งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณอำนวย = ผู้เสริมพลังความรู้ (knowledge activist) มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน / หน่วยงานเข้าหากัน ระหว่างผู้มีความรู้ / ประสบการณ์กับผู้ต้องการ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณอำนวย = ผู้เสริมพลังความรู้ (knowledge activist) มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน / หน่วยงานเข้าหากัน ระหว่างผู้มีความรู้ / ประสบการณ์กับผู้ต้องการ เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณอำนวย = ผู้เสริมพลังความรู้ (knowledge activist) มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน / หน่วยงานเข้าหากัน ระหว่างผู้มีความรู้ / ประสบการณ์กับผู้ต้องการ เรียนรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ ประโยชน์ ศ. นพ. ประเวศ วะสี

2 เป้าหมาย 6 ประการของการ เสริมพลังความรู้ 1. ริเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำให้พุ่งเป้า (focus) 2. ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 3. ยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร 4. เพิ่มการยอมรับต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร 5. เตรียมผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งานใหม่ 6. เชื่อมโยงโลกทัศน์ของชุมชน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรึกษาหารือในองค์กร เพื่อการ ปรับเปลี่ยนองค์กรในภาพรวม

3 บทบาท 3 ประการของผู้เสริม พลังความรู้ 1. เป็นผู้ “ เติมพลัง ” (catalyst) 2. เป็นผู้ “ ประสานเชื่อมโยง ” (coordinator) 3. เป็น “ นักขายภาพอนาคต ” (merchant of foresight)

4 1. เชื่อมชุมชนจุลภาค (micro community) อาจเป็นชุมชนภายในหน่วยงานย่อย / ข้ามหน่วยงานที่ รวมตัวกันตามธรรมชาติด้วย ปัญหา งาน ความสนใจฯ ทำให้มีการรวมตัวเป็นรูปธรรม มีการ พบปะสม่ำเสมอมากขึ้น เกิดการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ / ความรู้ฝัง ลึก (tacit knowledge) อย่างพุ่งเป้า มากขึ้น เชื่อมเป้าหมายแต่ละ ชุมชนให้เข้ากับเป้าหมาย ภาพรวมขององค์กร ก ารประสานเชื่อมโยงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ

5 2. เชื่อมชุมชนจินตนาการ (Imagined Community) หน่วยงาน / บุคคลที่ไม่เคยพบปะ กัน แต่มีจุดร่วมที่จินตนาการ ความเชื่อ เป้าหมายเกี่ยวกับงาน จัดทำการนำเสนอ “ เรื่องเล่าเร้า พลัง ” (storytelling) ที่กระตุ้นแรง บันดาลใจร่วมกัน มีเนื้อหาสาระ มีคุณค่าต่องาน ก ารประสานเชื่อมโยงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ

6 3. เชื่อมด้วย “ แผนที่ / แผนผัง ” (map) แสดงถึงการจัดการความรู้ / การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าใคร กลุ่มใด ทำ อะไร อยู่ที่ไหน เพื่อเชื่อมโยงภาพ เชิงซ้อนที่มีความซับซ้อนและปรับตัว (complex and adaptive) ตลอดเวลา เพื่อ รับรู้ / ค้นหาได้ เช่น 1) organigram แสดงตำแหน่งของกลุ่ม ต่างๆ 2) ตารางการจัดการ (project management tool) โครงการฯ แผนที่ต้องน่าสนใจ เข้าใจง่าย แสดงให้ เห็นว่าแต่ละชุมชนมีส่วนขับเคลื่อนการ จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างไร บ้าง แผนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตาม สถานภาพขององค์กรและการจัดการ ความรู้ในองค์กร ก ารประสานเชื่อมโยงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ

7 นักขายภาพอนาคต (merchant of foresight) ทำหน้าที่ชักชวน ใช้คำถาจี้ จุดให้ชุมชนจุลภาคมองเห็น ภาพใหญ่ขององค์กร มองเห็นฉากสถานการณ์ อนาคต (scenarios) หลายๆแบบ และเชื่อมโยงสู่กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความ ร่วมมือ เพื่อสร้างความ แข็งแกร่งให้แก่องค์กรใน ภาพรวม

8 การเสริมพลังความรู้ ทำให้กลุ่มเชื่อมโยงกันเอง ไม่ใช่ เชื่อมโยงกับเรา เติมพลัง ประสานเชื่อมโยงและ ขายภาพอนาคตให้ผู้สนใจ สนใจต่อความรู้สึกและความ ต้องการของชุมชนอนุภาคต่างๆ อดทน มั่นคง มุ่งสร้างความ เชื่อมั่น สื่อสารกับชุมชนผ่านการสนทนา แลกเปลี่ยน dialogue และการ ตั้งคำถาม

9 การจัดการความรู้ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ที่ทุกคน / ทุกหน่วยภายใน องค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เสริมพลัง ความรู้

10 ผู้เสริมพลังความรู้ Knowledge activistเจ้าหน้าที่ความรู้ Knowledge officer เสริมพลังความรู้ - เติมพลัง ประสานเชื่อมโยง ขายภาพอนาคต - ให้อำนาจ / เพิ่มขีดความสามารถ - ไม่ใช้การควบคุม / กำหนด - เน้นการกระตุ้น สร้างการแลกเปลี่ยน

11 ความรู้ คือสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน มีลักษณะจำเพาะตาม บริบท มีการเปลี่ยนแปลงเป็น พลวัต

12 การควบคุมความรู้ If Do – จะทำให้เน้นความรู้ที่ชัดเจนและเป็น ความรู้ที่มีอยู่แล้ว – เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ If Don’t – นำสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – เกิดบรรยากาศเสริมพลังและสร้างความ เข้มแข็งขององค์กร

13 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้ 1. เติมพลัง สร้างแรงจูงใจ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นที่เคารพเชื่อถือ พัฒนาทั้งงานและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยกลุ่มในการเขียนข้อกำหนดภารกิจและ ความรับผิดชอบของกลุ่ม สร้างเครือข่ายสังคมภายในและภายนอก องค์กร เสริมความเข้าใจด้านการดำเนินการเชิงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลักด้านการตลาด

14 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้ 2. ประสานเชื่อมโยง - สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเชิง ประวัติศาสตร์ขององค์กร - สร้างการแกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล - จัดทำแผนที่ / แผนผัง (map) แสดงกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ - ประสานเครือข่ายสังคมภายในและภายนอก องค์กร

15 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้ 3. ขายภาพอนาคต - เป็นทูตวิสัยทัศน์ขององค์กร - นำเสนอเครื่องมือด้านกลยุทธ์และการ วิเคราะห์ - สร้างความเข้าใจภาพกว้างของ กระบวนการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร - สร้างแรงจูงใจและสามารถขายความคิด ได้ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีมุมมอง กว้างไกล


ดาวน์โหลด ppt คุณอำนวย = ผู้เสริมพลังความรู้ (knowledge activist) มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน / หน่วยงานเข้าหากัน ระหว่างผู้มีความรู้ / ประสบการณ์กับผู้ต้องการ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google