งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การ วิจัยกับการ พัฒนางาน ของครู. วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพครูที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะวิชาชีพ ครูเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การ วิจัยกับการ พัฒนางาน ของครู. วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพครูที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะวิชาชีพ ครูเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การ วิจัยกับการ พัฒนางาน ของครู

2 วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพครูที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะวิชาชีพ ครูเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความ รอบรู้ในทุกด้านเป็นผุ้ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการใช้ทั้งสาสตร์และ ศิลป์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูทำให้ผุที่ อยู่ในสายวิชาชีพนี้คือครูต้องมีการพัฒนา คุณภาพตัวครูเองให้มีความรุ้ความสามารถ ในวิชาชีพครูให้ทันยุคสมัยของการ ดัดแปลงครูจะหยุดนิ่งต่อการพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีไม่ได้หากหยุดนิ่งไม่ พัฒนาให้ทันตามกระเเสโลกแล้ววิชาชีพ ครูก็ไม่ได้รับการพัฒนาและไม่เป็นที่ ยอมรับของสังคมต่อไปเช่นกัน

3 การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านครูจะยึดตัวเองเป็นหลัก ในการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า ครู คือ ศูนย์กลาง และยึดติดอยู่กับห้องเรียนเท่านั้น เป็นการสอนให้ นักเรียนเดินตามกรอบที่ถูกกำหนดในคู่มือครู นักเรียนจะ คิดนอกกรอบไม่ได้ ครูจะกำกับให้นักเรียนเดินตาม กรอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ จึงทำ ให้การสร้างบุคลากรของประเทศไทยไม่กล้าคิด ไม่กล้า ทำ แต่เมื่อถึงในปัจจุบันมีการปฎิรูปการศึกษา ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจึงจำเป็นต้องคิดค้นและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เมาะสมและ สอดคล้องกับแนวทางผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้าง บุคลากรของประเทศให้ความกล้าคิด กล้าทำ มากขึ้น กว่าเดิม แต่ยังเกิดผลในทางปฏิบัติน้อยมาก เนื่องจาก ครูส่วนมากยังไม่รู้จะสอนอย่างไร หรือครูจะนำเอา ทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมได้อย่างไร วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาในงานของครุ แลพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง คือ การวิจัยในชั้นเรียนเนื่องจากหลักการ ของการวิจัยในชั้นเรียนจะเปฺิดโอกาส ผู้เรียน

4 ส่วนร่วมในกระบวนการคือ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดเวลา 2. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและสะท้อนผล การเรียนการสอน 3. การมีโอกาสแสดงออกทั้งในด้านความคิดเห็น และการกระทำอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ 4. การทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมี ความสุขและสนุกกับการเรียน 5. การได้เป็นผู้ปฎิบัติในสภาพจริงและเรียนรู้จาก ผลที่เกิดขึ้นจริง 6. การมีโอกาสทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิด การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเป็นเอกภาพ ซึ่ง จะส่งผลให้เขาสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( คงศักดิ์ : 2542 )

5 บทบาทของครูในการทำวิจัยในชั้น เรียน ภารกิจของครูที่สำคัญของครู คือ การพัฒนาครุ เพื่อให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร และพัฒนา ตน เพื่อพัฒนาตนเองสู้วิชาชีพให้เเป็นครูมืออาชีพ การที่ครูจะ พัฒนาคนและพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพนั้นครุต้องมี บทบาทดังนี้ 1. ครุต้องเป็นนักการสอน 2. ครุต้องเป็นนักพัฒนาหลักสูตร 3. ครุต้องเป็นนักวิจัย

6 ครูต้องมีบทบาท 3 ฐานะ และบทบาททั้ง 3 นั้นมี ความสัมพันธ์และต้องดำเนินไปพร้อมๆๆกัน การ ที่ครุจะพัฒนาและปรับปรุงการสอน ไม่ว่าเป็น แผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วนำ สิ่งเหล่านั้นไปใช้ นั้นคือครูได้ทำหน้าที่นักการ สอนและนักพัฒนาแล้ว และในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง แผนการสอน กิจกรรม การเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัย กระบวนการทางวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการ ดำเนินการไปควบคู่พร้อมๆๆกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การ วิจัยกับการ พัฒนางาน ของครู. วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพครูที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะวิชาชีพ ครูเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google