งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 1. มีจิตวิญญาณ ความเป็นคน (Man Spirit) มีความเป็นมิตร มีความรักและเมตตา หนักแน่น น่าเคารพ มีความยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 1. มีจิตวิญญาณ ความเป็นคน (Man Spirit) มีความเป็นมิตร มีความรักและเมตตา หนักแน่น น่าเคารพ มีความยุติธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 1. มีจิตวิญญาณ ความเป็นคน (Man Spirit) มีความเป็นมิตร มีความรักและเมตตา หนักแน่น น่าเคารพ มีความยุติธรรม มีความสามารถในการ ใช้เหตุผลเพื่อเข้าใจโลก ตามความเป็นจริง

3 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 2. มีความใฝ่รู้ (Inquiry Minded) รักการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ศึกษา ค้นคว้า ติดตาม ความก้าวหน้าทาง วิชาการอยู่เสมอ

4 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 3. มีวิจารณญาณ (Juggement) สามารถเปรียบเทียบ และตัดสินใจด้วยปัญญา คิดและตัดสินใจอย่าง ถูกต้อง สมเหตุ สมผล เหมาะสมกับกาลเทศะ และบริบทของสังคม

5 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 4. มีความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถเป็นผู้นำ ทางความคิด การสร้างสรรค์ และผู้นำกลุ่ม มีวิสัยทัศน์ มีความสง่า ผ่าเผย สื่อสารให้หมู่คณะมี วิสัยทัศน์ร่วม นำความคิดสู่การ ปฏิบัติได้ มีทักษะในการนำกลุ่ม ชี้นำสังคมได้

6 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 5. มีจิตสำนึกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Awareness) ตระหนัก รับผิดชอบ ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ประหยัด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เสียสละ ช่วยเหลือสังคม

7 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 6. มีความกล้าหาญทาง จริยธรรม (Moral Courage) สามารถเผชิญปัญหาทาง จริยธรรมและยืนหยัด ในความถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่อรักษา ความถูกต้องทาง จริยธรรม

8 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 7. มีวินัยในตนเอง (Self Discipline) มีการรักษาระเบียบวินัย สามารถควบคุมและ รักษาระเบียบวินัยและ ความประพฤติของตนเอง มีกิริยามารยาทและ ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้อง ตามวัฒนธรรมที่ดีงาม ตรงต่อเวลา มีสัจจะ

9 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ เคารพกฏเกณฑ์ ของสังคม รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ละอายและเกรงกลัว ต่อความชั่ว

10 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity) มีพัฒนาการ ทางอารมณ์ สุขุม มีสติ อดทน อดกลั้น ควบคุม ตนเองได้ แสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจและยอมรับนับถือ ผู้อื่น

11 คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 9. มีจิตใจที่ดีงาม (Good Hearted) มีสุขภาวะจิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุข และเผื่อแผ่ผู้อื่นได้ เมตตา กรุณา อ่อนโยน มีสุนทรีย์ มองโลกในแง่ดี เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว แจ่มใส เบิกบาน


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม / ลักษณะนิสัย / บุคลิกภาพ พฤติกรรมบ่งชี้ 1. มีจิตวิญญาณ ความเป็นคน (Man Spirit) มีความเป็นมิตร มีความรักและเมตตา หนักแน่น น่าเคารพ มีความยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google