งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เป็นองค์กรหลักในการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ” “ ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืน หยัดพัฒนา คุณ ค่าบริการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เป็นองค์กรหลักในการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ” “ ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืน หยัดพัฒนา คุณ ค่าบริการ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ เป็นองค์กรหลักในการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ” “ ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืน หยัดพัฒนา คุณ ค่าบริการ ”

3 “ เราชาวศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จะเป็นต้นแบบ สุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและ เชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็น หนึ่งเดียว ”

4 ใส่ใจดูแลรักษาตนเองให้มี สุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น - ตรวจสุขภาพและทดสอบ สมรรถภาพปีละ 1 ครั้ง - วัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน / ครั้ง ) - มีการยืดเหยียดในที่ประชุมทุก ครั้ง หน่วยงานมีการจัด สภาพแวดล้อม / กิจกรรม / ปัจจัยที่เอื้อต่อสุขภาพของ บุคลากรในหน่วยงาน

5 มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ทำงาน ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ - ตรงต่อเวลา - เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่นำทรัพย์สิน / ของใช้ / เวลา ขององค์กร และตำแหน่ง หน้าที่มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วน ตน

6 มุ่งมั่นรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐาน - มุ่งปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย - มีแผนงาน / โครงการ / ผังกำกับงาน / ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน - ติดตาม / ประเมินผลงานตนเอง อย่างสม่ำเสมอ - รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน / ผู้มารับบริการและปรับปรุง

7 มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ นำมาใช้ในการพัฒนางานร่วมกัน - มุ่งเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ ทันต่อเหตุการณ์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารกับ ผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก องค์กร - ประยุกต์ความรู้ - ประสบการณ์มา ใช้กับการปฏิบัติงาน

8 มีความเคารพในสิทธิและ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในคุณค่าของทุกคนทุก ระดับ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

9 - กล้าแสดงความคิดเห็น - กล้าบอกเมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้อง - กล้าทดลองวิธีการใหม่ๆ - มีความไว้วางใจ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถของผู้อื่น ต่อ

10 - สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน - เคารพ ให้เกียรติ ให้อภัย - เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน - มีการสื่อสารภายในทีมงาน, หน่วยงานอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอและทันเหตุการณ์ ต่อ

11 ความคาดหวัง ด้านวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 4 รบ. เป็นองค์กรสุขภาพ (HEALTH) องค์กร

12 บุคลากร ศูนย์ฯ ความคาดหวัง ด้าน วัฒนธรรมองค์กรศูนย์ฯ - มีสุขภาพแข็งแรง สมาร์ท - มีวินัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นเลิศทาง วิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ - เรียนรู้ร่วมกัน สื่อสารคุณภาพ - อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและศรัทธา - ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี

13 องค์กรดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์ องค์กรพร้อมสู่การ เปลี่ยนแปลง ท้าทาย แข่งขัน จับต้องเป็นรูปธรรมได้ มีตัวชี้วัดตามระยะเวลา / เปรียบเทียบได้ องค์กร

14 บุคลากร ศูนย์ฯ - สร้างเองจากภายใน ( จิตสำนึก ) - คนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ - ก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานใหม่ - ใส่ใจซึ่งกันและกัน

15 Head – วิสัยทัศน์ มองไกล คิดไปข้างหน้า Heart ใจ – ทำจากข้างใน มี ใจเป็นที่ตั้ง - ปรัชญาการ ทำงาน Hand – ลงมือทำ ปฏิบัติ จนเป็น วัฒนธรรม Guts กึ๋น – อึด บากบั่น มุ่งมั่น


ดาวน์โหลด ppt “ เป็นองค์กรหลักในการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม ” “ ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืน หยัดพัฒนา คุณ ค่าบริการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google