งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การวิจัยกับการ พัฒนางานของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การวิจัยกับการ พัฒนางานของครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การวิจัยกับการ พัฒนางานของครู
บทที่ 1 การวิจัยกับการ พัฒนางานของครู

2 บทที่ 1 การวิจัยกับการพัฒนางานของครู
วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรอบรู้ในทุกด้านเป็นผุ้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้แล้วยังเป็นการใช้ทั้งสาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูทำให้ผุที่อยู่ในสายวิชาชีพนี้คือครูต้องมีการพัฒนาคุณภาพตัวครูเองให้มีความรุ้ความสามารถในวิชาชีพครูให้ทันยุคสมัยของการดัดแปลงครูจะหยุดนิ่งต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีไม่ได้หากหยุดนิ่งไม่พัฒนาให้ทันตามกระเเสโลกแล้ววิชาชีพครูก็ไม่ได้รับการพัฒนาและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปเช่นกัน

3 การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านครูจะยึดตัวเองเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า ครู คือ ศูนย์กลาง และยึดติดอยู่กับห้องเรียนเท่านั้น เป็นการสอนให้นักเรียนเดินตามกรอบที่ถูกกำหนดในคู่มือครู นักเรียนจะคิดนอกกรอบไม่ได้ ครูจะกำกับให้นักเรียนเดินตามกรอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการสอนที่กำหนดไว้ จึงทำให้การสร้างบุคลากรของประเทศไทยไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ แต่เมื่อถึงในปัจจุบันมีการปฎิรูปการศึกษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการเรียนการสอนโดยยึด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจึงจำเป็นต้องคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างบุคลากรของประเทศให้ความกล้าคิด กล้าทำ มากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังเกิดผลในทางปฏิบัติน้อยมาก เนื่องจากครูส่วนมากยังไม่รู้จะสอนอย่างไร หรือครูจะนำเอาทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมได้อย่างไร วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาในงานของครุแลพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การวิจัยในชั้นเรียนเนื่องจากหลักการของการวิจัยในชั้นเรียนจะเปฺิดโอกาสผู้เรียน

4 ส่วนร่วมในกระบวนการคือ
1.การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอนตลอดเวลา 2.การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและสะท้อนผลการเรียนการสอน 3.การมีโอกาสแสดงออกทั้งในด้านความคิดเห็น และการกระทำอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4.การทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน 5.การได้เป็นผู้ปฎิบัติในสภาพจริงและเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นจริง 6.การมีโอกาสทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เขาสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คงศักดิ์ : 2542 )

5 บทบาทของครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน
ภารกิจของครูที่สำคัญของครู คือ การพัฒนาครุ เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร และพัฒนาตน เพื่อพัฒนาตนเองสู้วิชาชีพให้เเป็นครูมืออาชีพ การที่ครูจะพัฒนาคนและพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพนั้นครุต้องมีบทบาทดังนี้ 1.ครุต้องเป็นนักการสอน 2.ครุต้องเป็นนักพัฒนาหลักสูตร 3.ครุต้องเป็นนักวิจัย

6 ครูต้องมีบทบาท 3 ฐานะ และบทบาททั้ง 3 นั้นมีความสัมพันธ์และต้องดำเนินไปพร้อมๆๆกัน การที่ครุจะพัฒนาและปรับปรุงการสอน ไม่ว่าเป็นแผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ นั้นคือครูได้ทำหน้าที่นักการสอนและนักพัฒนาแล้ว และในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง แผนการสอน กิจกรรม การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยกระบวนการทางวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการดำเนินการไปควบคู่พร้อมๆๆกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การวิจัยกับการ พัฒนางานของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google