งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย ตามแนวคิดของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย ตามแนวคิดของเพียเจท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย ตามแนวคิดของเพียเจท์

3 เด็กอนุบาล ( อนุบาลปีที่ 1-3) • แนวคิด • - สติปัญญากำลัง พัฒนา • - ฝึกการคิด • - อยากรู้ อยาก เห็น • - อยากเล่น อยาก กิน • - ยึดตนเองเป็น ศูนย์กลาง •- เอาแต่ใจตนเอง •- ขาดความมีเหตุผล •- ขาดความรู้สึก รับผิดชอบชั่วดี •- ชอบแกล้งเพื่อน

4 เด็กระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6) • แนวคิด •- ยึดสังคมเป็นใหญ่ •- แคร์เพื่อนๆ •- นับจำนวนได้ •- แยกแยะความ แตกต่างได้ •- คิดอย่างมีเหตุผล •- คิดแก้ปัญหาในสิ่ง ที่ง่ายๆ •- รู้ภาษา ศัพท์ต่างๆ มากขึ้น •- สร้างจินตนาการได้ •- สร้างความคิดรวบ ยอดได้

5 เด็กระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ( ม.1- ม.3) • แนวคิด •- กำลังเปลี่ยนระดับสติปัญญาจากขั้น ความคิดเชิงรูปธรรม มาเป็นความคิดเชิงนามธรรม •- คิดถึงเรื่ององค์ประกอบต่างๆเชิง นามธรรมได้ •- ความน่าจะเป็นได้ •- การสมมติเรื่องราว สร้างจินตนาการ และการคิดอย่างมีเหตุ ผลได้

6 เด็กระดับ ม. ปลาย ( ม.4- ม.6) • แนวคิด •- สติปัญญาพัฒนาได้ดีแล้ว 90% •- เรียนรู้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้ •- เรียนรู้หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ได้ •- เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม •- ตัดสินใจ แก้ปัญหา การทดลอง ทดสอบและข้อพิสูจน์ ต่างๆได้

7 เด็กอนุบาล ( อนุบาลปีที่ 1-3) บทบาทของครู •- เตรียมความพร้อม ให้เด็ก •- สร้างบรรยากาศที่ ดีเป็นกันเอง •- ตอบสนองความ ต้องการของ เด็กตามความสนใจ •- เรียนปนเล่น •- จัดบทเรียนให้ สนุกสนาน •- มีกิจกรรมสลับกับ การเรียน •- ฝึกการสร้างวินัยใน ตนเองและ วินัยของกลุ่ม •- ให้เด็กได้แสดงออก ตาม ความสามารถและ ความสนใจ •- ฝึกรู้จักการยอมรับ •- ฝึกการให้ การ เสียสละ การเอื้อ อาทรต่อเพื่อนๆ •- ฝึกมารยาท สร้าง บทบาทผู้นำ

8 เด็กระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6) • บทบาทของครู • จัดให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรง • ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความอยากรู้ อยากเห็นของเด็ก • เปิดโอกาสให้เด็กได้ แสดงออกถึง ความสามารถ ความ เด่น • จัดฉายวีดิทัศน์ การ์ตูนประกอบ • แบ่งกลุ่มการเรียน • สนับสนุนให้เด็กมี กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

9 เด็กระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ( ม.1- ม.3) • บทบาทของครู • กระต้นให้เด็กเกิด ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ อภิปราย • ฝึกการแสดงความ คิดเห็น • ฝึกการเขียนรายงาน • ให้เขียนเรียงความ • ให้ศึกษาค้นคว้า • ให้ทดลอง เพื่อ ตอบสนองความ อยากรู้อยากเห็น ของเด็ก • การสร้างจินตนาการ • การฝึกให้คิดหา เหตุผล • ส่งเสริมความมี อิสรภาพของเด็ก • ให้เด็กช่วยกันสร้าง ระเบียบ และ กฎเกณฑ์ของกลุ่ม ของห้องเรียน

10 เด็กระดับ ม. ปลาย ( ม.4- ม.6) • บทบาทของครู • ฝึกทักษะความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ • ฝึกการอภิปราย • การแสดงความ คิดเห็น • ฝึกการค้นคว้าให้ เกิดแรงจูงใจใฝ่รู้ • ฝึกให้มีแรงจูงใฝ่ สัมพันธ์ • ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น • ฝึกการทำงานเป็น ทีม • ฝึกการสร้างภาวะ ผู้นำ • กระตุ้นให้เกิดการ แข่งขัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ของเด็กแต่ละวัย ตามแนวคิดของเพียเจท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google