3 โครงการนอกกลุ่ม System Manager ลำดับที่ 4 โครงการตามปัญหาในพื้นที่ เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ


ดาวน์โหลด ppt LOGO ผังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร 2556-2560 นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด นโยบาย รัฐบาล กระทรวง จังหวัด ปัญหาใน พื้นที่ 11 กลุ่มงาน 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google